Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 25 czerwca 2019 r.
Autor:

Dopuszczalność różnicowania wpłat dodatkowych do PPK

Dopuszczalność różnicowania wpłat dodatkowych do PPK

Dopuszczalność różnicowania wpłat dodatkowych do PPK

Podmiot zatrudniający może zadeklarować w umowie o zarządzanie PPK dokonywanie wpłaty dodatkowej w wysokości do 2,5% wynagrodzenia, wówczas uczestnik PPK może również zdecydować o opłacaniu składki dodatkowej w wysokości 2% wynagrodzenia. Wpłata dodatkowa może być różnicowana lecz tutaj podmiot zatrudniający nie ma pełnej swobody w określaniu kryterium, na podstawie których będzie się odbywało różnicowanie.

Krok: Analiza możliwości opłacania wpłaty dodatkowej na PPK

Finasowanie składki dodatkowej jest dodatkowym obciążeniem do budżetu wynagrodzeń, tak więc nie każdy podmiot zatrudniający będzie mógł sobie pozwolić na odprowadzanie dodatkowej wpłaty na rzecz osób zatrudnionych.

Krok: Czy została podjęta decyzja o finansowaniu wpłaty dodatkowej?

Podmiot zatrudniający powinien podjąć decyzję, o tym czy będzie finansował dodatkową wpłatę do PPK, uwzględniając stan zatrudnienia oraz swoje możliwości finansowe. Jeśli podmiot zatrudniający chce finansować składkę dodatkową ale ma ograniczone możliwości finansowe może podjąć decyzję o odprowadzaniu składki dodatkowej w niższej wysokości.

Krok: Wpłata dodatkowa będzie finansowana

Przepisy ustawy o PPK przewidują możliwość zadeklarowania przez podmiot zatrudniający w umowie o zarządzanie PPK wpłaty dodatkowej w wysokości do 2,5% wynagrodzenia zasadniczego. Uczestnik PPK może zadeklarować wpłatę dodatkową w wysokości do 2% wynagrodzenia.

Krok: Wpłata dodatkowa nie będzie finansowana

Podmiot zatrudniający może podjąć decyzję, że nie będzie finansował dodatkowej wpłaty do PPK. Uczestnik PPK, niezależnie od podmiotu zatrudniającego, może podjąć decyzję o finansowaniu dodatkowej wpłaty.

Krok: Czy podmiot zatrudniający będzie różnicował wpłatę dodatkową

Jeśli podmiot zatrudniający podejmie decyzję o finasowaniu dodatkowej wpłaty do PPK ma możliwość różnicowania wpłat dodatkowych ze względu na określone w ustawie kryteria.

Krok: Podmiot zatrudniający będzie różnicował wpłatę

Przepisy przewidują możliwość różnicowania wpłat dodatkowych ze względu na długość okresu zatrudnienia w danym podmiocie zatrudniającym albo na podstawie postanowień regulaminu wynagrodzeń lub układu zbiorowego pracy obowiązujących w danym podmiocie zatrudniającym.

Poza długością okresu zatrudnienia możliwe jest również zastosowanie innych kryteriów różnicowania wpłaty dodatkowej finansowanej przez podmiot zatrudniający – ale kryteria te muszą być ujęte w regulaminie wynagrodzeń lub układzie zbiorowym pracy np. różnicowanie wpłaty dodatkowej ze względu na wysokość wynagrodzenia.

Co istotne, kryteria różnicowania wpłaty dodatkowej finansowanej przez podmiot zatrudniający nie mogą mieć charakteru dyskryminacyjnego. Podmiot zatrudniający nie może więc różnicować wpłaty dodatkowej do PPK ze względu na płeć, wiek, narodowość, czy rodzaj umowy wiążącej osobę zatrudnioną z podmiot zatrudniający.

Krok: Podmiot zatrudniający nie będzie różnicował wpłaty dodatkowej

Podmiot zatrudniający może też podjąć decyzję, iż nie będzie różnicował wpłaty dodatkowej i wszystkie osoby zatrudnione otrzymają wpłatę w jednakowej wysokości.

Krok: Odprowadzenie wpłaty dodatkowej do PPK

Podmiot zatrudniający może zadeklarować w umowie o zarządzanie PPK dokonywanie wpłaty dodatkowej w wysokości do 2,5% wynagrodzenia. Uczestnika PPK również może zadeklarować wpłatę dodatkową w wysokości do 2% wynagrodzenia.