Dokonywanie z Polski WDT z wykorzystaniem procedury magazynu typu call-off - OpenLEX

Bartosiewicz Adam, Dokonywanie z Polski WDT z wykorzystaniem procedury magazynu typu call-off

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 lipca 2020 r.
Autorzy:

Dokonywanie z Polski WDT z wykorzystaniem procedury magazynu typu call-off

Dokonywanie z Polski WDT z wykorzystaniem procedury magazynu typu call-off

Dokonywanie z Polski WDT z wykorzystaniem procedury magazynu typu call-off

Procedura ma na celu przedstawienie schematu dokonywania dostaw wewnątrzwspólnotowych z Polski z wykorzystaniem magazynu typu call-off, jak również możliwych zakończeń tej procedury.

Dokonywanie z Polski WDT z wykorzystaniem procedury magazynu typu call-off podatnik podatnik wysyłka towaru do innego państwa UE nie ma call-off WDT po 12 miesięcach bez WDT formalności dostawcy rodzaje zdarzeń nabywca zarejestrowany dostawca spoza państwa magazynu porozumienie? WDT z chwilą braku warunków powrotny wywóz WDT w chwili pobrania WDT z wykorzystaniem zastępującego WDT z chwilą utraty 12 miesięcy nie tak upływ pobranie zastąpienie utrata brak warunków nie tak nie tak tak nie tak nie

Krok: wysyłka towaru do innego państwa UE

Magazyny call-off oraz magazyny (składy) konsygnacyjne są szczególnym rozwiązaniem, które ma ułatwić współpracę i rozliczenia pomiędzy dostawcą a nabywcą w zakresie dostaw ciągłych, czy też powtarzających się, umożliwiając obu stronom możliwie najdogodniejsze dla nich warunki, odpowiednio dostarczania towarów do magazynu (składu) i pobierania towarów z takiego magazynu.

W Polsce obowiązują od 1.07.2020 r. całkowicie nowe przepisy w tym względzie, stanowiące implementację dyrektywy Rady (UE) 2018/1910 z 4.12.2018 r. zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w odniesieniu do harmonizacji i uproszczenia niektórych przepisów w systemie podatku od wartości dodanej dotyczących opodatkowania handlu między państwami członkowskimi (Dz.Urz. UE L 311, s. 3). Dyrektywa ta zawiera pakiet tzw. quick-fixes, czyli szybkich zmian (czy też „łat”, jak określają to inni).

Jednym z trzech celów ww. dyrektywy jest usprawnienie, ujednolicenie i uszczelnienie systemu VAT, m.in. w zakresie przemieszczenia towarów w procedurze magazynu typu call-off stock w handlu transgranicznym.

Istotą funkcjonowania procedury z wykorzystaniem magazynu typu call-off jest czasowe i warunkowe zawieszenie obowiązku potraktowania przemieszczenia towarów z jednego państwa członkowskiego do magazynu w drugim państwie członkowskim jako tzw. nietransakcyjnej transakcji wewnątrzwspólnotowej (skutkującej czynnością zrównaną z nabyciem wewnątrzwspólnotowym w państwie położenia magazynu) z jednoczesnym umożliwieniem finalnego rozliczenia tej transakcji jako normalnej transakcji wewnątrzwspólnotowej, jeśli towary te zostaną w odpowiednim czasie pobrane z magazynu przez nabywcę spełniającego określone warunki.

Krok: porozumienie?

Jeśli polski dostawca zdecydował się skorzystać z możliwości dokonania dostawy towarów do innego państwa członkowskiego z wykorzystaniem położonego tam magazynu typu call-off, to wówczas procedura ta może mieć zastosowanie i wywierać skutek w postaci odroczenia momentu wystąpienia WDT u polskiego dostawcy, jeśli są spełnione jej warunki, np. to, aby istniało uprzednie porozumienie w sprawie skorzystania z procedury magazynu typu call-off.