Bartosiewicz Adam, Dokonywanie w Polsce WNT z wykorzystaniem procedury magazynu typu call-off

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 1 lipca 2020 r.
Autorzy:

Dokonywanie w Polsce WNT z wykorzystaniem procedury magazynu typu call-off

Dokonywanie w Polsce WNT z wykorzystaniem procedury magazynu typu call-off

Dokonywanie w Polsce WNT z wykorzystaniem procedury magazynu typu call-off

Procedura ma na celu przedstawienie schematu dokonywania nabyć wewnątrzwspólnotowych w Polsce z wykorzystaniem magazynu typu call-off, jak również możliwych zakończeń tej procedury.

Dokonywanie w Polsce WNT z wykorzystaniem procedury magazynu typu call-off podatnik podatnik zamówienie towaru z innego państwa UE nie ma call-off WNT po 12 miesięcach bez WNT formalności dostawcy rodzaje zdarzeń nabywca zarejestrowany dostawca spoza PL porozumienie? WNT z chwilą braku warunków powrotny wywóz WNT w chwili pobrania WNT u zastępującego WNT z chwila utraty 12 miesięcy nie tak upływ pobranie zastąpienie utrata brak warunków nie tak nie tak tak nie tak nie

Krok: zamówienie towaru z innego państwa UE

Magazyny call-off oraz magazyny (składy) konsygnacyjne są szczególnym rozwiązaniem, który ma ułatwić współpracę i rozliczenia pomiędzy dostawcą a nabywcą w zakresie dostaw ciągłych, czy też powtarzających się, umożliwiając obu stronom możliwie najdogodniejsze dla nich warunki odpowiednio dostarczania towarów do magazynu (składu) i pobierania towarów z takiego magazynu.

W Polsce obowiązują od 1.07.2020 r. całkowicie nowe przepisy w tym względzie, stanowiące implementację dyrektywy Rady (UE) 2018/1910 z 4.12.2018 r. zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w odniesieniu do harmonizacji i uproszczenia niektórych przepisów w systemie podatku od wartości dodanej dotyczących opodatkowania handlu między państwami członkowskimi (Dz.Urz. UE L 311, s. 3.). Dyrektywa ta zawiera pakiet tzw. quick-fixes, czyli szybkich zmian (czy też „łat”, jak określają to inni).

Jednym z trzech celów ww. dyrektywy jest usprawnienie, ujednolicenie i uszczelnienie systemu VAT m.in. w zakresie przemieszczenia towarów w procedurze magazynu typu call-off stock w handlu transgranicznym.

Istotą funkcjonowania procedury z wykorzystaniem magazynu typu call-off jest czasowe i warunkowe zawieszenie obowiązku potraktowania przemieszczenia towarów z jednego państwa członkowskiego do magazynu w drugim państwie członkowskim jako tzw. nietransakcyjnej transakcji wewnątrzwspólnotowej (skutkującej czynnością zrównaną z nabyciem wewnątrzwspólnotowym w państwie położenia magazynu) z jednoczesnym umożliwieniem finalnego rozliczenia tej transakcji jako normalnej transakcji wewnątrzwspólnotowej, jeśli towary te zostaną w odpowiednim czasie pobrane z magazynu przez nabywcę spełniającego określone warunki.

Obowiązek ten obciąża polskiego podatnika, który prowadzi magazyn typu call-off. Nie jest to obowiązek, który ciążyłby na (zagranicznym) dostawcy.

Krok: porozumienie?

Jeśli polski nabywca zdecydował się skorzystać z możliwości zamówienia towarów do magazynu typu call-off, to wówczas procedura ta może mieć zastosowanie i wywierać skutek w postaci odroczenia momentu wystąpienia WNT, jeśli są spełnione jej warunki. Jednym z tych warunków jest to, aby istniało uprzednie porozumienie w sprawie skorzystania z procedury magazynu typu call-off.