Ambroziewicz Maciej, Dokonywanie oceny warunków pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 1 maja 2013 r.
Autorzy:

Dokonywanie oceny warunków pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe

Dokonywanie oceny warunków pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe

Dokonywanie oceny warunków pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe

Pomimo tego, że praca przy komputerze może się wydawać pracą niestwarzającą żadnych zagrożeń, to jednak wymaga od użytkowników nie tylko wysiłku intelektualnego, ale i fizycznego. W wielu przypadkach pracownicy, którzy swoje podstawowe obowiązki wykonują za pomocą komputera, po pewnym czasie zaczynają uskarżać się na dolegliwości układu mięśniowo-szkieletowego (ból szyi, ramion, pleców i dłoni), czy związane z obciążeniem psychicznym (bóle głowy, stres). W większości przypadków dolegliwości te spowodowane są niezapewnieniem odpowiednich warunków pracy, a w szczególności nieprzestrzeganiem zasad ergonomii przy organizacji stanowiska pracy.

Dokonywanie oceny warunków pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe pracodawca pracodawca dostosowanie warunków pracy pod względem bhp utworzenie komputerowego stanowiska pracy dokonanie oceny warunków pracy czy warunki bhp zostały spełnione? dopuszczenie pracownika do pracy tak nie

Krok: utworzenie komputerowego stanowiska pracy

Stosownie do postanowień § 2 pkt 2 r.s.m.e., za stanowisko pracy wyposażone w monitor ekranowy uważa się przestrzeń pracy, wraz z wyposażeniem w środki i przedmioty pracy, obejmującym:

a) wyposażenie podstawowe, w tym monitor ekranowy, klawiaturę lub inne urządzenia wejściowe, jednostkę centralną lub stację dyskietek,

b) wyposażenie dodatkowe, w tym drukarkę, skaner, mysz, trackball,

c) wyposażenie pomocnicze, w tym stół, krzesło, uchwyt na dokument, podnóżek.

Krok: dokonanie oceny warunków pracy

Do obowiązków pracodawcy zatrudniającego pracowników na stanowiskach pracy wyposażonych w monitory ekranowe należy, przeprowadzanie oceny warunków pracy w aspekcie:

1) organizacji stanowisk pracy, w tym rozmieszczenia elementów wyposażenia, w sposób zapewniający spełnienie wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy,

2) stanu elementów wyposażenia stanowisk pracy, zapewniającego bezpieczeństwo pracy, w tym ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym,

3) obciążenia narządu wzroku oraz układu mięśniowo-szkieletowego pracowników,

4) obciążenia pracowników czynnikami fizycznymi, w tym zwłaszcza nieodpowiednim oświetleniem,

5) obciążenia psychicznego pracowników, wynikającego ze sposobu organizacji pracy.

Ważne!

Ocena ta powinna być przeprowadzana w szczególności dla nowo tworzonych stanowisk oraz po każdej zmianie organizacji i wyposażenia stanowisk pracy.

Niezwykle pomocnym przy dokonywaniu powyższej oceny może być przygotowana uprzednio lista kontrolna, sporządzona na bazie wytycznych w przepisach załącznika r.s.m.e.