Bogusiak Marta, Dokonanie zmiany na liście oczekujących na udzielenie świadczenia finansowanego ze środków publicznych

Procedury
Status:  Nieaktualna
Wersja od: 1 lipca 2016 r. do: 30 czerwca 2019 r.
Autorzy:

Dokonanie zmiany na liście oczekujących na udzielenie świadczenia finansowanego ze środków publicznych

Dokonanie zmiany na liście oczekujących na udzielenie świadczenia finansowanego ze środków publicznych

Dokonanie zmiany na liście oczekujących na udzielenie świadczenia finansowanego ze środków publicznych

Procedura opisuje zasady dokonywania zmian wpisów w kolejce oczekujących (czyli na liście ustalającej kolejność udzielania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych) w zależności od zmieniających się okoliczności oraz zmian terminu udzielenia świadczenia, w szczególności z uwagi na zmieniający się stan zdrowia pacjenta oraz możliwości organizacyjne podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

Krok: zmiana po stronie świadczeniodawcy

Wystąpienie okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili ustalania terminu udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej, a które uniemożliwiają zachowanie terminu wynikającego z listy oczekujących (np. awaria aparatury, zgłoszenie się pacjentów w stanie nagłym, którym świadczenie udzielane jest poza ustaloną kolejnością) powoduje po stronie świadczeniodawcy konieczność wyznaczenia kolejnego terminu - art. 20 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. , poz. 1938 z późn. zm.) - dalej u.ś.o.z.

Zmiana terminu udzielenia świadczenia w miarę możliwości nie powinna wpływać na ustaloną kolejność świadczeń, tj. pacjenci powinni być przyjmowani w dotychczas ustalonej kolejności. Jednakże, jeżeli świadczeniobiorca nie wyraża zgody na zmianę terminu udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej na wcześniejszy, świadczeniodawca informuje o możliwości zmiany terminu następnego świadczeniobiorcę z listy oczekujących, zgodnie z kolejnością ustaloną na podstawie zgłoszenia (art. 20 ust. 8 in fine u.ś.o.z.).

Wystąpienie potrzeby zmiany terminu na skutek okoliczności leżących po stronie świadczeniodawcy nie może wywoływać nadmiernie negatywnych skutków dla pacjenta, w szczególności pacjent nie może być z przyczyn leżących po stronie świadczeniodawcy „przesunięty” na koniec kolejki.

Zmieniając termin udzielenia świadczenia świadczeniodawca powinien przy tym uwzględniać kategorie medyczne pacjentów, tj. pacjentów posiadających status „przypadek pilny” wpisywać w kolejkę przed pacjentami o statusie „przypadek stabilny” - § 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2005 r. w sprawie kryteriów medycznych, jakimi powinni kierować się świadczeniodawcy, umieszczając świadczeniobiorców na listach oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 200, poz. 1661) - dalej r.k.m.

Ustawodawca przewidział następujące kategorie medyczne (§ 2 ust. 1 r.k.m.):

a) przypadek pilny - jeżeli istnieje konieczność pilnego udzielenia świadczenia ze względu na dynamikę procesu chorobowego i możliwość szybkiego pogorszenia stanu zdrowia lub znaczącego zmniejszenia szans na powrót do zdrowia, a jednocześnie nie występuje stan nagły uzasadniający udzielenie świadczenia poza kolejnością;

b) przypadek stabilny - przypadku innym niż stan nagły i przypadek pilny.

UWAGA :

Kryteriów medycznych, o których mowa w wyżej wymienionym rozporządzeniu w sprawie kryteriów medycznych, jakimi powinni kierować się świadczeniodawcy, umieszczając świadczeniobiorców na listach oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej nie stosuje się w przypadku kolejek do świadczeń diagnostyki onkologicznej i leczenia onkologicznego (art. 20 ust. 12 u.ś.o.z.), pacjenci przyjmowani są w terminach uwzględniających kolejność zgłoszenia i ustalony dla pacjenta plan leczenia. Pacjentom gwarantuje się stosunkowo krótki czas oczekiwania, mianowicie:

1) AOS - zgodnie z § 12 ust. 10a zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna Nr 62/2016/DSOZ, świadczeniodawca udzielający świadczeń diagnostyki onkologicznej, obowiązany jest wykonać te świadczenia, w terminach nieprzekraczających:

a) 28 dni - w przypadku wykonywania wstępnej diagnostyki onkologicznej, przy czym od dnia zapisania świadczeniobiorcy na listę oczekujących albo od dnia wykonania porady w poradni specjalistycznej, w trakcie której stwierdzono podejrzenie nowotworu złośliwego lub miejscowo złośliwego i wystawiono kartę diagnostyki i leczenia onkologicznego, do dnia uzyskania porady początkowej rozpoczynającej wstępną diagnostykę onkologiczną nie może upłynąć więcej niż 14 dni

b) 21 dni w przypadku wykonywania pogłębionej diagnostyki onkologicznej, przy czym:

1) od dnia:

– zakończenia diagnostyki wstępnej, albo

– wykonania porady w poradni specjalistycznej, w trakcie której stwierdzono nowotwór złośliwy lub miejscowo złośliwy i wystawiono kartę diagnostyki i leczenia onkologicznego

– do dnia wykonania porady początkowej rozpoczynającej pogłębioną diagnostykę onkologiczną nowotworu złośliwego lub miejscowo złośliwego nie może upłynąć więcej niż 7 dni, jeżeli jest ona realizowana u tego samego świadczeniodawcy, albo

2) od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących, do dnia wykonania porady początkowej rozpoczynającej pogłębioną diagnostykę onkologiczną nowotworu złośliwego lub miejscowo złośliwego nie może upłynąć więcej niż 7 dni w przypadku realizacji przez innego świadczeniodawcę pogłębionej diagnostyki onkologicznej dotyczącej innej lokalizacji nowotworu złośliwego niż będąca podstawą realizacji wstępnej diagnostyki onkologicznej, albo

3) od dnia:

– dokonania wpisu na listę oczekujących świadczeniobiorcy, który posiada kartę diagnostyki i leczenia onkologicznego wystawioną w oparciu o stwierdzenie nowotworu złośliwego lub miejscowo złośliwego, albo

– wykonania porady w poradni specjalistycznej, w trakcie której stwierdzono nowotwór złośliwy lub miejscowo złośliwy i wystawiono kartę diagnostyki i leczenia onkologicznego, w przypadku realizacji przez innego świadczeniodawcę pogłębionej diagnostyki onkologicznej,

– do dnia wykonania porady początkowej rozpoczynającej pogłębioną diagnostykę onkologiczną nowotworu złośliwego lub miejscowo złośliwego nie może upłynąć więcej niż 7 dni.

2) szpitalnictwo - zgodnie z § 4a ust. 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 2295 z późn. zm.), podjęcie leczenia:

– w przypadku nowotworów złośliwych układu krwiotwórczego lub układu chłonnego u dzieci – winno nastąpić w okresie nie dłuższym niż 14 dni od dnia umieszczenia świadczeniobiorcy na liście oczekujących na udzielenie świadczenia,

– w przypadkach, w których postawienie rozpoznania onkologicznego jest możliwe wyłącznie w wyniku zabiegu diagnostyczno-leczniczego - przeprowadzenie zabiegu diagnostyczno-leczniczego oraz ustalenie planu leczenia onkologicznego przez wielodyscyplinarny zespół terapeutyczny winno nastąpić w okresie nie dłuższym niż 28 dni od dnia umieszczenia świadczeniobiorcy na liście oczekujących na udzielenie świadczenia,

– w pozostałych przypadkach - ustalenie planu leczenia onkologicznego przez wielodyscyplinarny zespół terapeutyczny i podjęcie leczenia winno nastąpić w okresie nie dłuższym niż 14 dni od dnia umieszczenia świadczeniobiorcy na liście oczekujących na udzielenie świadczenia;.

Więcej o ścieżce onkologicznej w procedurze: Ścieżka diagnostyki i leczenia pacjentów onkologicznych od 2015 r. .

Dokonanie zmiany na liście oczekujących na udzielenie świadczenia finansowanego ze środków publicznych pacjent pacjent inne przyczyny uzasadniające zmianę leżące po stronie pacjenta zmiana stanu zdrowia pacjenta poinformowanie świadczeniodawcy o zmianę stanu zdrowia świadczeniodawca świadczeniodawca poinformowanie pacjenta o zmianie wpisu zmiana po stronie świadczeniodawcy czy okoliczności uzasadniają dokonanie zmiany? czy po stronie pacjenta zachodzą okoliczności uniemożliwiające stawienie się w ustalonym pierwotnie terminie? poinformowanie pacjenta o odmowie zmiany wpisu pozostawienie wpisu bez zmian skorygowanie terminu na liście oczekujących ustalenie z pacjentem nowego terminu przyjęcie informacji ocena przez świadczeniodawcę kryteriów medycznych uzasadniają nie uzasadniają zachodzą nie zachodzą

Krok: zmiana stanu zdrowia pacjenta

Zmiana stanu zdrowia świadczeniobiorcy, wskazująca na potrzebę wcześniejszego niż w ustalonym terminie udzielenia świadczenia, jest przyczyną do przesunięcia pacjenta w kolejce oczekujących i wyznaczenia mu wcześniejszego terminu świadczenia (art. 20 ust. 7 u.ś.o.z.).

Na skutek takiej zmiany odpowiednio zmieni się miejsce w kolejce wszystkich pacjentów, przed którymi pacjent został dopisany, o czym pacjentów tych należy poinformować (art. 20 ust. 8 u.ś.o.z.).