Skibińska Małgorzata, Dofinansowanie wynagrodzeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP)

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 24 września 2020 r.
Autor:

Dofinansowanie wynagrodzeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP)

Dofinansowanie wynagrodzeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP)

Dofinansowanie wynagrodzeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP)

Pracodawcy dotknięci negatywnymi konsekwencjami, jakie wywołała panująca epidemia choroby COVID-19, mogą starać się o wsparcie finansowe w celu ochrony miejsc pracy w związku. Środki na ten cel przyznawane są z m.in. z FGŚP.

Dofinansowanie wynagrodzeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) Przedsiębiorca Przedsiębiorca Porozumienie z przedstawicielstwem pracowników Złożenie wniosku o dofinansowanie Przekazanie porozumienia do PIP Dofinasowanie przysługuje na pracowników, którym obniżono wymiar czasu pracy Konieczność zawarcia porozumienia Czy porozumienie jest zawarte ze związkami zawodowymi? Porozumienie ze związkami zawodowymi Wysokość dofinansowania - przestój ekonomiczny Podmioty uprawnione do uzyskania pomocy Wysokość dofinansowania - obniżenie wymiaru czasu pracy Osoby na rzecz, których można uzyskać pomoc Warunki uzyskania pomocy Czy dofinasowanie przysługuje na pracowników objętych przestojem ekonomicznym ? Dofinasowanie przysługuje na pracowników objętych przestojem ekonomicznym Tak Nie Tak Nie

Krok: Podmioty uprawnione do uzyskania pomocy

Pomoc na utrzymanie miejsc pracy w postaci dofinansowania wynagrodzeń przysługuje przedsiębiorcom w rozumieniu art. 4 ust. 1 lub 2 ustawy z 6.03.2018 r. – Prawo przedsiębiorców, a więc osobom fizycznym, osobom prawnym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym osobami prawnymi, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonującym działalność gospodarczą, a także wspólnikom spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej. Tym samym z pomocy może skorzystać zarówno mikro, mały, jak i średni oraz duży przedsiębiorca. Ponadto z pomocy mogą skorzystać organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, 1570 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284) oraz podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.Z dofinansowania do wynagrodzeń nie mogą skorzystać państwowe osoby prawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Krok: Osoby na rzecz, których można uzyskać pomoc

Dofinansowanie wynagrodzeń można otrzymać na:

– pracownika, tj. osobę, z którą został zawarty stosunek pracy,

– osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę nakładczą lub umowę zlecenia albo inną umowę o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy dotyczące zlecania. W tym przypadku warunkiem jest podleganie przez te osoby ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu;

– osobę, która wykonuje pracę zarobkową na podstawie innej niż stosunek pracy na rzecz pracodawcy będącego rolniczą spółdzielnią produkcyjną lub inną spółdzielnią zajmującą się produkcją rolną, jeżeli z tego tytułu podlega obowiązkowi ubezpieczeń: emerytalnemu i rentowemu.

Pomoc nie przysługuje względem pomocy domowej zatrudnionej przez osobę fizyczną.