Musiał Krzysztof J., Dodatkowy zasiłek opiekuńczy na czas opieki nad dzieckiem w związku z zamknięciem żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których uczęszcza dziecko, z powodu pandemii koronawirusa

Procedury
Status: Nieaktualna
Wersja od: 1 lutego 2022 r. do: 27 lutego 2022 r.
Autorzy:

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy na czas opieki nad dzieckiem w związku z zamknięciem żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których uczęszcza dziecko, z powodu pandemii koronawirusa

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy na czas opieki nad dzieckiem w związku z zamknięciem żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których uczęszcza dziecko, z powodu pandemii koronawirusa

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy na czas opieki nad dzieckiem w związku z amknięciem żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których uczęszcza dziecko, z powodu pandemii koronawirusa

W związku ze zwalczaniem koronawirusa zamknięte zostały jednostki systemu oświaty. Dzieci zostały w domu i pojawił się problem kto ma się nimi opiekować. Aby umożliwić taką opiekę, ustawodawca wprowadził możliwość otrzymywania dodatkowego zasiłku opiekuńczego z tego tytułu.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy na czas opieki nad dzieckiem w związku z zamknięciem żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których uczęszcza dziecko, z powodu pandemii koronawirusa pracodawca pracodawca wypłata zasiłku zamknięcie żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły otrzymanie wniosku pracownika ustalenie prawa do zasiłku

Krok: zamknięcie żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły

Na mocy art. 4 ustawy z 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2021 r. poz. 2095) – dalej u.k., w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do których uczęszcza dziecko, albo niemożności sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna z powodu COVID-19 ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy oraz funkcjonariuszowi zwolnionemu od pełnienia służby z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do ukończenia 18 lat albo dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy do 28.06.2020 r.

W przypadku zamknięcia szkoły, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, ośrodka wsparcia, warsztatu terapii zajęciowej lub innej placówki pobytu dziennego o podobnym charakterze z powodu COVID-19, do których uczęszcza dorosła osoba niepełnosprawna, ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy oraz funkcjonariuszowi, o którym mowa w art. 4 ust. 4 u.k., zwolnionemu od pełnienia służby, z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dorosłą osobą niepełnosprawną, przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy do 28.06.2020 r.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy, o którym wyżej mowa przysługuje ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy oraz funkcjonariuszowi zwolnionemu od pełnienia służby z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do ukończenia 18 lat albo dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, albo dorosłą osobą niepełnosprawną również w przypadku otwarcia placówek, o których mowa w tych przepisach, w czasie trwania COVID-19 do 28.06.2020 r.

W przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do których uczęszcza dziecko, albo niemożności sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna z powodu COVID-19, ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy oraz funkcjonariuszowi zwolnionemu od pełnienia służby, z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem do lat 8, przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy do 28.06.2020 r.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy oraz funkcjonariuszowi zwolnionemu od pełnienia służby z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem do lat 8, również w przypadku otwarcia placówek, o których mowa w tych przepisach, w czasie trwania COVID-19 do 28.06.2020 r.

Za dziecko, na które przysługuje zasiłek, uważa się dziecko własne ubezpieczonego lub jego małżonka oraz dziecko przysposobione, a także dziecko przyjęte na wychowanie i utrzymanie.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przyznawany jest w trybie i na zasadach przewidzianych dla zwykłego zasiłku opiekuńczego.

Możliwość korzystania z dodatkowego zasiłku opiekuńczego była wielokrotnie przedłużana – można było z niego korzystać do 26.07.2020 r.

Następnie w okresie 27.07.2020 r. do 31.08.2020 r. rodzice nie mieli do niego prawa.

Możliwość ta została przywrócona w okresie od 1.09.2020 r. do 20.09.2020 r.

Nieustępująca pandemia spowodowała, że dodatkowy zasiłek opiekuńczy został przywrócony w okresie od 9.11.2020 r. do 29.11.2020 r., a następnie przedłużony do 24.12.2020 r.

Został on ponownie wprowadzony od 28.12.2020 r. do 17.01.2020 r., a następnie przedłużony do 25.06.2021 r.

Kolejno został on ponownie wprowadzony od 20.12.2021 r. do 9.01.2022 r. oraz od 1.02.2022 r. do 27.02.2022 r.

Krok: otrzymanie wniosku pracownika

Zasiłek opiekuńczy oraz dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje na wniosek ubezpieczonego.