Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 8 marca 2020 r.
Autorzy:

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy na czas opieki nad dzieckiem w związku z zamknięciem żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których uczęszcza dziecko, z powodu pandemii koronawirusa

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy na czas opieki nad dzieckiem w związku z zamknięciem żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których uczęszcza dziecko, z powodu pandemii koronawirusa

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy na czas opieki nad dzieckiem w związku z zamknięciem żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których uczęszcza dziecko, z powodu pandemii koronawirusa

W związku ze zwalczaniem koronawirusa zamknięte zostały jednostki systemu oświaty. Dzieci zostały w domu i pojawił się problem kto ma się nimi opiekować. Aby umożliwić taką opiekę, ustawodawca wprowadził możliwość otrzymywania dodatkowego zasiłku opiekuńczego z tego tytułu.

Krok: zamknięcie żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły

Na mocy art. 4 ustawy z 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374) – dalej u.k., w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły do których uczęszcza dziecko, z powodu COVID-19, ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy za okres nie dłuższy niż 14 dni.

Za dziecko, na które przysługuje zasiłek, uważa się dziecko własne ubezpieczonego lub jego małżonka oraz dziecko przysposobione, a także dziecko przyjęte na wychowanie i utrzymanie.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przyznawany jest w trybie i na zasadach przewidzianych dla zwykłego zasiłku opiekuńczego.

Krok: otrzymanie wniosku pracownika

Zasiłek opiekuńczy oraz dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje na wniosek ubezpieczonego.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?