Piaskowska Olga Maria, Dochodzenie szczególnych roszczeń w postępowaniu o podział majątku dorobkowego

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2012 r.
Autorzy:

Dochodzenie szczególnych roszczeń w postępowaniu o podział majątku dorobkowego

Dochodzenie szczególnych roszczeń w postępowaniu o podział majątku dorobkowego

Dochodzenie szczególnych roszczeń w postępowaniu o podział majątku dorobkowego

Uprawnienie do wystąpienia z wnioskiem o podział majątku wspólnego przysługuje zainteresowanym w rozumieniu art. 510 § 1 k.p.c., którymi są przede wszystkim:

1) małżonkowie albo byli małżonkowie,

2) spadkobiercy jednego z małżonków, jeżeli małżeństwo ustało przez śmierć małżonka lub uznanie go za zmarłego, spadkobiercy jednego z małżonków, jeżeli zmarł on po ustaniu wspólności, a przed podziałem majątku wspólnego oraz nabywcy spadku lub udziału w spadku,

3) następcy prawni jednego z małżonków i ich spadkobiercy, jeżeli po ustaniu wspólności małżonek zbył swój udział osobie trzeciej (art. 198 k.c. w zw. z art. 42 k.r.o.),

4) wierzyciel, który zajął roszczenie o podział majątku wspólnego w postępowaniu egzekucyjnym (art. 912 § 1 k.p.c.),

5) współwłaściciel, jeżeli współwłasność obejmowała przedmioty majątku wspólnego,

6) pozostała przy życiu strona konkubinatu w razie śmierci małżonka pozostającego w konkubinacie, jeżeli w trakcie trwania konkubinatu osoby pozostające w nim dorobiły się wspólnego majątku, a wspólność majątkowa między małżonkami nie była wyłączona (por. A. Zieliński, Postępowanie o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej, PS 1993, nr 6, s. 81, 82),

7) Skarb Państwa odnośnie do przedmiotów, co do których orzeczono środek karny w postaci przepadku (art. 39 pkt 4 k.k. i art. 29 k.k.w.); por. np.: orzeczenie SN z dnia 13 kwietnia 1956 r., I CO 39/55, OSN 1956, nr 3, poz. 61 i postanowienie składu siedmiu sędziów SN z dnia 5 grudnia 1978 r., III CRN 194/78, OSNCP 1979, nr 11, poz. 207).

Wnioskodawcą może być też prokurator (art. 7 k.p.c.) oraz Rzecznik Praw Obywatelskich (art. 14 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich, tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. Nr 14, poz. 147 z późn. zm.).

Osoba trzecia, będąca dłużnikiem takiej wierzytelności, nie jest osobą zainteresowaną w rozumieniu art. 510 § 1 k.p.c. i nie może być uczestnikiem postępowania o podział majątku wspólnego (por. uchwała SN z dnia 19 grudnia 1973 r., III CZP 65/73, OSNC 1974, Nr 10, poz. 164).

W sprawie o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami właściwy jest sąd miejsca położenia majątku, a jeżeli wspólność ustała przez śmierć jednego z małżonków - sąd spadku.

Dochodzenie szczególnych roszczeń w postępowaniu o podział majątku dorobkowego sąd sąd rozliczenie nakładów na majątek wspólny rozstrzygnięcie sporu między małżonkami, czy poszczególna rzecz lub prawo wchodzi w skład majątku wspólnego wszczęcie postępowania o podział majątku wspólnego przebieg postępowania szczególne roszczenia, które mogą być rozpoznane w postępowaniu o podział majątku wspólnego rozpatrzenie żądania ustalenia nierównych udziałów

Krok: wszczęcie postępowania o podział majątku wspólnego

Z chwilą wszczęcia postępowania o podział majątku wspólnego, nie mogą się toczyć odrębne postępowania w sprawach o prawo żądania podziału majątku wspólnego, o ustalenie nieważności majątkowej umowy małżeńskiej, o ustalenie że dany przedmiot należy do majątku wspólnego, o roszczenia pomiędzy małżonkami z tytułu posiadania poszczególnych przedmiotów wchodzących w skład majątku wspólnego, pobranych pożytków i innych przychodów, nakładów i innych wydatków z majątku wspólnego na majątek osobisty oraz z majątku osobistego na majątek wspólny. Jeżeli sprawy te są w toku, wówczas sąd prowadzący sprawę przekazuje je do rozpoznania sądowi prowadzącemu postępowanie o podział majątku wspólnego małżonków (art. 618 § 2 w zw. z art. 688 i 567 § 3 k.p.c.) - por. też. I. Koper, [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, pod red. T. Wiśniewskiego i H. Doleckiego, Warszawa 2011, s. 164

Patrz również:

Postępowanie o podział majątku dorobkowego

Krok: przebieg postępowania

Patrz:

Postępowanie o podział majątku dorobkowego