Kidyba Andrzej, Dochodzenie odpowiedzialności za zobowiązania spółki z o.o. od członków zarządu

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2014 r.
Autorzy:

Dochodzenie odpowiedzialności za zobowiązania spółki z o.o. od członków zarządu

Dochodzenie odpowiedzialności za zobowiązania spółki z o.o. od członków zarządu

Dochodzenie odpowiedzialności za zobowiązania spółki z o.o. od członków zarządu

sąd sąd czy wierzyciel wykazał bezskuteczność egzekucji? udowodnienie bezskuteczności egzekucji czy dłużnik podniósł skutecznie zarzut przedawnienia? czy członek zarządu złożył we właściwym czasie wniosek o ogłoszenie upadłości? zasądzenie roszczenia czy dłużnik wykazał inne okoliczności, uwalniające go od odpowiedzialności? czy dłużnik wykazał brak winy? ustalenie właściwości miejscowej czy krąg osób pozwanych został ustalony prawidłowo? oddalenie powództwa wspólnik wspólnik skierowanie pozwu do sądu nie tak tak nie tak nie tak nie tak nie nie tak

Krok: skierowanie pozwu do sądu

Pozew przeciwko członkowi zarządu, którego celem jest dochodzenie odpowiedzialności za zobowiązania spółki, powinien być wniesiony do sądu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania członka zarządu (a nie siedzibę spółki); zob. tak A. Kidyba, Kodeks spółek handlowych. Komentarz, tI, Warszawa 2014, s. 1371.

Krok: ustalenie właściwości miejscowej

Wnosząc pozew należy pamiętać o prawidłowym ustaleniu właściwości rzeczowej sądu. Powód powinien wnieść pozew do sądu gospodarczego. Roszczenie dochodzone na podstawie przepisu art. 299 k.s.h., jest sprawą gospodarczą w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 24 maja 1989 r. o rozpoznawaniu przez sądy spraw gospodarczych, Dz. U. z 1989 r. Nr 33, poz. 175. W przypadku, gdy wartość przedmiotu sporu przewyższa kwotę 75.000 zł sądem właściwym do rozpoznania sprawy jest sąd okręgowy.