Krywan Tomasz, Dochód stanowiący przedmiot opodatkowania w formie ryczałtu od dochodów spółek

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2023 r.
Autorzy:

Dochód stanowiący przedmiot opodatkowania w formie ryczałtu od dochodów spółek

Dochód stanowiący przedmiot opodatkowania w formie ryczałtu od dochodów spółek

Dochód stanowiący przedmiot opodatkowania w formie ryczałtu od dochodów spółek

Procedura pozwala ustalić czy u podatnika powstał dochód stanowiący przedmiot opodatkowania w formie ryczałtu od dochodów spółek.

Dochód stanowiący przedmiot opodatkowania w formie ryczałtu od dochodów spółek podatnik podatnik u podatnika powstał dochód z tytułu zysku netto u podatnika powstał dochód z tytułu zmiany wartości składników majątku u podatnika powstał dochód z tytułu wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą u podatnika powstał dochód z tytułu ukrytych zysków u podatnika nie powstał dochód podlegający opodatkowaniu w formie ryczałtu od dochodów spółek u podatnika powstał dochód z tytułu zysku przeznaczonego na pokrycie strat u podatnika powstał dochód z tytułu podzielonego zysku u podatnika powstał dochód z tytułu nieujawnionych operacji gospodarczych czy doszło do połączenia, podziału lub przekształcenia podatnika albo wniesienia przez podatnika w drodze wkładu niepieniężnego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części? czy podatnik zakończył opodatkowanie ryczałtem? czy u podatnika wystąpiły przychody lub koszty podlegające zarachowaniu w roku podatkowym i uwzględnieniu w zysku (stracie) netto, które nie zostały uwzględnione w tym zysku (stracie) netto? podatnik korzysta z opodatkowania podatkiem dochodowym w formie ryczałtu od dochodów spółek czy podatnik podjął uchwałę o podziale zysku wypracowanego w okresie opodatkowania ryczałtem do wypłaty udziałowcom, akcjonariuszom albo wspólnikom? czy podatnik podjął uchwałę o pokryciu z zysku wypracowanego w okresie opodatkowania ryczałtem strat powstałych w okresie poprzedzającym okres opodatkowania ryczałtem? czy u podatnika wystąpiły ukryte zyski? czy podatnik poniósł wydatki niezwiązane z działalnością gospodarczą? tak nie tak nie tak nie tak nie tak nie tak nie tak nie

Krok: podatnik korzysta z opodatkowania podatkiem dochodowym w formie ryczałtu od dochodów spółek

Niektórzy podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych korzystać mogą z opodatkowania w formie ryczałtu od dochodów spółek. Z przepisów art. 28m 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2587 ze zm.) – dalej u.p.d.o.p., wynika, że u podatników korzystających z tej formy opodatkowania powstawać może siedem rodzajów dochodów.

Krok: czy podatnik podjął uchwałę o podziale zysku wypracowanego w okresie opodatkowania ryczałtem do wypłaty udziałowcom, akcjonariuszom albo wspólnikom?

Pierwszy rodzaj dochodu podlegającego opodatkowaniu ryczałtem od dochodów spółek powstaje, jeżeli podatnik podjął uchwałę o podziale zysku wypracowanego w okresie opodatkowania ryczałtem do wypłaty udziałowcom, akcjonariuszom albo wspólnikom (zob. art. 28m ust. 1 pkt 1 lit. a u.p.d.o.p.). Dochód ten powstaje również na skutek wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy (podzielonego zysku) (zob. art. 28m ust. 2 u.p.d.o.p.).