Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 20 czerwca 2016 r.
Autorzy:

Delegowanie pracownika a zagraniczna podróż służbowa

Delegowanie pracownika a zagraniczna podróż służbowa

Delegowanie pracownika a zagraniczna podróż służbowa

Kierując pracownika do wykonywania pracy za granicą należy przede wszystkim podjąć decyzję, czy pracownik będzie świadczył pracę przebywając w podróży służbowej, czy też jego wyjazd będzie oddelegowaniem związanym ze zmianą miejsca wykonywania pracy. Prawidłowa kwalifikacja wyjazdu pracownika wpływa bowiem na: zakres świadczeń należnych pracownikowi od pracodawcy, prawidłowe zastosowanie zwolnień PIT, prawidłowe zastosowanie wyłączeń z podstawy wymiaru składki, zakres obowiązków pracodawcy i formalności związanych z wyjazdem pracownika. Konsekwencje niewłaściwego zakwalifikowania pracy za granicą jako podróż służbowa skutkuje konieczność korekty podstawy wymiaru składek, gdyż delegowanie pracownika zamiast podróży służbowej oznaczałoby niezasadne wyłączenie z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne na podstawie § 2 ust. 1 pkt 15 rozporządzenia oraz konieczność korekty podatku dochodowego pracownika, gdyż delegowanie pracownika zamiast podróży służbowej oznaczałoby to, że niezasadnie zastosowano zwolnienie z PIT na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 ustawy o PIT. W przypadku dużej liczby pracowników wykonujących pracę za granicą zapłata zaległych składek ZUS oraz podatku może zachwiać płynnością finansową nawet dużej firmy. Poza składkami należy się również liczyć z wymierzeniem kar finansowych przez organy kontrolujące. Dodatkowo w przypadku gdy organy kontrolujące zakwestionują podróż służbową wówczas pracodawca będzie miał obowiązek złożenia we właściwym oddziale ZUS wniosku o wydanie za okresy już minione (z datą wsteczną) zaświadczenia A.

Krok: podjęcie decyzji o wysłaniu pracownika do pracy za granicą

Kierując pracownika do wykonywania pracy za granicą pracodawca musi podjąć decyzje czy pracownik będzie świadczył pracę przebywając w podróży służbowej, czy też jego wyjazd będzie oddelegowaniem związanym ze zmianą miejsca wykonywania pracy.

Warto zwrócić uwagę, że przepisy prawa pracy nie definiują określenia „oddelegowanie”, jedynie zawierają definicję podróży służbowej. Pracodawca powinien dążyć do prawidłowego rozróżnienia gdyż ma to szczególne znaczenie w aspekcie konsekwencji podatkowych i konsekwencji związanych z zapłatą składek ZUS.

Analizując orzecznictwo Sądu Najwyższego należy stwierdzić, iż najważniejszą przesłanką do stwierdzenia, czy mamy do czynienia z delegacją czy z oddelegowaniem, jest właśnie kwestia, czy pracownik podróżuje wykonując zadania służbowe czy też nie podróżuje.

Jeśli spojrzymy na przesłankę podróżowania stwierdzimy, że faktycznie w przypadku podróży służbowej pracownik wykonuje zadania służbowe przemieszczając się pomiędzy różnymi miejscowościami (np. pomiędzy stałym miejscem wykonywania pracy a miejscowością, gdzie pracodawca zlecił mu wykonywanie zadań służbowych). Natomiast w przypadku oddelegowania pracownik zmienia jedynie czasowo miejsce wykonywania pracy natomiast nie podróżuje w celu realizacji zadań służbowych.

Krok: czy pracownik będzie świadczył pracę w ramach delegowania?

To pracodawca podejmuje decyzje, czy wysyła pracownika w podróż służbową, czy też oddelegowuje do świadczenia określonej pracy, przy czym zależy to od charakteru zadań realizowanych przez pracownika. Oczywiście działania podejmowane przez pracodawcę muszą być zgodne z prawem i będą podlegały kontroli organów podatkowych oraz ZUS.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?