Delegowanie pracownika a zagraniczna podróż służbowa - OpenLEX

Sokołowska Anna, Delegowanie pracownika a zagraniczna podróż służbowa

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 20 czerwca 2016 r.
Autor:

Delegowanie pracownika a zagraniczna podróż służbowa

Delegowanie pracownika a zagraniczna podróż służbowa

Delegowanie pracownika a zagraniczna podróż służbowa

Kierując pracownika do wykonywania pracy za granicą należy przede wszystkim podjąć decyzję, czy pracownik będzie świadczył pracę przebywając w podróży służbowej, czy też jego wyjazd będzie delegowaniem związanym ze zmianą miejsca wykonywania pracy. Prawidłowa kwalifikacja wyjazdu pracownika wpływa bowiem na: zakres świadczeń należnych pracownikowi od pracodawcy, prawidłowe zastosowanie zwolnień PIT, prawidłowe zastosowanie wyłączeń z podstawy wymiaru składki, zakres obowiązków pracodawcy i formalności związanych z wyjazdem pracownika. Konsekwencje niewłaściwego zakwalifikowania pracy za granicą jako podróż służbowa skutkuje konieczność korekty podstawy wymiaru składek, gdyż delegowanie pracownika zamiast podróży służbowej oznaczałoby niezasadne wyłączenie z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne na podstawie § 2 ust. 1 pkt 15 rozporządzenia oraz konieczność korekty podatku dochodowego pracownika, gdyż delegowanie pracownika zamiast podróży służbowej oznaczałoby to, że niezasadnie zastosowano zwolnienie z PIT na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 ustawy o PIT. W przypadku dużej liczby pracowników wykonujących pracę za granicą zapłata zaległych składek ZUS oraz podatku może zachwiać płynnością finansową nawet dużej firmy. Poza składkami należy się również liczyć z wymierzeniem kar finansowych przez organy kontrolujące. Dodatkowo w przypadku gdy organy kontrolujące zakwestionują podróż służbową wówczas pracodawca będzie miał obowiązek złożenia we właściwym oddziale ZUS wniosku o wydanie za okresy już minione (z datą wsteczną) zaświadczenia A.

Delegowanie pracownika a zagraniczna podróż służbowa pracodawca pracodawca nie przysługuje zwolnienie ze składek ZUS brak konieczności odprowadzania składek ZUS i podatku diety stanowią podstawę ZUS i podatku diety nie stanowią podstawy ZUS i podatku czy diety stanowią podstawę do ZUS i podatku? pracownik będzie świadczył pracę w ramach podróży służbowej konieczność odprowadzenia składek ZUS z całości przychodu zwolnienie z podatku przysługuje zwolnienie z podatku nie przysługuje czy przysługuje zwolnienie ze składek ZUS? przysługuje zwolnienie ze składek ZUS podjęcie decyzji o wysłaniu pracownika do pracy za granicą brak podatku z części przychodu konieczność odprowadzenia składek ZUS ponad nadwyżkę czy pracownik będzie świadczył pracę w ramach delegowania? konieczność odprowadzenia podatku z części przychodu pracownik będzie świadczył pracę w ramach delegowania czy przysługuje zwolnienie z podatku ? brak składek ZUS z części przychodu nie tak tak nie tak nie podatek ZUS tak nie

Krok: podjęcie decyzji o wysłaniu pracownika do pracy za granicą

Kierując pracownika do wykonywania pracy za granicą pracodawca musi podjąć decyzje czy pracownik będzie świadczył pracę przebywając w podróży służbowej, czy też jego wyjazd będzie oddelegowaniem w ramach świadczenia usług, co wiąże się ze zmianą miejsca wykonywania pracy.

Pracodawca powinien dążyć do prawidłowego rozróżnienia gdyż ma to szczególne znaczenie w aspekcie konsekwencji podatkowych i konsekwencji związanych z zapłatą składek ZUS.

Analizując orzecznictwo Sądu Najwyższego należy stwierdzić, iż najważniejszą przesłanką do stwierdzenia, czy mamy do czynienia z podróżą służbową czy z oddelegowaniem, jest właśnie kwestia, czy pracownik podróżuje wykonując zadania służbowe czy też nie podróżuje, tylko zmienił miejsce świadczenia pracy (zob. uchwała Sądu Najwyższego z dnia 19 listopada 2008 r., sygn. akt II PZP 11/08).

Jeśli spojrzymy na przesłankę podróżowania stwierdzimy, że faktycznie w przypadku podróży służbowej pracownik wykonuje zadania służbowe przemieszczając się pomiędzy różnymi miejscowościami (np. pomiędzy stałym miejscem wykonywania pracy, a miejscowością, gdzie pracodawca zlecił mu wykonywanie zadań służbowych). Natomiast w przypadku delegowania pracownik zmienia czasowo miejsce wykonywania pracy natomiast nie podróżuje w celu realizacji zadań służbowych.

Krok: czy pracownik będzie świadczył pracę w ramach delegowania?

To pracodawca podejmuje decyzje, czy wysyła pracownika w podróż służbową, czy też deleguje do świadczenia określonej pracy, przy czym zależy to od charakteru zadań realizowanych przez pracownika. Oczywiście działania podejmowane przez pracodawcę muszą być zgodne z prawem i będą podlegały kontroli organów podatkowych oraz ZUS.