Majer Roman, Deklaracja zgodności WE dla maszyn

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 1 maja 2013 r.
Autor:

Deklaracja zgodności WE dla maszyn

Deklaracja zgodności WE dla maszyn

Deklaracja zgodności WE dla maszyn

Krok: wyprodukowanie wyrobu i planowanie wprowadzenia go do obrotu

Przed wprowadzeniem maszyny do obrotu lub oddaniem do użytku producent lub jego upoważniony przedstawiciel obowiązany jest do podjęcia szeregu działań związanych z zapewnieniem niezbędnej dokumentacji. Obowiązki te uzależnione są jednak od tego, czy dany wyrób mieści się w definicji „maszyny”, określonej w przepisach rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn.

Deklaracja zgodności WE dla maszyn jednostka certyfikująca jednostka certyfikująca procedura oceny zgodności przewidzianej dla dyrektywy 2006/42/WE wydanie certyfikatu producent producent przygotowanie dokumentacji technicznej zawierającej elementy wymagane przez dyrektywę 2006/42/WE sporządzenie i podpisanie „deklaracji zgodności” identyfikacja odpowiednich dla danej maszyny europejskich norm zharmonizowanych i zapoznanie się z ich treścią wyprodukowanie wyrobu i planowanie wprowadzenia go do obrotu czy maszyna spełnia zasadnicze wymagania zawarte w dyrektywie 2006/42/WE? czy maszyna podlega obowiązkowej procedurze oceny zgodności przez jednostkę certyfikowaną czy wyrób spełnia definicje maszyny? niedopuszczalność wydania deklaracji zgodności tak nie tak nie tak nie

Krok: czy wyrób spełnia definicje maszyny?

Definicja maszyny została określona w § 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn.