Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2013 r.
Autorzy:

Decyzje wydawane w przypadku wykonywania robót budowlanych pomimo ich wstrzymania

Decyzje wydawane w przypadku wykonywania robót budowlanych pomimo ich wstrzymania

Wykonywanie robót budowlanych pomimo ich wstrzymania obliguje organ nadzoru budowlanego do reakcji w postaci wydania jednego z nakazów wymienionych w art. 50a p.b. Nakaz taki nierzadko niweczy możliwość zalegalizowania obiektu. Inwestor (właściciel, zarządca obiektu) naraża się jeszcze dodatkowo na odpowiedzialność karną za przestępstwo zagrożone nawet karą pozbawienia wolności do lat 2 (art. 90 p.b.).

Krok: wykonywanie robót budowlanych pomimo wstrzymania ich wykonania

Wstrzymanie wykonywania robót budowlanych jest wspólnym elementem procedur sanacyjnych, tj. postępowań legalizacyjnych z art. 49art. 49b ust. 46 p.b. (samowola) oraz postępowania naprawczego z art. 51 ust. 34 p.b. Warunkiem prowadzenia tych postępowań jest uprzednie wstrzymanie prowadzonych robót budowlanych (zob. art. 48 ust. 2, art. 49b ust. 1art. 50 p.b.), co oznacza, że inwestor (właściciela, zarządca) nie może przez czas trwania postępowania kontynuować robót, za wyjątkiem ewentualnych niezbędnych zabezpieczeń. Obowiązek wstrzymania robót nakładany jest zawsze na inwestora (właściciela, zarządcę obiektu) w formie postanowienia. W przypadku naruszenia tego obowiązku organ nadzoru zobligowany będzie zareagować poprzez wydanie jednej z decyzji (nakazu) wymienionych w art. 50a p.b.

Krok: czy wstrzymanie robót nastąpiło na podstawie art. 48 ust. 2 lub art. 49b ust. 2 p.b.?

Wstrzymanie wykonania robót budowlanych może nastąpić w związku z postępowaniem legalizacyjnym (art. 48 ust. 2art. 49b ust. 2 p.b.). Wówczas w postanowieniu wstrzymującym wykonanie określa się warunki, od których uzależniona jest legalizacja obiektu. W pozostałych przypadkach, postanowienie wstrzymujące wykonanie robót budowlanych ogranicza się do podania przyczyny wstrzymania oraz ustalenia wymagań odnośnie do niezbędnych zabezpieczeń (art. 50 p.b.). Ustawodawca rozróżnia konsekwencje wykonywania robót, pomimo ich wstrzymania, w zależności od tego, na jakiej podstawie wydano postanowienie wstrzymujące roboty.

Krok: nakazanie rozbiórki obiektu budowlanego lub jego części

W przypadku wykonywania robót wstrzymanych postanowieniem wydanym w związku z postępowaniem legalizacyjnym (art. 48 ust. 2art. 49b ust. 2 p.b.), organ nakazuje, w formie decyzji, rozbiórkę obiektu bądź jego części (w zależności od zakresu samowoli). Następuje więc w tym przypadku zniesienie procedury legalizacyjnej i powrót do ogólnej reguły, tj. nakazu rozbiórki jako zasadniczej formy reakcji na przypadki samowoli budowlanej (zob. art. 48 ust. 1art. 49b ust. 1 p.b.). Należy również zwrócić uwagę, że wykonywanie robót budowlanych, pomimo ich wstrzymania, stanowi przestępstwo sankcjonowane karą grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2 (art. 90 p.b.).

Krok: nakazanie rozbiórki części obiektu wykonanej po wstrzymaniu lub przywrócenia stanu poprzedniego

W sytuacji wykonywania robót, wstrzymanych na podstawie art. 50 p.b., organ nakazuje, w formie decyzji, rozbiórkę części obiektu wykonanej po doręczeniu postanowienia o wstrzymaniu albo przywrócenie stanu poprzedniego. Wyboru jednej z dwóch możliwych w tym przypadku form działania organ powinien dokonać po wszechstronnym uwzględnieniu w toku postępowania specyfiki konkretnego obiektu budowlanego. Zasadniczo jednak sankcja ma w tym przypadku charakter łagodniejszy niż w sytuacji z art. 50a pkt 1 p.b. Odmiennie niż ma to miejsce w przypadku samowoli, decyzja wydana na podstawie art. 50a pkt 2 p.b. nie znosi bowiem postępowania naprawczego, a jedynie uniemożliwia jego przeprowadzenie do czasu wykonania decyzji (zob. art. 51 ust. 2 p.b.). Wykonywanie robót budowlanych, pomimo ich wstrzymania, stanowi przestępstwo sankcjonowane karą grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2 (art. 90 p.b.).