Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2012 r.
Autorzy:

Decyzja ustalająca wysokość zobowiązania podatkowego

Decyzja ustalająca wysokość zobowiązania podatkowego

Decyzja ustalająca wysokość zobowiązania podatkowego

Procedura ma na celu przedstawienie przyczyn oraz sposobu powstawania zobowiązania podatkowego na podstawie wydanej decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego.

Krok: sposób powstania zobowiązania podatkowego

Decyzja konstytutywna kreuje zobowiązanie podatkowe z dniem jej doręczenia stronie. Postawą jej wydania jest istnienie normy prawa materialnego, która przewiduje obowiązek podatkowy w związku z wystąpieniem przesłanki je materializującej.

Krok: przeprowadzenie postępowania podatkowego

Postępowanie podatkowe jest przeprowadzane, jeśli organ podatkowy ma przesłanki do stwierdzenia, iż dane w złożonej przez stronę deklaracji są niezgodne ze stanem faktycznym lub organ powziął informację o istnieniu obowiązku podatkowego w ramach innych postępowań lub otrzymywanych deklaracji. W ramach prowadzonego postępowania organ musi ustalić i udowodnić wystąpienie obowiązku podatkowego dającego postawę wydania decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego. Ponadto, organ musi uwzględnić wszelkie możliwe zwolnienia podatkowe, które mogą mieć zastosowanie do strony, bądź jest zobowiązany do odebrania oświadczeń od strony o chęci skorzystania ze zwolnień.

Krok: otrzymanie deklaracji od podatnika

Podatnicy często zobowiązani są do złożenia deklaracji podatkowej (informacji, zeznania i wykazy - zob. art. 3 pkt 5 ustawy ustawy z 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa, Dz.U. z 2020 r. poz. 1325 ze zm. - dalej o.p.), które są podstawą do wydania decyzji ustalającej (np. w podatku rolnym, leśnym od nieruchomości oraz w podatku od spadków i darowizn). Wynika to z faktu, iż organ może otrzymać informacje o zdarzeniu z dużym opóźnieniem, przez co zobowiązanie podatkowe może się przedawnić (zob. art. 68 § 1, 2 lub 4 o.p.).

Otrzymanie deklaracji powoduje, iż organ ustala zobowiązanie na podstawie danych w niej zawartych, chyba że ma przesłanki do stwierdzenia, iż dane w deklaracji są niezgodne ze stanem faktycznym.

Krok: powzięcie informacji przez organ

O ile na podatniku nie ciąży obowiązek złożenia deklaracji lub brak jest zmian w stanie faktycznym, organ ustala wysokość zobowiązania w oparciu o posiadane informacje.

Krok: właściwy organ

Omawianej tematyki dotyczy procedura Właściwość organów podatkowych.

Krok: w podatku rolnym

Na podstawie informacji o gruntach, którą należy złożyć w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego, organ podatkowy, właściwy ze względu na położenie gruntów, ustala osobie fizycznej w drodze decyzji podatek rolny na rok podatkowy. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy osoba fizyczna jest współposiadaczem gruntu z osobą prawną lub jednostką nieposiadającą osobowości prawnej. Wtedy rozlicza się na zasadzie samoobliczenia podatku.

Krok: w podatku leśnym

Na podstawie informacji o lasach, którą należy złożyć w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego, organ podatkowy, właściwy ze względu na położenie lasu, ustala osobie fizycznej w drodze decyzji podatek rolny na rok podatkowy. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy osoba fizyczna jest współposiadaczem lasu z osobą prawną lub jednostką nieposiadającą osobowości prawnej. Wtedy rozlicza się na zasadzie samoobliczenia podatku.

Krok: w podatku od nieruchomości

Na podstawie informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, którą należy złożyć w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego, organ podatkowy, właściwy ze względu na położenie przedmiotów opodatkowania, ustala osobie fizycznej w drodze decyzji podatek od nieruchomości na rok podatkowy. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy osoba fizyczna jest współposiadaczem nieruchomości z osobą prawną lub jednostką nieposiadającą osobowości prawnej. Wtedy rozlicza się na zasadzie samoobliczenia podatku (zob. wyrok NSA z 12.02.2015 r., II FSK 3274/12).

Krok: w podatku od spadków i darowizn

Na podstawie zeznania podatkowego o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych, które należy złożyć w terminie miesiąca od dnia powstania obowiązku podatkowego, właściwy naczelnik urzędu skarbowego ustala wysokość podatku przyjmując kwoty wartości rzeczy i praw majątkowych oraz skale podatkowe obowiązujące w dniu powstania obowiązku podatkowego, z wyjątkiem sytuacji, gdy obowiązek podatkowy powstał wskutek powołania się podatnika przed organem podatkowym lub organem kontroli skarbowej w toku czynności sprawdzających, postępowania podatkowego, kontroli podatkowej lub postępowania kontrolnego na okoliczność dokonania tej darowizny, a należny podatek od tego nabycia nie został zapłacony.

Krok: (!) od nieujawnionych dochodów

Na podstawie poniesionych przez podatnika w roku podatkowym wydatków i wartości zgromadzonego w tym roku mienia, jeżeli wydatki te i wartości nie znajdują pokrycia w mieniu zgromadzonym przed poniesieniem tych wydatków lub zgromadzeniem mienia, pochodzącym z przychodów uprzednio opodatkowanych lub wolnych od opodatkowania ustala się wysokość przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych, które podlegają opodatkowaniu ryczałtową stawką 75% podatku dochodowego od osób fizycznych.

Uwaga! Ryzyko: Wyrokami Trybunału Konstytucyjnego:

– z 18.07.2013 r., SK 18/09 (dotyczy art. 20 ust. 3 ustawy z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2032 ze zm.) – dalej u.p.d.o.f., w brzmieniu do 31.12.2006 r.),

– z 29.07.2014 r., P 49/13 (dotyczy art. 20 ust. 3 u.p.d.o.f. w brzmieniu od 1.01.2007 r.)

norma art. 20 ust. 3 u.p.d.o.f. została uznana za niekonstytucyjną m.in. ze względu na brak dokładnego określanie co jest przedmiotem opodatkowania oraz ze względu na przerzucenie ciężaru dowodowego na podatnika.

Krok: o wysokości zobowiązania podatkowego spadkobierców

Omawianej tematyki dotyczy procedura Decyzja ustalająca wysokość zobowiązania podatkowego spadkobierców.

Krok: o odpowiedzialności osób trzecich

Omawianej tematyki dotyczy procedura Decyzja o odpowiedzialności osoby trzeciej.

Krok: skutki decyzji

Decyzja wchodzi do obrotu prawnego poprzez jej doręczenie. Decyzję doręcza się stronie na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Jest to czynność procesowa o istotnym znaczeniu. Poprawnie wykonane doręczenie, choćby zastępcze, będzie prowadziło do powstania zobowiązania podatkowego u podatnika. Błędy leżące po stronie organu, w efekcie których nie dojdzie ostatecznie do doręczenia decyzji spowodują brak powstania obowiązku podatkowego.

Powstałe zobowiązanie podatkowe jest płatne w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Omawianej tematyki dotyczą procedury:

Doręczenie stronie (osobie fizycznej),

Skutki decyzji.

Krok: umorzenie postępowania

Nie zaistnienie przesłanek wydania decyzji musi prowadzić do umorzenia postępowania, jako bezprzedmiotowego.

Omawianej tematyki dotyczy procedura Decyzja o umorzeniu postępowania.