Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2016 r.
Autorzy:

Decyzja określająca wysokość zwrotu podatku

Decyzja określająca wysokość zwrotu podatku

Decyzja określająca wysokość zwrotu podatku

Procedura ma na celu przedstawienie przesłanek wydania decyzji określającej wysokość zwrotu podatku lub nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.

Krok: sposób określenia zwrotu podatku lub nadwyżki podatku naliczonego nad należnym

Decyzja określająca wysokość zwrotu podatku lub nadwyżki podatku naliczonego nad należnym jest rodzajem decyzji deklaratoryjnej określającej wysokość zobowiązania podatkowego - zob. procedury:

Rodzaje decyzji podatkowych,

Decyzja określająca wysokość zobowiązania podatkowego.

Istotą decyzji określającej wysokość kwoty zwrotu podatku lub nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług jest stwierdzenie przez organ, iż należność podatnika wobec Skarbu Państwa wykazana w deklaracji podatkowej jest nieprawidłowa. Przedmiotowa decyzja dotyczy roszczeń podatnika powstałych na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług.

Krok: przeprowadzenie postępowania podatkowego

Jeżeli w toku przeprowadzonych czynności sprawdzających (zob. procedury: Czynności sprawdzające - brak złożenia deklaracji w terminie oraz Czynności sprawdzające - weryfikacja deklaracji) lub kontroli podatkowej (zob. procedura Kontrola podatkowa) organ poweźmie wątpliwości, co do kwoty zwrotu podatku lub nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług, wykazanej w deklaracji podatkowej, a podatnik nie dokona jej korekty, wszczyna postępowanie podatkowe w celu wydania decyzji określającej prawidłową wysokość tych kwot.

Omawianej tematyki dotyczy procedura Wszczęcie postępowania z urzędu.

Krok: przesłanki wydania decyzji określającej prawidłową wysokość zwrotu podatku lub nadwyżki podatku naliczonego nad należnym

Wydanie decyzji uzależnione jest od stwierdzenia przez organ, iż podatnik (w zależności od tego, co obejmuje jego żądanie) wykazał w deklaracji podatkowej niewłaściwą:

1) kwotę zwrotu podatku lub

2) kwotę nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług.

Krok: nieprawidłowa kwota zwrotu podatku

Podstawą do wydania decyzji określającej prawidłową wysokość zwrotu podatku jest wykazanie przez podatnika w deklaracji podatkowej nieprawidłowej kwotę zwrotu podatku.

Krok: nieprawidłowa kwota nadwyżki podatku naliczonego nad należnym

Podatnik wykazał w deklaracji podatkowej nieprawidłową kwotę nadwyżki podatku naliczonego nad należnym.

Krok: nieprawidłowa kwota podatku naliczonego do rozliczenia

Dotychczas specyficzne elementy kalkulacyjne w podatku od towarów i usług, które kształtują zobowiązania podatkowe bądź jego brak, tj. kwoty podatku naliczonego lub jego nadwyżki nad podatkiem należnym, podlegają wykazaniu w deklaracji podatkowej nie były wystarczająco wyraźnie wskazane jako przesłanki do wydania decyzji określającej.

Krok: spełnienie przesłanek wydania decyzji określającej prawidłową wysokość zwrotu podatku lub nadwyżki podatku naliczonego nad należnym

Spełnienie jednej z powyższych przesłanek stanowi wystarczającą podstawę, aby zakończyć postępowanie podatkowe wydaniem decyzji określającej prawidłową wysokość odpowiednio kwoty zwrotu podatku lub kwoty nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług. Brak zaistnienia tych przesłanek prowadzi do wydania decyzji umarzającej postępowanie w sprawie w stosunku do podatnika bądź innego podmiotu.

Krok: decyzja określająca prawidłową wysokość kwoty zwrotu podatku lub nadwyżki podatku naliczonego nad należnym

Organ zobowiązany jest określić w treści decyzji prawidłową kwotę zwrotu podatku lub nadwyżki podatku naliczonego nad należnym.

Omawianej tematyki dotyczy procedura Decyzja podatkowa.

Przyjęcie przez organ zmienionej kwoty zwrotu lub nadwyżki może wpłynąć na rozliczenie kolejnych okresów (zob. wyrok NSA z 14.01.2015 r., I FSK 20/14).

Krok: decyzja o umorzeniu postępowania

Wobec stwierdzenia przez organ braku przesłanek wydania decyzji, postępowanie podatkowe jest bezprzedmiotowe.

Omawianej tematyki dotyczy procedura Decyzja o umorzeniu postępowania.