Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2012 r.
Autorzy:

Decyzja określająca wysokość odsetek za zwłokę

Decyzja określająca wysokość odsetek za zwłokę

Decyzja określająca wysokość odsetek za zwłokę

Procedura ma na celu przedstawienie przesłanek wydania decyzji określającej wysokość odsetek za zwłokę.

Krok: sposób określenia wysokości odsetek za zwłokę

Decyzja określająca wysokość odsetek za zwłokę jest decyzją deklaratoryjną (zob. procedura Rodzaje decyzji podatkowych), ponieważ nie prowadzi do powstania zobowiązania podatkowego. Po zakończeniu roku (okresu rozliczeniowego) zaliczki wygasają z mocy prawa, a w ich miejsce pojawia się zobowiązanie do zapłaty podatku za cały rok (okres rozliczeniowy). Z chwilą powstania zobowiązania podatkowego za dany rok podatkowy nie może już powstać zobowiązanie w zaliczkach na ten podatek. Decyzję wydaje się jednak wtedy, gdy nie ma zobowiązania podatkowego za cały rok, ale w poszczególnych okresach płatności zaliczek, były zaległości podatkowe. Bezprzedmiotowość określania zaliczek na podatek dochodowy, nie przekreśla jednak możliwości orzekania o odsetkach od niezapłaconych w terminie zaliczek na ten podatek (zob. wyrok NSA z 5.07.2004 r., II FSK 455/06).

Krok: przeprowadzenie postępowania podatkowego

Postępowanie podatkowe wszczyna się wyłącznie po zakończonym roku (okresie rozliczeniowym), jeżeli w toku przeprowadzonych czynności sprawdzających (zob. procedury: Czynności sprawdzające - brak złożenia deklaracji w terminie oraz Czynności sprawdzające - weryfikacja deklaracji) lub kontroli podatkowej (zob. procedura Kontrola podatkowa) organ stwierdzi nieprawidłowości w zakresie wysokości, terminów lub braku wpłaty zaliczek na podatek. Postępowanie dotyczy wyłącznie określenia wysokości odsetek za zwłokę.

Określając wysokość odsetek za zwłokę, organ zobowiązany jest przyjąć do ich wyliczenia prawidłową wysokość zaliczek (zob. wyrok WSA w Gdańsku z 17.12.2012 r., I SA/Gd 853/12). W związku z tym, wyliczenie kwot poszczególnych zaliczek oraz podanie terminów ich zapłaty to jedynie okoliczności faktyczne, których ustalenie jest niezbędne dla określenia prawidłowej kwoty odsetek za zwłokę, postępowanie takie powinno zostać zakończone szybko.

Omawianej tematyki dotyczy procedura Wszczęcie postępowania z urzędu.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?