Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2012 r.
Autorzy:

Decyzja określająca wysokość nadpłaty

Decyzja określająca wysokość nadpłaty

Decyzja określająca wysokość nadpłaty

Procedura ma na celu przedstawienie przesłanek wydania decyzji określającej wysokość nadpłaty.

Krok: sposób określania wysokości nadpłaty

Nadpłata powstaje w wyniku uiszczenia należności podatkowej w zbyt dużej wysokości lub w przypadkach, kiedy była ona w ogóle nienależna.

Decyzja określającą wysokość nadpłaty (zob. procedura Rodzaje decyzji podatkowych) nie prowadzi zatem do powstania zobowiązania podatkowego, a jedynie potwierdza istniejący stan faktyczny, porównując wysokość zobowiązania podatkowego z rzeczywistą wysokością zapłaconego (nadpłaconego) podatku.

Ustawodawca posługuje się dwoma pojęciami „decyzją określającą nadpłatę” i „decyzją stwierdzającą nadpłatę”, lecz chodzi o to samo (zob. wyrok NSA z dnia 2 lutego 2010 r., II FSK 1401/08).

Postępowanie nadpłatowe musi dotyczyć rozliczeń podatnika, a nie powiązanego z nim podmiotu. Prawo do złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty nie przysługuje np. osobie fizycznej, która uiściła podatek zamiast spółki z o.o. (zob. wyrok WSA z dnia 9 grudnia 2005 r., III SA/Wa 330/04).

Krok: przeprowadzenie postępowania podatkowego

Postępowanie podatkowe ma na celu wydanie decyzji, w której organ potwierdzi nadpłatę oraz określi jej wysokość. Można je wszcząć zarówno z urzędu, jak i na wniosek. Podstawową przesłanką, którą należy ustalić w toku postępowania, jest uiszczenie kwoty podatku bez podstawy prawnej lub w błędnej wysokości.

Postępowanie nie zostanie wszczęte, jeżeli w międzyczasie trwa już inne postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa, mające za przedmiot te same zobowiązania podatkowe (dotyczy to również okresu pomiędzy zakończenie kontroli a wszczęciem postępowania).

Omawianej tematyki dotyczy procedura Wszczęcie postępowania z urzędu.