Musiał Krzysztof J., Zwolnienie od podatku dochodowego świadczeń otrzymanych w związku z pandemią koronawirusa

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 31 marca 2020 r.
Autor:

Zwolnienie od podatku dochodowego świadczeń otrzymanych w związku z pandemią koronawirusa

Zwolnienie od podatku dochodowego świadczeń otrzymanych w związku z pandemią koronawirusa

Zwolnienie od podatku dochodowego świadczeń otrzymanych w związku z pandemią koronawirusa

Procedura reguluje kwestie opodatkowania świadczeń otrzymanych przez przedsiębiorców na podstawie ustawy z 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2024 r. poz. 340).

Zwolnienie od podatku dochodowego świadczeń otrzymanych w związku z pandemią koronawirusa pracownik pracownik zakres podmiotowy zwolnienie nie przysługuje zwolnienie przysługuje (!) otrzymanie  zakwaterowania  i wyżywienia przedsiębiorca przedsiębiorca zwolnienie przysługuje świadczenia związane z COVID-19 (!) zwolnienie  z podatku (!) świadczenie  postojowe inne formy pomocy wchodzi w zakres nie wchodzi w zakres

Krok: świadczenia związane z COVID-19

Przyjęty program pomocy przedsiębiorcom związany z epidemią COVID-19 przewiduje możliwość przyznania im kilku rodzajów świadczeń.

Co do zasady jednak, świadczenia te podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym, gdyż stanowią dla ich adresatów przychód.

W celu wyeliminowania konieczności opodatkowania niektórych form pomocy ustawodawca w ustawie z 31.03.2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 568) wprowadził wyjątki od tej zasady.

Krok: (!) zwolnienie z podatku

Katalog świadczeń zwolnionych z opodatkowania jest zamknięty – zwolnione z podatków są jedynie te świadczenia, które wprost zostały wymienione w art. 52m ustawy z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 226 ze zm.) – dalej u.p.d.o.f.

Uwaga! Ryzyko: Zwolnienia pewnych grup przychodów z podatku dochodowego są wyrazem ograniczenia zasad powszechności i równości podatku dochodowego (tak m.in. D. Laszczyk, Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych. Komentarz, wyd. II)

Zwolnienia te można co do zasady podzielić na 3 grupy:

1) przychody, które nie wiążą się z uzyskaniem dochodu,

2) zwolnienia o charakterze społecznym,

3) zwolnienia o charakterze stymulacyjnym, czyli takie, które mają za zadanie pobudzić podatnika do określonego działania.

Zwolnienia opisywane w niniejszej procedurze są niewątpliwie zaliczane do drugiej z ww. grup. Ekonomiczne skutki związane z rozprzestrzenianiem się COVID-19 dotykają zarówno przedsiębiorców, jak i pracowników czy też podmioty zaliczane do tzw. trzeciego sektora. Z tego powodu istnieje konieczność przyznania tym podatnikom pomocy również w zakresie związanym z podatkami.

Analogicznie do odszkodowań, udostępnione podatnikom świadczenia mają służyć pokryciu czy też zminimalizowaniu strat poniesionych przez nich z racji na wystąpienie epidemii. Nie stanowią one więc realnego przysporzenia majątkowego, niecelowe byłoby więc opodatkowywanie tego rodzaju świadczeń.