Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 maja 2020 r.
Autorzy:

Danina solidarnościowa

Danina solidarnościowa

Danina solidarnościowa

Procedura pozwala ustalić, czy osoba fizyczna obowiązana jest do zapłaty daniny solidarnościowej oraz wskazuje związane z zapłatą tej daniny obowiązki.

Krok: osoba fizyczna uzyskuje dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym

Na podstawie art. 30h ust. 1 ustawy z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1426 ze zm.) – dalej u.p.d.o.f., osoby fizyczne mogą być obowiązane do zapłaty daniny solidarnościowej w wysokości 4% podstawy obliczenia tej daniny. Obowiązek ten podlega wykonaniu po raz pierwszy w terminie do 30.04.2020 r. (zob. art. 33 ust. 2 ustawy z 23.10.2018 r. o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, Dz.U. poz. 2192 – dalej ustawa o SFWON).

Krok: czy u osoby fizycznej wystąpiła nadwyżka sumy dochodów w wysokości przekraczającej 1.000.000 zł?

art. 30h ust. 2 u.p.d.o.f. wynika, że podstawę obliczenia daniny solidarnościowej stanowi nadwyżka ponad 1 000 000 zł sumy dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 ust. 1, 99a, art. 30b, 30c oraz 30f u.p.d.o.f. (są to dochody opodatkowane na zasadach ogólnych według skali podatkowej, tzw. dochody giełdowe, dochody opodatkowane podatkiem liniowym oraz dochody zagranicznych jednostek kontrolowanych uzyskane przez podatników) po ich pomniejszeniu o odliczone od dochodów kwoty składek na ubezpieczenie społeczne (w tym zagranicznych), kwoty uwzględnione w podstawie opodatkowania podatnika dywidendy otrzymanej od zagranicznej jednostki kontrolowanej oraz kwoty dochodu z odpłatnego zbycia przez podatnika udziału w zagranicznej jednostce kontrolowanej, w części uwzględnionej w jego podstawie opodatkowania. W świetle powyższego do zapłaty daniny solidarnościowej obowiązane są wyłącznie osoby fizyczne, u których taka nadwyżka wystąpiła. Osoby, u których wskazana nadwyżka nie wystąpiła, nie są obowiązane do zapłaty daniny solidarnościowej.

Krok: obliczenie kwoty daniny solidarnościowej

Kwotę daniny solidarnościowej osoby zobowiązane do jej zapłaty muszą obliczać samodzielnie. Wysokość tej daniny wynosi podstawy jej obliczenia (zob. art. 30h ust. 1 u.p.d.o.f.), którą to podstawę stanowi nadwyżka ponad kwotę 1 000 000 zł sumy dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 ust. 1, 99a u.p.d.o.f. (skala podatkowa), art. 30b u.p.d.o.f. (jednolita 19% stawka podatku od zysków kapitałowych), art. 30c u.p.d.o.f. (podatek liniowy) oraz art. 30f u.p.d.o.f. (19% stawka podatku od dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej) pomniejszonych o możliwe do odliczenia od tych dochodów składki na ubezpieczenia społeczne oraz o kwoty wymienione w art. 30f ust. 5 u.p.d.o.f. (zob. art. 30h ust. 2 u.p.d.o.f.). Przy ustalaniu wysokości podstawy obliczenia daniny solidarnościowej w roku kalendarzowym nie są natomiast brane pod uwagę dochody osiągnięte za granicą, zwolnione od podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych umów międzynarodowych, o których mowa w art. 27 ust. 8 u.p.d.o.f.

Przy ustalaniu kwoty daniny solidarnościowej uwzględniane są dochody (przychód minus koszty minus ww. pomniejszenia) podlegające wykazaniu w rocznym obliczeniu podatku PIT-40A (o ile podatek wynikający z tego rozliczenia jest podatkiem należnym) oraz w zeznaniach PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 oraz PIT-CFC, dla których termin złożenia upływa w okresie od 1 maja roku poprzedzającego rok kalendarzowy do 30 kwietnia roku kalendarzowego (zob. art. 30h ust. 3 u.p.d.o.f.). Przykładowo zatem, przy ustalaniu wysokości podstawy obliczenia daniny solidarnościowej, której termin zapłaty upłynie 30.04.2021 r., uwzględniane są dochody oraz przysługujące pomniejszenia z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne oraz kwoty wymienione w art. 30f ust. 5 u.p.d.o.f., wykazywane w PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-40A oraz PIT-CFC, których termin złożenia upływa w okresie od 1.05.2020 r. do 30.04.2021 r. Wyjątkowo przy ustalaniu wysokości daniny solidarnościowej, której termin zapłaty upłynie 30.04.2020 r., uwzględnia się dochody oraz przysługujące pomniejszenia z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne oraz kwoty wymienione w art. 30f ust. 5 u.p.d.o.f., wykazywane we wskazanych zeznaniach, których termin złożenia upływa w okresie od 1.01.2019 r. do 30.04.2020 r. (zob. art. 33 ust. 3 ustawy o SFWON).

Krok: złożenie deklaracji

Kwotę daniny solidarnościowej osoby zobowiązane do jej zapłaty obowiązane są wykazywać w deklaracji o wysokości daniny solidarnościowej. Deklaracja ta – określona symbolem DSF-1 – zawiera dane umożliwiające prawidłową identyfikację osoby fizycznej i urzędu skarbowego, do którego kierowana jest deklaracja, oraz poprawne rozliczenie daniny solidarnościowej. Jest ona składana w terminie do 30 kwietnia roku kalendarzowego według wzoru, który zostanie udostępniony przez Ministra Finansów (zob. art. 30h ust. 4–6 u.p.d.o.f.). Obowiązek ten miał po raz pierwszy podlegać wykonaniu do 30.04.2020 r. (zob. art. 33 ust. 2 ustawy o SFWON), jednak ze względu na pandemię koronawirusa termin ten został przedłużony do 1.06.2020 r. (zob. art. 15zzj ust. 1 pkt 2 ustawy z 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, Dz. U. poz. 374 ze zm. – dalej u.k.).

Krok: zapłata daniny solidarnościowej

Termin zapłaty daniny solidarnościowej upływa 30 kwietnia roku kalendarzowego (zob. art. 30h ust. 4 u.p.d.o.f.). Obowiązek ten miał po raz pierwszy podlegać wykonaniu do 30.04.2020 r. (zob. art. 33 ust. 2 ustawy o SFWON), jednak ze względu na pandemię koronawirusa termin ten został przedłużony do 1.06.2020 r. (zob. art. 15zzj ust. 1 pkt 2 u.k.).