Krywan Tomasz, Danina solidarnościowa

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 maja 2020 r.
Autorzy:

Danina solidarnościowa

Danina solidarnościowa

Danina solidarnościowa

Procedura pozwala ustalić, czy osoba fizyczna obowiązana jest do zapłaty daniny solidarnościowej oraz wskazuje związane z zapłatą tej daniny obowiązki.

podatnik podatnik zapłata daniny solidarnościowej podatnik nie jest obowiązany do zapłaty daniny solidarnościowej osoba fizyczna uzyskuje dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym czy u osoby fizycznej wystąpiła nadwyżka sumy dochodów w wysokości przekraczającej 1.000.000 zł? obliczenie kwoty daniny solidarnościowej złożenie deklaracji tak nie

Krok: osoba fizyczna uzyskuje dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym

Na podstawie art. 30h ust. 1 ustawy z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1128 ze zm.) – dalej u.p.d.o.f., osoby fizyczne mogą być obowiązane do zapłaty daniny solidarnościowej w wysokości 4% podstawy obliczenia tej daniny. Obowiązek ten podlega wykonaniu po raz pierwszy w terminie do 30.04.2020 r. (zob. art. 33 ust. 2 ustawy z 23.10.2018 r. o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, Dz.U. poz. 2192 – dalej ustawa o SFWON).

Krok: czy u osoby fizycznej wystąpiła nadwyżka sumy dochodów w wysokości przekraczającej 1.000.000 zł?

Z art. 30h ust. 2 u.p.d.o.f. wynika, że podstawę obliczenia daniny solidarnościowej stanowi nadwyżka ponad 1 000 000 zł sumy dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 ust. 1, 9 i 9a, art. 30b, 30c oraz 30f u.p.d.o.f. (są to dochody opodatkowane na zasadach ogólnych według skali podatkowej, tzw. dochody giełdowe, dochody opodatkowane podatkiem liniowym oraz dochody zagranicznych jednostek kontrolowanych uzyskane przez podatników) po ich pomniejszeniu o odliczone od dochodów kwoty składek na ubezpieczenie społeczne (w tym zagranicznych), kwoty uwzględnione w podstawie opodatkowania podatnika dywidendy otrzymanej od zagranicznej jednostki kontrolowanej oraz kwoty dochodu z odpłatnego zbycia przez podatnika udziału w zagranicznej jednostce kontrolowanej, w części uwzględnionej w jego podstawie opodatkowania. W świetle powyższego do zapłaty daniny solidarnościowej obowiązane są wyłącznie osoby fizyczne, u których taka nadwyżka wystąpiła. Osoby, u których wskazana nadwyżka nie wystąpiła, nie są obowiązane do zapłaty daniny solidarnościowej.