Dalsze wydanie osoby ściganej, przekazanej do Polski na podstawie ENA - OpenLEX

Izydorczyk Jacek, Dalsze wydanie osoby ściganej, przekazanej do Polski na podstawie ENA

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2013 r.
Autor:

Dalsze wydanie osoby ściganej, przekazanej do Polski na podstawie ENA

Dalsze wydanie osoby ściganej, przekazanej do Polski na podstawie ENA

Dalsze wydanie osoby ściganej, przekazanej do Polski na podstawie ENA

Europejski Nakaz Aresztowania jest instytucją należącą do tzw. III Filara prawa europejskiego. Został on przedstawiony przez Radę Unii Europejskiej, a następnie przyjęty jako tzw. Decyzja Ramowa w dniu 13 czerwca 2002 r. (Dz. Urz. Wsp. Eur., 18.07.2002, L 190/12, 2002/584 JHA). Decyzje ramowe mają służyć zbliżaniu ustawodawstw państw członkowskich Unii Europejskiej i wiążą je co do treści, jednak forma i metoda wdrożenia zależy od konkretnego ustawodawcy (nie wywołują zatem skutków bezpośrednich). Jak wskazano w uzasadnieniu do rządowego projektu ustawy zmieniającej kodeks postępowania karnego, w stosunkach między państwami członkowskimi Unii Europejskiej, Europejski Nakaz Aresztowania wchodzi w miejsce dotychczasowych konwencji ekstradycyjnych (Konwencji Rady Europy z 1957 r., Konwencji UE z 1995 i 1996 r., Konwencji wykonawczej Schengen z 1990 r., w części dotyczącej ekstradycji). Zobligowano państwa członkowskie do implementacji ww. Decyzji Ramowej do dnia 31 grudnia 2003 r. Jednakże przewidziano możliwość złożenia deklaracji odnośnie kwestii, że do przestępstw popełnionych w określonej dacie, będą miały zastosowanie dotychczasowe przepisy ekstradycyjne. W związku z powyższym, w dniu 18 marca 2004 r. znowelizowano kodeks postępowania karnego poprzez dodanie rozdziałów 65a oraz 65b dotyczących wystąpienia do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o przekazanie osoby ściganej na podstawie Europejskiego Nakazu Aresztowania (tzw. przekazanie czynne), jak i wystąpienia państwa członkowskiego Unii Europejskiej w tej sprawie do sądów polskich (tzw. przekazanie bierne). Należy przypomnieć, że początkowo wskazywano, iż nowa regulacja kodeksu postępowania karnego nie jest sprzeczna z Konstytucją RP (podobne wątpliwości powstały zresztą także i w innych krajach Unii Europejskiej). Uzasadniano bowiem, że wydanie (extradition) nie jest przekazaniem-dostarczeniem (surrender) i że nie chodzi o przekazanie państwu obcemu, lecz tylko jego organom sądowym. Jednakże argumentacja taka musiała budzić uzasadnione wątpliwości. Dlatego też wskazane było pójście śladem kilku innych państw europejskich, które zdecydowały się na nowelizacje swych konstytucji. Dopiero jednak z uwagi na orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 27 kwietnia 2005 r. uznające za sprzeczny przepis kodeksu postępowania karnego zezwalający na przekazywanie obywatela polskiego w trybie Europejskiego Nakazu Aresztowania, znowelizowano Konstytucję w Artykule 55 (przepis ten został zmieniony przez art. 1 ustawy z dnia 8 września 2006 r., Dz. U. z 2006 r. Nr 200, poz. 1471; wszedł zaś w życie w dniu 7 listopada 2006 r.). Zob. J. Izydorczyk [w:] M. Królikowski, P. Wiliński, J. Izydorczyk, Podstawy prawa karnego międzynarodowego, Warszawa 2008, s. 363–394; J. Izydorczyk, Współpraca międzynarodowa w sprawach karnych, Edukacja Prawnicza 2009, nr 2 (104), s. 24–27; T. Grzegorczyk, Kodeks postępowania karnego oraz ustawa o świadku koronnym. Komentarz, Warszawa 2008, s. 1206–1351.

Przekazanie czynne w trybie Europejskiego Nakazu Aresztowania jest regulowane w przepisach art. 607a–607j k.p.k. (tj. ww. rozdział 65a kodeksu postępowania karnego).

Przepis art. 607i k.p.k. implementuje unormowania zawarte w art. 28 decyzji ramowej o Europejskim Nakazie Aresztowania i reguluje on warunki, w których możliwe jest dalsze przekazanie (tj. do innego państwa członkowskiego UE) lub wydanie/ekstradycję (tj. do państwa trzeciego spoza UE) osoby ściganej (zob. S. Steinborn, Komentarz do kodeksu postępowania karnego, Lex 2013).

Dalsze wydanie osoby ściganej, przekazanej do Polski na podstawie ENA organ państwa wykonania ENA organ państwa wykonania ENA udzielenie zgody na dalsze wydanie odmowa udzielenia zgody na dalsze wydanie otrzymanie wniosku decyzja w przedmiocie udzielenia zgody sąd okręgowy sąd okręgowy niemożność dalszego wydania osoby ściganej otrzymanie zgody otrzymanie odmowy możliwość dalszego wydania osoby ściganej otrzymanie wniosku wniosek o zgodę na dalsze wydanie osoby ściganej organ państwa spoza UE organ państwa spoza UE wniosek o wydanie osoby przekazanej do Polski na podstawie ENA

Krok: wniosek o wydanie osoby przekazanej do Polski na podstawie ENA

Zgodnie z art. 607i § 3 k.p.k. na dalsze wydanie (czyli ekstradycję) osoby ściganej do państwa obcego spoza UE, która w wyniku przekazania znalazła się w Polsce, wymagana jest zgoda właściwego organu państwa wykonania nakazu, które przekazało tę osobę (regulują to wtedy umowy międzynarodowe oraz prawo wewnętrzne danego państwa UE); przepis ten więc faktycznie uzupełnia regulację art. 604 k.p.k. Zob. T. Grzegorczyk, Kodeks postępowania karnego oraz ustawa o świadku koronnym. Komentarz, Warszawa 2008, s. 1287; J. Izydorczyk [w:] M. Królikowski, P. Wiliński, J. Izydorczyk, Podstawy prawa karnego międzynarodowego, Warszawa 2008, s. 363–394; J. Izydorczyk, Współpraca międzynarodowa w sprawach karnych, Edukacja Prawnicza 2009, nr 2 (104), s. 24–27.

Krok: otrzymanie wniosku

W literaturze zauważa się, że o tym, jaki organ jest właściwy do wyrażenia zgody rozstrzyga prawo państwa wykonania ENA. Nie musi to być organ sądowy, skoro chodzi o wyrażenie zgody na ekstradycję. Zob. S. Steinborn, Komentarz do kodeksu postępowania karnego, Lex 2013.