Czynności przygotowawcze przed rozprawą w sprawach z zakresu prawa pracy - OpenLEX

Mędrala Małgorzata, Czynności przygotowawcze przed rozprawą w sprawach z zakresu prawa pracy

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 7 listopada 2019 r.
Autorzy:

Czynności przygotowawcze przed rozprawą w sprawach z zakresu prawa pracy

Czynności przygotowawcze przed rozprawą w sprawach z zakresu prawa pracy

Czynności przygotowawcze przed rozprawą w sprawach z zakresu prawa pracy

Krok: wydanie zarządzenia o wyznaczeniu terminu pierwszej rozprawy

1. W aktualnym stanie prawnym w sprawach z zakresu prawa pracy nie ma już tzw. wstępnego badania sprawy (art. 467 k.p.c.) ani tzw. czynności wyjaśniającymi (art. 468 k.p.c. - uchylony). We wszystkich sprawach cywilnych, w tym pracowniczych, wprowadzone zostało tzw. posiedzenie przygotowawcze (art. 2054 k.p.c.).

2. Zgodnie z art. 2054 k.p.c. po złożeniu odpowiedzi na pozew, a także gdy odpowiedź na pozew nie została złożona, ale wyrok zaoczny nie został wydany, przewodniczący wyznacza posiedzenie przygotowawcze i wzywa na nie strony.

3. W postępowaniu w sprawach z zakresu prawa pracy stronę wnoszącą pismo wszczynające postępowanie wzywa się do usunięcia jego braków, tylko gdy braki te uniemożliwiają przeprowadzenie posiedzenia przygotowawczego z udziałem strony wnoszącej pismo.

Posiedzenie przygotowawcze służy także usunięciu braków pisma wszczynającego postępowanie w zakresie niezbędnym do nadania sprawie prawidłowego biegu oraz, w razie potrzeby, ustaleniu przez sąd dowodów do przeprowadzenia z urzędu, a także wyjaśnieniu innych okoliczności istotnych dla prawidłowego i szybkiego rozpoznania sprawy (art. 467 § 31 i § 32 k.p.c.) .

3. Pozwany ma obowiązek zapewnić, by osoba reprezentująca go przy czynnościach sądu była obeznana ze stanem faktycznym sprawy i umocowana do zawarcia ugody (art. 470 k.p.c.).

6. W postępowaniu w sprawach z zakresu prawa pracy ustawodawca wprowadza termin instrukcyjny na wyznaczenie posiedzenia, na którym sprawa ma być rozpoznana, mający na celu przyspieszenie postępowania. Zgodnie z art. 471 k.p.c. przewodniczący i sąd są obowiązani podejmować czynności tak, by termin posiedzenia, na którym sprawa ma zostać rozpoznana, przypadł nie później niż miesiąc od dnia zakończenia posiedzenia przygotowawczego, a jeżeli go nie przeprowadzono - nie później niż sześć miesięcy od dnia złożenia odpowiedzi na pozew. Jeżeli odpowiedź ta była dotknięta brakami, termin ten biegnie od dnia usunięcia tych braków, a jeżeli odpowiedzi nie złożono - od dnia upływu terminu do jej złożenia.

W Regulaminie sądowym z dnia 18 czerwca 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1141), sprawy z zakresu prawa pracy związane z roszczeniami pracownika w razie nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia lub rozwiązania umowy o pracę przez pracodawcę bez wypowiedzenia z winy pracownika traktowane są jako sprawy pilne (§ 2 pkt 5e Regulaminu) i jako takie są kierowane do przydziału niezwłocznie, także w przypadku wstrzymania przydziału spraw ze względów organizacyjnych (§ 49 ust. 4).

7. W sprawach z zakresu prawa pracy przewidziano także uproszczony sposób dokonywania doręczeń i zawiadomień. Zgodnie z art. 472 k.p.c. sąd żąda przedstawienia niezbędnych do rozstrzygnięcia sprawy akt osobowych i innych dokumentów, stosując odpowiednio przepis art. 1491 k.p.c. Sąd może wzywać strony, świadków, biegłych lub inne osoby w sposób, który uzna za najbardziej celowy, z pominięciem sposobów doręczeń przewidzianych w rozdziale 2, jeżeli uzna to za niezbędne do przyspieszenia rozpoznania sprawy. Wezwanie dokonane w ten sposób wywołuje skutki przewidziane w niniejszym kodeksie, jeżeli jest niewątpliwe, że doszło ono do wiadomości adresata w terminach określonych w art. 149 § 2 k.p.c.

Krok: wydanie zarządzenia o doręczeniu zawiadomienia / wezwania o terminie rozprawy

Przewodniczący zarządza doręczenie pozwu pozwanemu i wzywa go do złożenia odpowiedzi na pozew w wyznaczonym terminie nie krótszym niż dwa tygodnie. O zarządzeniu doręczenia pozwu zawiadamia się powoda.

Przewodniczący zarządza zwrot odpowiedzi na pozew złożonej z uchybieniem terminu. Zgodnie z art. 130 § 2 k.p.c. pismo zwrócone nie wywołuje skutków, jakie ustawa wiąże z wniesieniem pisma do sądu.

Czynności przygotowawcze przed rozprawą w sprawach z zakresu prawa pracy inne podmioty inne podmioty doręczenie zarządzeń mających na celu przygotowanie rozprawy strona pozwana strona pozwana nie złożenie odpowiedzi na pozew wbrew zarządzeniu przewodniczącego doręczenie zarządzeń mających na celu przygotowanie rozprawy doręczenie zarządzenia możliwe zachowanie się strony pozwanej złożenie odpowiedzi na pozew złożenie odpowiedzi na pozew w związku z zarządzeniem przewodniczącego nie złożenie odpowiedzi na pozew strona powodowa strona powodowa doręczenie zarządzenia doręczenie zarządzeń mających na celu przygotowanie rozprawy - plan rozprawy sąd przewodniczący sąd orzekający sąd przewodniczący sąd orzekający zwrot odpowiedzi na pozew usuwanie braków formalnych odpowiedzi na pozew badanie formalne odpowiedzi na pozew otrzymanie odpowiedzi na pozew bezskuteczny upływ czasu do pierwszego posiedzenia przygotowawczego możliwy przebieg postępowania bezskuteczność posiedzenia przygotowawczego wydanie zarządzeń mających na celu przygotowanie posiedzenia przygotowawczego ocena potrzeby wydania kolejnych zarządzeń wydanie zarządzenia o wyznaczeniu terminu pierwszej rozprawy wydanie zarządzenia o doręczeniu zawiadomienia / wezwania o terminie rozprawy przeprowadzenie rozprawy nieusunięte usunięte spełnia wymagania nie spełnia wymagań nie ma potrzeby istnieje potrzeba