Krywan Tomasz, Czynności podlegające obowiązkowi ewidencjonowania przy zastosowaniu kas online

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2022 r.
Autorzy:

Czynności podlegające obowiązkowi ewidencjonowania przy zastosowaniu kas online

Czynności podlegające obowiązkowi ewidencjonowania przy zastosowaniu kas online

Czynności podlegające obowiązkowi ewidencjonowania przy zastosowaniu kas online

Procedura wskazuje, jakie czynności i od kiedy podlegają obowiązkowi ewidencjonowania przy zastosowaniu kas online.

Czynności podlegające obowiązkowi ewidencjonowania przy zastosowaniu kas online podatnik podatnik czy podatnik świadczy usługi fryzjerskie, kosmetyczne, kosmetologiczne, budowlane, w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, prawnicze lub wstępu związane z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej? czynności wykonywane przez podatnika muszą być ewidencjonowane przy zastosowaniu kas online od 1.07.2021 r. czy podatnik sprzedaje towary w systemie zwrotu podróżnym? czynności wykonywane przez podatnika muszą być ewidencjonowane przy zastosowaniu kas online od 1.01.2021 r. czynności wykonywane przez podatnika muszą być ewidencjonowane przy zastosowaniu kas online od 1.01.2020 r. czynności wykonywane przez podatnika nie muszą być ewidencjonowane przy zastosowaniu kas online podatnik jest obowiązany do ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących czy podatnik świadczy usługi naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów lub w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów? czy podatnik sprzedaje benzynę silnikową, olej napędowy lub gaz przeznaczony do napędu silników spalinowych? czynności wykonywane przez podatnika muszą być ewidencjonowane przy zastosowaniu kas online od 1.01.2022 r. czy podatnik świadczy usługi związane z wyżywieniem przez stacjonarną placówkę gastronomiczną lub usługi w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania? czy podatnik sprzedaje węgiel, brykiet lub podobne paliwa stałe wytwarzane z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczone do celów opałowych tak nie tak nie tak nie tak nie tak nie tak nie

Krok: podatnik jest obowiązany do ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących

Od 1.05.2019 r. sprzedaż na rzecz osób prywatnych powinna być, co do zasady, ewidencjonowana przy zastosowaniu tzw. kas rejestrujących posiadających wbudowaną funkcjonalność, która umożliwia połączenie i przesyłanie informacji między kasą rejestrującą a równocześnie utworzonym Centralnym Repozytorium Kas; zob. art. 111 ust. 6a ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2023 r. poz. 1570 ze zm.) – dalej u.p.t.u., w brzmieniu obowiązującym od 1.05.2019 r. Są to tzw. kasy online.

Wejście w życie wskazanego obowiązku nie wyłączyło od razu możliwości dalszego używania przez podatników dotychczas stosowanych kas rejestrujących, tj. kas z papierowym lub elektronicznym zapisem kopii (zob. art. 145a ust. 1 u.p.t.u.). Stopniowo jednak możliwość ta będzie ograniczana, w tym poprzez określenie czynności, które mogą być ewidencjonowane przy zastosowaniu kas z papierowym lub elektronicznym zapisem kopii tylko do dnia określonego przepisami art. 145b ust. 1 pkt 1–3 u.p.t.u.. Po tym dniu wskazane tymi przepisami czynności określone tymi przepisami będą musiały być ewidencjonowane za pomocą kas online.

Krok: czy podatnik świadczy usługi naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów lub w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów?

Dwie grupy czynności muszą być ewidencjonowane przy zastosowaniu kas online od 1.01.2020 r. Do czynności tych należy, po pierwsze, świadczenie usług naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania, oraz w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów (zob. art. 145b ust. 1 pkt 1 lit. a u.p.t.u.).