Członkowie zarządu spółek jako podatnicy VAT - OpenLEX

Krywan Tomasz, Członkowie zarządu spółek jako podatnicy VAT

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2014 r.
Autorzy:

Członkowie zarządu spółek jako podatnicy VAT

Członkowie zarządu spółek jako podatnicy VAT

Członkowie zarządu spółek jako podatnicy VAT

Procedura pozwala ustalić czy członek zarządu spółki jest podatnikiem VAT.

Członkowie zarządu spółek jako podatnicy VAT członek zarządu członek zarządu członek zarządu jest podatnikiem VAT członek zarządu nie jest podatnikiem VAT istnieje potrzeba ustalenia czy członek zarządu jest podatnikiem VAT? czy pomiędzy członkiem zarządu i spółką istnieje stosunek prawny co do warunków wykonywania czynności? czy pomiędzy członkiem zarządu i spółką istnieje stosunek prawny co do wynagrodzenia? czy pomiędzy członkiem zarządu i spółką istnieje stosunek prawny co do odpowiedzialności zlecającego wykonanie tych czynności wobec osób trzecich? tak nie tak nie tak nie

Krok: istnieje potrzeba ustalenia czy członek zarządu jest podatnikiem VAT?

Na podstawie art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy z z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2022 r. poz. 931 ze zm.) - dalej u.p.t.u., nie uznaje się za wykonywaną samodzielnie działalność gospodarczą czynności, z tytułu których przychody zostały wymienione w art. 13 pkt 2–9 ustawy z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1128 ze zm.) - dalej u.p.d.o.f., jeżeli z tytułu wykonania tych czynności osoby te są związane ze zlecającym wykonanie tych czynności prawnymi więzami tworzącymi stosunek prawny pomiędzy zlecającym wykonanie czynności i wykonującym zlecane czynności co do warunków wykonywania tych czynności, wynagrodzenia i odpowiedzialności zlecającego wykonanie tych czynności wobec osób trzecich. W zakresie, w jakim wyłączenie to ma zastosowanie, osoby fizyczne nie są uznawane za podatników VAT, a wykonywane przez nich czynności nie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT.

Nie ulega wątpliwości, że powyższe wyłączenie może dotyczyć, między innymi, czynności wykonywanych przez członków zarządu spółek. Nie jest natomiast jasne, w jakim zakresie wyłączenie to do członków zarządu ma zastosowanie. W szczególności wątpliwości dotyczą przesłanki odpowiedzialności zlecającego wykonanie tych czynności wobec osób trzecich. W związku z tym Minister Rozwoju i Finansów wydał interpretację ogólną z 6.10.2017 r., PT3.810L11.2017, dotyczącą statusu członków zarządu spółek jako podatników VAT.

Krok: czy pomiędzy członkiem zarządu i spółką istnieje stosunek prawny co do warunków wykonywania czynności?

Pierwszym warunkiem stosowania wyłączenia, o którym mowa w art. 15 ust. 3 pkt 3 u.p.t.u., jest to, aby z tytułu wykonywanych czynności członek zarządu był związany ze spółką więzami tworzącymi stosunek prawny co do warunków wykonywania tych czynności. Jak wyjaśnił Minister Rozwoju i Finansów w interpretacji ogólnej z 6.10.2017 r., PT3.810L11.2017, „należy uznać, że co do zasady w istotę typowej umowy cywilnoprawnej, której przedmiotem jest zarządzanie spółką przez osobę fizyczną (zobowiązaną do osobistego świadczenia), wpisane jest wykorzystywanie infrastruktury i organizacji wewnętrznej tej spółki (osoba taka zarządza tą infrastrukturą, personelem, całą organizacją i jednocześnie korzysta z niej w tym celu)”.

Jak wskazał NSA w wyroku z 30.09.2014 r., I FSK 1479/13, „za samodzielnie wykonywaną działalność gospodarczą «(…) nie będzie mogła zostać uznana działalność gospodarcza, która wykonywana jest z wykorzystaniem infrastruktury i organizacji wewnętrznej podmiotu, na rzecz którego jest prowadzona (…)». Można wręcz mówić o pewnym zintegrowaniu zarządzającego ze spółką, co oznacza spełnienie tego warunku. Przyjęcie zgodnie z postanowieniami ustawy o wynagradzaniu stosownych rozwiązań dotyczących zapewnienia zarządzającemu w zakresie niezbędnym do wykonywania usług zarządzania urządzeń technicznych (np. komputera, telefonu komórkowego, samochodu, itp.) oraz ewentualnie innych zasobów, którymi dysponuje spółka (np. pomieszczenia biurowe wraz z wyposażeniem, uczestnictwo w szkoleniach i konferencjach związanych ściśle z pełnioną funkcją i powierzonymi zadaniami, firmowych kart płatniczych i kredytowych, itp.), dodatkowo potwierdza charakter (przemawiający za brakiem samodzielności w rozumieniu VAT) takiego stosunku prawnego.

W tym kontekście należy zauważyć, że wykorzystywanie infrastruktury i organizacji wewnętrznej zarządzanej spółki powoduje, że zarządzający nie ponosi również w tym zakresie ryzyka ekonomicznego (co ma ścisły związek z tym, jak kształtuje się wynagrodzenie - warunek drugi). Uznaniu, że ten warunek jest spełniony, nie stoi na przeszkodzie to, iż w ramach przedmiotowej umowy cywilnoprawnej (stosunku prawnego) zarządzający dysponuje szerokim zakresem swobody w organizacji swojej pracy, wyznaczaniu celów itd.”.