Bogusiak Marta, Czasowe zaprzestanie działalności leczniczej przez szpital

Procedury
Status:  Nieaktualna
Wersja od: 1 stycznia 2016 r. do: 1 kwietnia 2019 r.
Autorzy:

Czasowe zaprzestanie działalności leczniczej przez szpital

Czasowe zaprzestanie działalności leczniczej przez szpital

Czasowe zaprzestanie działalności leczniczej przez szpital

Procedura przedstawia zasady postępowania przez podmioty wykonujące działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne, udzielające świadczeń finansowanych ze środków publicznych, w razie podjęcia decyzji lub wystąpienia potrzeby czasowego zaprzestania wykonywania przez nie działalności.

Opracowanie uwzględnia regulacje wynikające z „Ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej” wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. i obowiązujących od dnia 1 stycznia 2016 r.

Procedura nie ma zastosowania do:

a) czasowego zaprzestania udzielania świadczeń ambulatoryjnych;

b) czasowego zaprzestania świadczeń, które nie są finansowane ze środków publicznych;

c) podmiotów leczniczych utworzonych przez Ministra Sprawiedliwości dla osób pozbawionych wolności.

Czasowe zaprzestanie działalności leczniczej przez szpital NFZ NFZ odebranie powiadomienia wydanie zgody/niezgłoszenie sprzeciwu opinia NFZ analiza przypadku wojewoda wojewoda odebranie opinii odebranie wniosku zgoda zaciągniecie opinii NFZ odmowa wydania zgody jaką decyzję podjął wojewoda? decyzja wojewody podmiot leczniczy podmiot leczniczy doręczenie decyzji konieczne czynności zgłoszenie NFZ zgłoszenie wojewodzie czasowe zaprzestanie działalności wniesienie odwołania powiadomienie NFZ odebranie zgody/brak sprzeciwu wniosek do wojewody kto jest organem tworzącym? wniosek do rektora uczelni doręczenie decyzji zgłoszenie zmiany do rejestru podmioty, jakie należy powiadomić powstanie obowiązku zgłoszenia czasowego zaprzestania działalności odpowiednim podmiotom jaka jest przyczyna czasowego zaprzestania działalności? decyzja o czasowym zaprzestaniu działalności wniosek do Ministra Obrony Narodowej kontynuacja działalności Minister Obrony Narodowej uczelnia medyczna inny zgoda odmowa siła wyższa inne przyczyny zgoda odmowa

Krok: decyzja o czasowym zaprzestaniu działalności

Na podstawie art. 34 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 217 z późn. zm.) - dalej u.dz.l. - podmiot leczniczy wykonujący działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne może, w zakresie świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, zaprzestać działalności leczniczej:

1) całkowicie;

2) częściowo, w zakresie jednej lub więcej jednostek lub komórek organizacyjnych przedsiębiorstwa tego podmiotu związanych bezpośrednio z udzielaniem tych świadczeń.

Zaprzestanie może nastąpić na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy. W doktrynie prezentowane jest przy tym stanowisko, z którego wynika, że nie ma możliwości przedłużenia tego okresu, zatem podmiot, który planuje dłuższą przerwę aniżeli 6 miesięcy nie może skorzystać z tego rozwiązania. Wskazuje się bowiem, że założenie przeciwne prowadziłoby do omijania prawa (por. M. Dercz, T. Rek, Ustawa o działalności leczniczej. Komentarz, ABC 2012).

UWAGA: decyzję o czasowym zaprzestaniu wykonywania działalności podejmuje kierownik podmiotu leczniczego jako organ upoważniony do prowadzenia jego spraw. W podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcą - w których działa rada społeczna - wniosek w sprawie czasowego zaprzestania działalności leczniczej powinien być zaopiniowany przez radę społeczną (art. 48 ust. 2 pkt 4 u.dz.l.). Przepisy nie określają terminu, w jakim rada społeczna zobowiązana jest do wydania opinii.

Krok: jaka jest przyczyna czasowego zaprzestania działalności?