Zamajtys Krzysztof, Czasowe powierzenie innej pracy a badania profilaktyczne i szkolenia bhp

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 maja 2013 r.
Autor:

Czasowe powierzenie innej pracy a badania profilaktyczne i szkolenia bhp

Czasowe powierzenie innej pracy a badania profilaktyczne i szkolenia bhp

Czasowe powierzenie innej pracy a badania profilaktyczne i szkolenia bhp

Zgodnie z art. 42 § 4 k.p. pracodawca może czasowo powierzyć pracownikowi inną pracę, jeżeli zostaną spełnione łącznie cztery przesłanki: istnieje uzasadniona potrzeba pracodawcy; okres powierzenia nie może przekroczyć 3 miesięcy; okresowa zmiana warunków pracy nie może spowodować obniżenia wynagrodzenia; powierzona praca musi odpowiadać kwalifikacjom pracownika.

Czasowe powierzenie innej pracy a badania profilaktyczne i szkolenia bhp pracownik pracownik potwierdzenie przyjęcia powierzenia innej pracy odebranie informacji o powierzeniu innej pracy pracodawca pracodawca odebranie potwierdzenia skierowanie na szkolenie - instruktaż stanowiskowy czasowe powierzenie innej pracy skierowanie na badania profilaktyczne

Krok: czasowe powierzenie innej pracy

Inną pracą w rozumieniu art. 42 § 4 k.p. jest praca odmiennego rodzaju niż określona w umowie o pracę, a nie praca rodzajowo ta sama, lecz świadczona na innym stanowisku. Pracodawca może bowiem zawsze przenieść pracownika z określonego stanowiska na inne, jeżeli nie pociąga to za sobą zmiany rodzaju pracy, określonej w umowie, czy innych istotnych warunków pracy. Zgodnie z art. 42 § 4 k.p. pracodawca może czasowo powierzyć pracownikowi inną pracę, jeżeli zostaną spełnione łącznie cztery przesłanki: istnieje uzasadniona potrzeba pracodawcy; okres powierzenia nie może przekroczyć 3 miesięcy; okresowa zmiana warunków pracy nie może spowodować obniżenia wynagrodzenia; powierzona praca musi odpowiadać kwalifikacjom pracownika. Kodeks pracy nie precyzuje pojęcia uzasadnionych potrzeb pracodawcy. Użyte w art. 42 § 4 k.p. określenie uzasadnione potrzeby pracodawcy oznacza uzasadnione potrzeby zakładu pracy jako całości, a nie tylko jednostki (komórki) organizacyjnej zakładu pracy, do której pracownik został skierowany (wyrok SN z dnia 8 sierpnia 1979 r., I PR 55/79, OSNC 1980, nr 2, poz. 30). Ważne jest, by powierzenie pracownikowi innej pracy w trybie art. 42 § 4 k.p. nie dotyczyło okresu nieprzekraczającego 3 miesięcy.

Zakaz obniżenia wynagrodzenia pracownikowi, któremu powierzono inną pracę na podstawie omawianego przepisu, obejmuje wszystkie jego składniki.

Zdaniem Sądu Najwyższego przy czasowym powierzeniu pracownikowi innej pracy niż określona w umowie o pracę obniżeniu nie może ulec wynagrodzenie pracownika obliczone na zasadach ustalania ekwiwalentu za niewykorzystany urlop (wyrok SN z dnia 22 listopada 1990 r., I PR 362/90, OSP 1991, z. 9, poz. 213).

Praca powierzana pracownikowi na okres przejściowy powinna być zgodna z jego kwalifikacjami, niekoniecznie jednak z tymi, jakich wymaga rodzaj pracy określony umową o pracę.

Krok: odebranie informacji o powierzeniu innej pracy

Okresowe powierzenie innej pracy w trybie art. 42 § 4 k.p. jako niestanowiące zmiany warunków pracy oraz niebędące umową o pracę ani też wypowiedzeniem nie wymaga zachowania żadnej szczególnej formy - tak orzekł Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 13 marca 1979 r., I PRN 18/79 (niepubl.). Jednak z uwagi na wymagania dowodowe powierzenie powinno odbyć się na piśmie za potwierdzeniem przyjęcia powierzenia przez pracownika. Takie stanowisko wydaje się być uzasadnione w każdym wypadku sporu co do okresu, zgodności z kwalifikacjami powierzonej pracy.