Procedury
Status: Nieaktualna
Wersja od: 1 listopada 2019 r. do: 30 czerwca 2020 r.
Autorzy:

Czasopismo regionalne lub lokalne

Czasopismo regionalne lub lokalne

Czasopismo regionalne lub lokalne

Procedura ma na celu przedstawienie, kiedy w stanie prawnym obowiązującym od 1.11.2019 r. czasopismo jest czasopismem regionalnym lub lokalnym w rozumieniu VAT.

Krok: zaistnienie potrzeby ustalenia, czy dane czasopismo jest czasopismem regionalnym lub lokalnym

Do 31.10.2019 r. czasopisma były opodatkowane według trzech stawek VAT, tj. 5%, 8% i 23%. Z dniem 1.11.2019 r. stan prawny w tym zakresie uległ zmianie – obecnie czasopisma są opodatkowane według dwóch stawek VAT, tj. stawki 5% oraz 8% – zob. również procedura Stawka VAT dla książek, gazet, dzienników i czasopism.

Z opodatkowania VAT według stawki 5% korzystają dostawy tzw. czasopism regionalnych lub lokalnych. Definicję takich czasopism określa art. 2 pkt 27g ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.) – dalej u.p.t.u.

Krok: czy wydawnictwo jest wydawnictwem periodycznym o tematyce regionalnej lub lokalnej?

Czasopismami regionalnymi lub lokalnymi w rozumieniu VAT mogą być tylko wydawnictwa periodyczne o tematyce regionalnej lub lokalnej, także przeznaczone dla osób niewidomych i niedowidzących (zob. art. 2 pkt 27g u.p.t.u.).

Krok: czy czasopismo publikowane jest nie częściej niż raz w tygodniu w postaci odrębnych zeszytów (numerów) objętych wspólnym tytułem, których zakończenia nie przewiduje się?

Czasopismami regionalnymi lub lokalnymi w rozumieniu VAT mogą być tylko czasopisma publikowane nie częściej niż raz w tygodniu w postaci odrębnych zeszytów (numerów) objętych wspólnym tytułem, których zakończenia nie przewiduje się, ukazujące się na ogół w regularnych odstępach czasu.

O ile maksymalna częstotliwość ukazywania się czasopism jest – z punktu widzenia możliwości uznania je za regionalne lub lokalne – ograniczona, nie jest ograniczona minimalna częstotliwość ukazywania się czasopism. Czasopismami regionalnymi lub lokalnymi mogą być zatem, przykładowo, czasopisma ukazujące się raz na rok czy raz na 2 lata.

Istotne dla uznania czasopism za regionalne lub lokalne jest, aby nie było przewidziane zakończenie ich ukazywania się. Nie są zatem czasopismami regionalnymi lub lokalnymi wydawnictwa planowane jako zamknięta seria (nawet jeżeli ukazują się w regularnych odcinkach czasowych).

Krok: czy czasopismo ukazuje się na ogół w regularnych odstępach czasu w nakładzie w wersji drukowanej nie wyższym niż 15.000 egzemplarzy?

Czasopismami regionalnymi lub lokalnymi w rozumieniu VAT mogą być tylko czasopisma ukazujące się w na ogół w regularnych odstępach czasu w nakładzie w wersji drukowanej nie wyższym niż 15.000 egzemplarzy.

Krok: czy czasopismo jest periodykiem o treści ogólnej?

Czasopismami regionalnymi lub lokalnymi w rozumieniu VAT nie są periodyki o treści ogólnej, stanowiące podstawowe źródło informacji bieżącej o aktualnych wydarzeniach krajowych lub zagranicznych, przeznaczone dla szerokiego kręgu czytelników.

Krok: czy czasopismo zawiera treści wyłączające możliwość uznania czasopisma za regionalne lub lokalne?

Czasopismami regionalnymi lub lokalnymi nie są publikacje zawierające treści pornograficzne, publikacje zawierające treści nawołujące do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość lub znieważające z tych powodów grupę ludności lub poszczególne osoby oraz publikacje propagujące ustroje totalitarne.

Krok: czy czasopismo zawiera głównie powieść opowiadanie lub podobne dzieło?

Czasopismami regionalnymi lub lokalnymi w rozumieniu VAT nie są wydawnictwa, które zawierają głównie kompletną powieść, opowiadanie lub inne dzieło w formie tekstu ilustrowanego lub nie, albo w formie rysunków opatrzonych opisem lub nie.

Krok: czy więcej niż 20% powierzchni czasopisma przeznaczone jest na krzyżówki kryptogramy, zagadki oraz inne gry słowne lub rysunkowe?

Czasopismami regionalnymi lub lokalnymi w rozumieniu VAT nie są publikacje, w których więcej niż 20% powierzchni jest przeznaczone na krzyżówki, kryptogramy, zagadki oraz inne gry słowne lub rysunkowe.

Krok: czy czasopismo zawiera informacje popularne?

Czasopismami regionalnymi lub lokalnymi w rozumieniu VAT nie są publikacje zawierające informacje popularne, w szczególności porady, informacje o znanych i sławnych postaciach z życia publicznego.

Krok: czy na czasopiśmie w wersji drukowanej jest uwidoczniona wysokość nakładu?

Czasopismami regionalnymi lub lokalnymi w rozumieniu VAT nie są czasopisma, na których w wersji drukowanej nie została uwidoczniona wysokość nakładu.

Krok: czasopismo jest czasopismem regionalnym lub lokalnym

Dostawy czasopism regionalnych lub lokalnych są opodatkowane VAT według stawki 5% – w okresie od 1.11.2019 r. do 30.06.2020 r. wynika to z art. 8 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z 9.08.2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1751 ze zm.) – dalej u.z.u.p.t.u.

Krok: czasopismo nie jest czasopismem regionalnym lub lokalnym

Dostawy czasopism niebędących regionalnymi lub lokalnymi są opodatkowane VAT według stawki 8% – w okresie od 1.11.2019 r. do 30.06.2020 r. wynika to z art. 8 ust. 2 pkt 1 lit. a u.z.u.p.t.u.