Czas trwania kontroli skarbowej - OpenLEX

Musiał Krzysztof J., Czas trwania kontroli skarbowej

Procedury
Status: Nieaktualna
Wersja od: 1 stycznia 2012 r. do: 28 lutego 2017 r.
Autorzy:

Czas trwania kontroli skarbowej

Czas trwania kontroli skarbowej

Czas trwania kontroli skarbowej

Procedura dotyczy czasu trwania kontroli skarbowej od momentu wszczęcia postępowania kontrolnego do jego zakończenia.

Czas trwania kontroli skarbowej organ kontroli skarbowej organ kontroli skarbowej zakończenie kontroli podatkowej w postępowaniu kontrolnym zakończenie postępowania kontrolnego wydanie decyzji wydanie wyniku kontroli wszczęcie postępowania kontrolnego w ramach postępowania kontrolnego wszczęto kontrolę podatkową obowiązywanie limitów czasowych wynikających z przepisów o swobodzie działalności gospodarczej. postępowanie kontrolne kontrola podatkowa w ramach postępowania kontrolnego

Krok: wszczęcie postępowania kontrolnego

Wszczęcie postępowania kontrolnego następuje wyłącznie z urzędu w formie postanowienia.

Do wszczęcia postępowania kontrolnego stosuje się odpowiednio art. 282b i art. 282c ustawy z 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2017 r. poz. 201 ze zm.) - dalej o.p., w myśl których organy podatkowe zawiadamiają kontrolowanego o zamiarze wszczęcia kontroli, z wyjątkami przewidzianymi w art. 282c o.p. Kontrolę wszczyna się nie wcześniej niż po upływie 7 dni i nie później niż przed upływem 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli. Jeżeli kontrola nie zostanie wszczęta w terminie 39 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, wszczęcie kontroli wymaga ponownego zawiadomienia. Wszczęcie kontroli przed upływem 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia wymaga zgody kontrolowanego. Datą wszczęcia postępowania kontrolnego jest dzień doręczenia kontrolowanemu postanowienia o wszczęciu postępowania kontrolnego.

W związku z tym, że zgodnie z art. 31 ustawy z 28.09.1991 r. o kontroli skarbowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 720 ze zm.) - dalej u.k.s., w zakresie nieuregulowanym w u.k.s. do postępowania kontrolnego stosuje się odpowiednio przepisy Ordynacji podatkowej, kwestie związane z czasem trwania postępowania kontrolnego, jego przedłużaniem są regulowane na podobnych zasadach jak w przepisach niniejszej ustawy.

Krok: w ramach postępowania kontrolnego wszczęto kontrolę podatkową

Organ kontroli skarbowej może w ramach prowadzonego postępowania kontrolnego przeprowadzić kontrolę podatkową.

Kontrola podatkowa jest prowadzona na podstawie imiennego upoważnienia udzielonego przez organ kontroli skarbowej.

Wszczęcie kontroli podatkowej następuje poprzez doręczenie upoważnienia do jej przeprowadzenia. O zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej organ kontroli skarbowej nie zawiadamia kontrolowanego.

Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli podatkowej jest wydawane przez dyrektora urzędu kontroli skarbowej lub Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej i określa między innymi datę rozpoczęcia kontroli i przewidywanego terminu zakończenia kontroli;