Przybysz Piotr, Cofnięcie świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2012 r.
Autor:

Cofnięcie świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego

Cofnięcie świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego

Cofnięcie świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego

Świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego może zostać cofnięte przed upływem terminu jego ważności. Przesłanką cofnięcia świadectwa jest stwierdzenie, że przedsiębiorca utracił zdolność do ochrony informacji niejawnych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem. Stwierdzenie takie może być następstwem przeprowadzenia przez ABW lub SKW sprawdzenia przedsiębiorcy albo stanowić wynik przeprowadzenia przez te służby kontroli ochrony informacji niejawnych.

Cofnięcie świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego przedsiębiorca przedsiębiorca odebranie informacji o cofnięciu świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego jednostki organizacyjne, którezawarły umowy z przedsiębiorcą jednostki organizacyjne, którezawarły umowy z przedsiębiorcą odebranie informacji o cofnięciu świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego ABW lub SKW ABW lub SKW czy stwierdzono okoliczności zmuszające do cofnięcia świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego? czy stwierdzono okoliczności pozwalające na cofnięcia świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego? zakończenie czynności w sprawie czy cofnąć świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego decyzja o cofnięciu świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego sprawdzenie przedsiębiorcy czynności kontrolne przystąpienie do sprawdzenia przedsiębiorcy przystąpienie do kontroli ochrony informacji niejawnych tak nie tak nie tak nie

Krok: przystąpienie do sprawdzenia przedsiębiorcy

ABW albo SKW są uprawnione do sprawdzenia z urzędu, czy przedsiębiorca nie utracił zdolności do ochrony informacji niejawnych przed nieuprawnionym ujawnieniem. Możliwe jest przeprowadzenie sprawdzenia przez jedną służbę na wniosek drugiej (patrz art. 65 ust. 2 i 4 ustawy Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228).

Krok: sprawdzenie przedsiębiorcy

Sprawdza się:

1) strukturę kapitału oraz powiązania kapitałowe przedsiębiorcy, źródła pochodzenia środków finansowych i sytuację finansową;

2) strukturę organizacyjną;

3) system ochrony informacji niejawnych, w tym środki bezpieczeństwa fizycznego;

4) wszystkie osoby wchodzące w skład organów zarządzających, kontrolnych oraz osoby działające z ich upoważnienia;

5) w szczególnie uzasadnionych przypadkach osoby posiadające poświadczenia bezpieczeństwa.