Cofnięcie skargi kasacyjnej - OpenLEX

Bełczącki Robert Marek, Cofnięcie skargi kasacyjnej

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 8 września 2016 r.
Autorzy:

Cofnięcie skargi kasacyjnej

Cofnięcie skargi kasacyjnej

Cofnięcie skargi kasacyjnej

Cofnięcie skargi kasacyjnej Sąd Najwyższy przewodniczący wydziału skład orzekający Sąd Najwyższy przewodniczący wydziału skład orzekający zwrot pisma procesowego usuwanie braków formalnych pisma procesowego badanie formalne pisma procesowego obejmującego oświadczenie złożenie pisma procesowego obejmującego oświadczenie skierowanie sprawy na posiedzenie niejawne postanowienie o umorzeniu postępowania kasacyjnego odebranie oświadczenia zamknięcie rozprawy przed Sądem Najwyższym albo ukończenie rozpoznawania skargi kasacyjnej na posiedzeniu niejawnym - kres możliwości skutecznego cofnięcia skargi kasacyjnej wydanie orzeczenia kończącego postępowanie kasacyjne sąd drugiej instancji przewodniczący skład orzekający sąd drugiej instancji przewodniczący skład orzekający usuwanie braków formalnych pisma procesowego skierowanie sprawy na posiedzenie niejawne zwrot pisma procesowego złożenie pisma procesowego obejmującego oświadczenie badanie formalne pisma procesowego obejmującego oświadczenie postanowienie o umorzeniu postępowania kasacyjnego strona wnosząca skargę kasacyjną strona wnosząca skargę kasacyjną złożenie oświadczenia o cofnięciu skargi kasacyjnej przed Sądem Najwyższym poza rozprawą złożenie oświadczenia o cofnięciu skargi kasacyjnej na rozprawie przed Sądem Najwyższym możliwość cofnięcia wniesionej skargi kasacyjnej możliwe scenariusze popieranie skargi kasacyjnej złożenie oświadczenia o cofnięciu skargi kasacyjnej zanim została ona przedstawiona Sądowi Najwyższemu nieusunięte usunięte spełnia wymagania nie spełnia wymagań nieusunięte usunięte spełnia wymagania nie spełnia wymagań

Krok: możliwość cofnięcia wniesionej skargi kasacyjnej

Możliwość cofnięcia przez skarżącego wniesionej skargi kasacyjnej wynika z zasady dyspozycyjności zrealizowanej także w postępowaniu kasacyjnym. Zarówno wszczęcie, jak i kontynuacja postępowania kasacyjnego zależy tylko od woli skarżącego, albowiem cofnięcie skargi kasacyjnej, podobnie jak cofnięcie apelacji, nie podlega kontroli sądu (por. postanowienie SN z dnia 3 września 1998 r., I CKN 820/97, OSNC 1999, nr 2, poz. 40, LEX nr 34447). Wyjątkiem jest cofnięcie skargi kasacyjnej w sprawach z zakresu prawa pracy lub ubezpieczeń społecznych, które na podstawie art. 469 k.p.c., stosowanego odpowiednio w postępowaniu kasacyjnym, podlega kontroli sądowej z punktu widzenia słusznego interesu pracownika albo ubezpieczonego (por. postanowienie SN z dnia 19 stycznia 2006 r., III PZ 13/05, OSNP 2007, nr 1-2, poz. 17, LEX nr 212587; por. stanowisko przeciwne przyjęte w wyroku SN z dnia 9 grudnia 2011 r., II PK 115/11, LEX nr 1125093).

Możliwość cofnięcia skargi kasacyjnej ustaje z chwilą zamknięcia rozprawy kasacyjnej, a w przypadku rozpoznawania skargi na posiedzeniu niejawnym - z chwilą wydania orzeczenia kończącego postępowanie kasacyjne.

Skuteczność oświadczenia o cofnięciu kasacji nie zależy od zgody strony przeciwnej, ani tym bardziej nie wymaga zrzeczenia się roszczenia (por. art. 203 § 1 k.p.c.).

Z kolei cofnięcie pozwu na etapie postępowania kasacyjnego nie jest dopuszczalne (por. postanowienie SN z dnia 17 października 2008 r., I CSK 552/07, LEX nr 494147).

Krok: złożenie oświadczenia o cofnięciu skargi kasacyjnej zanim została ona przedstawiona Sądowi Najwyższemu

Oświadczenie o cofnięciu skargi kasacyjnej może zostać złożone jeszcze przed sądem drugiej instancji, zanim skarga zostanie przedstawiona Sądowi Najwyższemu. Wówczas na podstawie odpowiednio stosowanego art. 391 § 2 zd. drugie w zw. z art. 39821 k.p.c. do umorzenia postępowania kasacyjnego uprawniony jest sąd drugiej instancji.