Bełczącki Robert Marek, Cofnięcie pozwu w postępowaniu apelacyjnym

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 7 listopada 2019 r.
Autorzy:

Cofnięcie pozwu w postępowaniu apelacyjnym

Cofnięcie pozwu w postępowaniu apelacyjnym

Cofnięcie pozwu w postępowaniu apelacyjnym

Niniejszy schemat, dotyczący cofnięcia pozwu na etapie postępowania apelacyjnego, połączonego ewentualnie z cofnięciem apelacji, jeśli wyrok sądu pierwszej instancji został zaskarżony przez powoda, odzwierciedla przebieg postępowania w przypadku złożenia przez powoda oświadczenia o cofnięciu pozwu poza rozprawą apelacyjną, jak również na rozprawie apelacyjnej pod nieobecność pozwanego.

Z kolei w razie złożenia przez powoda oświadczenia o cofnięciu pozwu na rozprawie apelacyjnej w obecności pozwanego, postępowanie ogranicza się do ustalenia treści oświadczenia procesowego powoda - a jeśli z cofnięciem pozwu nie jest połączone zrzeczenie się roszczenia - wyrażenia przez pozwanego zgody lub sprzeciwu, możliwości zgłoszenia przez pozwanego wniosku w przedmiocie kosztów procesu ze względu na cofnięcie pozwu, a następnie oceny przez sąd dopuszczalności cofnięcia pozwu.

Cofnięcie pozwu w postępowaniu apelacyjnym pozwany pozwany możliwe kroki możliwe kroki zaniechanie udzielenia odpowiedzi wyrażenie sprzeciwu wobec cofnięcia pozwu wyrażenie zgody na cofnięcie pozwu doręczenie zawiadomienia doręczenie zawiadomienia zaniechanie zgłoszenia wniosku o zwrot kosztów procesu zgłoszenie wniosku o zwrot kosztów procesu ze względu na cofnięcie pozwu sąd drugiej instancji przewodniczący skład orzekający sąd drugiej instancji przewodniczący skład orzekający zarządzenie nakazujące zawiadomienie pozwanego o cofnięciu pozwu przez powoda bez zrzeczenia się roszczenia zarządzenie nakazujące zawiadomienie pozwanego o cofnięciu pozwu przez powoda ze zrzeczeniem się roszczenia upływ dwutygodniowego terminu liczonego od dnia doręczenia zawiadomienia złożenie przez powoda oświadczenia o cofnięciu pozwu ze zrzeczeniem się roszczenia albo bez takiego zrzeczenia, ewentualnie także o cofnięciu apelacji badanie formalne pisma procesowego obejmującego oświadczenie usuwanie braków formalnych pisma procesowego zwrot pisma procesowego czy cofając pozew powód zrzekł się roszczenia? skierowanie sprawy na posiedzenie niejawne postanowienie uchylające wyrok sądu pierwszej instancji i umarzające postępowanie w sprawie badanie dopuszczalności cofnięcia pozwu i ewentualnie zrzeczenia się roszczenia postanowienie stwierdzające niedopuszczalność cofnięcia pozwu i ewentualnie zrzeczenia się roszczenia oraz odmawiające umorzenia postępowania dopuszczalne niedopuszczalne spełnia wymagania nie spełnia wymagań nieusunięte usunięte nie tak

Krok: złożenie przez powoda oświadczenia o cofnięciu pozwu ze zrzeczeniem się roszczenia albo bez takiego zrzeczenia, ewentualnie także o cofnięciu apelacji

Bezpośrednim przedmiotem postępowania apelacyjnego jest żądanie skarżącego zawarte w apelacji i dotyczące wyroku sądu pierwszej instancji, natomiast przedmiotem pośrednim - żądanie pozwu, do którego wyrok sądu pierwszej instancji się odnosi. Zasada dyspozycyjności przejawia się w postępowaniu apelacyjnym nie tylko możliwością cofnięcia apelacji, ale także cofnięcia pozwu.

Cofnięcie apelacji i cofnięcie pozwu mogą stanowić czynności procesowe wzajemnie niezależne, jak w przypadku cofnięcia apelacji przez pozwanego i cofnięcia pozwu przez powoda. Mogą one być jednak powiązane, jak w przypadku cofnięcia przez powoda jednocześnie apelacji i pozwu w odniesieniu do tego samego żądania. Cofnięcie pozwu oznacza rezygnację z dochodzenia roszczenia na drodze sądowej, więc jednoczesne popieranie apelacji zmierzającej do uwzględnienia dochodzonego roszczenia byłoby nielogiczne.

Krok: badanie formalne pisma procesowego obejmującego oświadczenie

Oświadczenie o cofnięciu pozwu w postępowaniu apelacyjnym złożone poza rozprawą powinno przybrać formę pisma procesowego i powinno spełniać warunki przewidziane w art. 126 i 128 w zw. z art. 391 § 1 k.p.c.

Ponadto stosownie do art. 132 § 1 w zw. z art. 391 § 1 k.p.c. jeśli obie strony reprezentowane są przez pełnomocników będących adwokatami, radcami prawnymi, rzecznikami patentowymi albo przez Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej, w treści pisma wnoszonego do sądu zamieszcza się oświadczenie o doręczeniu przeciwnikowi odpisu wraz z załącznikami albo o jego nadaniu przesyłką poleconą, pod rygorem zwrotu pisma bez wezwania do usunięcia tego braku. Pełnomocnik cofającego pozew obowiązany jest zatem doręczyć odpis pisma pełnomocnikowi strony przeciwnej bez pośrednictwa sądu.

Na rozprawie apelacyjnej oświadczenie może zostać zgłoszone ustnie do protokołu.