Cofnięcie i wygaśnięcie zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego - OpenLEX

Musiał Krzysztof J., Cofnięcie i wygaśnięcie zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego

Procedury
Status: Nieaktualna
Wersja od: 30 kwietnia 2018 r. do: 30 kwietnia 2019 r.
Autor:

Cofnięcie i wygaśnięcie zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego

Cofnięcie i wygaśnięcie zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego

Cofnięcie i wygaśnięcie zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego

Procedura dotyczy omówienia postępowania w sprawie cofnięcia zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego oraz skutki tego zdarzenia. Procedura omawia nadto przesłanki i skutki zdarzenia polegającego na wygaśnięciu zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego. Warunki i tryb postępowania w przedmiocie udzielenia takiego zezwolenia, jak również odmowy jego udzielenia, opisuje odrębna procedura.

Cofnięcie i wygaśnięcie zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego organ podatkowy organ podatkowy organ cofa zezwolenie z urzędu zezwolenie nie będzie cofnięte czy upłynął termin, na który udzielono zezwolenia? organ cofa zezwolenie na wniosek prowadzącego skład podatkowy wezwanie do usunięcia stwierdzonych uchybień czy działalność prowadzona jest niezgodnie z przepisami prawa podatkowego? czy działalność prowadzona jest niezgodnie z uzyskanym zezwoleniem? czy zapłata podatku nie jest gwarantowana, mimo istnienia obowiązku w tym zakresie? czy naruszono warunki uzyskania zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego? prowadzący skład podatkowy prowadzący skład podatkowy zakończenie procedury zawieszonego poboru akcyzy zezwolenie wygasa czy złożono wniosek o cofnięcie zezwolenia? uzyskanie zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego nie tak tak nie nieusunięte w terminie usunięte w terminie tak nie tak nie tak nie tak nie

Krok: uzyskanie zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego

Zgodnie z regulacjami wspólnotowymi i krajowymi, produkcja, magazynowanie i przeładunek wyrobów akcyzowych, od których nie została zapłacona akcyza, może odbywać się wyłącznie w składzie podatkowym. Prowadzenie składu podatkowego wymaga uzyskania stosownego zezwolenia wydawanego przez właściwy organ podatkowy po spełnieniu warunków określonych w art. 48 i n. ustawy z 6.12.2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 143 ze zm.) - dalej u.p.a. Warunki i postępowanie dotyczące udzielenia takiego zezwolenia, jak również odmowy jego udzielenia - zob. procedura Uzyskanie zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego.

Istnieje także możliwość cofnięcia przez właściwy organ zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego, w razie wystąpienia okoliczności wskazanych w art. 52 ust. 2 u.p.a.

Krok: czy działalność prowadzona jest niezgodnie z przepisami prawa podatkowego?

Przedmiotowa przesłanka odwołuje się wprawdzie w sposób ogólny do „przepisów podatkowych”, jednakże, jak trafnie zauważa S. Parulski (Akcyza. Komentarz, wyd. II LEX 2010, uwagi do art. 52 u.p.a.), nie może być ona analizowana w oderwaniu od innych przepisów akcyzowych, a podstawą do oceny zgodności działań prowadzącego skład podatkowy z przepisami prawa podatkowego powinny być przede wszystkim przepisy akcyzowe oraz przepisy o kontroli nad wytwarzaniem i przemieszczaniem wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy. W rezultacie, nie powinno skutkować cofnięciem zezwolenia naruszenie przez prowadzącego skład podatkowy obowiązków wynikających z innych ustaw podatkowych, o ile naruszenie to nie prowadzi do powstania zaległości w jakimkolwiek podatku, ta bowiem okoliczność wysyca inną przesłankę cofnięcia przedmiotowego zezwolenia.

Przed podjęciem decyzji o cofnięciu zezwolenia, na podstawie omawianej przesłanki, właściwy organ podatkowy powinien przeanalizować, jaki charakter miało dane naruszenie i czy mogło ono skutkować negatywnymi konsekwencjami dla budżetu państwa.