Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 lipca 2020 r.
Autorzy:

Brak przeniesienia prawa do rozporządzania towarami jak właściciel w terminie 12 miesięcy od przemieszczenia towarów w przypadku WDT z procedurą magazynu typu call-off

Brak przeniesienia prawa do rozporządzania towarami jak właściciel w terminie 12 miesięcy od przemieszczenia towarów w przypadku WDT z procedurą magazynu typu call-off

Brak przeniesienia prawa do rozporządzania towarami jak właściciel w terminie 12 miesięcy od przemieszczenia towarów w przypadku WDT z procedurą magazynu typu call-off

Procedura pozwala ustalić skutki braku przeniesienia prawa do rozporządzania towarami jak właściciel w terminie 12 miesięcy od przemieszczenia towarów w przypadku WDT z procedurą magazynu typu call-off.

Krok: w ciągu 12 miesięcy od przemieszczenia towarów w ramach procedury magazynu typu call-off na terytorium kraju nie nastąpiło przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel

Przepisami art. 13h-13l ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.) – dalej u.p.t.u., określona jest procedura magazynu typu call-off, w tym procedurę magazynu typu call-off na terytorium innego państwa członkowskiego. Korzystanie z tej procedury, co do zasady, zastępuje tzw. nietransakcyjne wewnątrzwspólnotowe dostawy towarów (tj. wewnątrzwspólnotowe dostawy towarów, o których mowa w art. 13 pkt 3 u.p.t.u.) u przemieszczających towary podatników transakcyjnymi wewnątrzwspólnotowymi dostawami towarów na rzecz podatników, którym towary te są z magazynu dostarczane (zob. również procedura Dokonywanie z Polski WDT z wykorzystaniem procedury magazynu typu call-off).

Warunkiem tego jest, aby przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel nastąpiło w terminie 12 miesięcy od dnia wprowadzenia towarów do magazynu w tej procedurze (zob. art. 13i u.p.t.u.).

Krok: czy przed upływem 12 miesięcy ustały warunki stosowania procedury magazynu typu call-off na terytorium innego państwa członkowskiego?

Może się zdarzyć, że w ciągu 12 miesięcy od dnia wprowadzenia towarów do magazynu w procedurze magazynu typu call-off na terytorium innego państwa członkowskiego, ustanie jeden z warunków uprawniających do stosowania tej procedury. Skutki takiej sytuacji określają przepisy art. 13k u.p.t.u. Więcej na ten temat w procedurze Ustanie warunków do stosowania procedury magazynu typu call-off w przypadku WDT.