Piaskowska Olga Maria, Bieg terminu do wytoczenia powództwa o zaprzeczenie ojcostwa przez męża matki

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2012 r.
Autorzy:

Bieg terminu do wytoczenia powództwa o zaprzeczenie ojcostwa przez męża matki

Bieg terminu do wytoczenia powództwa o zaprzeczenie ojcostwa przez męża matki

Bieg terminu do wytoczenia powództwa o zaprzeczenie ojcostwa przez męża matki

Bieg terminu do wytoczenia powództwa o zaprzeczenie ojcostwa przez męża matki mąż matki mąż matki w ciągu 6 miesięcy od ewentualnego uchylenia ubezwłasnowolnienia ubezwłasnowolnienie całkowite niewytoczenie przez przedstawiciela ustawowego powództwa w imieniu męża matki w ciągu 6 miesięcy od dowiedzenia się o urodzeniu dziecka wytoczenie przez przedstawiciela ustawowego powództwa o zaprzeczenie ojcostwa w imieniu męża matki w ciągu 6 miesięcy od ustania choroby/zaburzeń albo powzięcia wiadomości o urodzeniu się dziecka po ustaniu choroby/zaburzeń sytuacje możliwe do wystąpienia choroba psychiczna lub inne zaburzenie uzasadniające ubezwłasnowolnienie całkowite w ciągu 6 miesięcy od dowiedzenia się przez przedstawiciela ustawowego o urodzeniu się dziecka wytoczenie powództwa o zaprzeczenie ojcostwa czy mąż matki może samodzielnie wytoczyć powództwo? choroba psychiczna lub inne zaburzenie nieuzasadniające ubezwłasnowolnienia całkowitego niewytoczenie przez przedstawiciela ustawowego powództwa o zaprzeczenie ojcostwa w imieniu męża matki wytoczenie przez przedstawiciela ustawowego powództwa o zaprzeczenie ojcostwa w imieniu męża matki sytuacje możliwe do wystąpienia w ciągu 6 miesięcy od ustanowienia przedstawiciela ustawowego dowiedzenie się o urodzeniu dziecka przez żonę możliwy przebieg postępowania niewytoczenie powództwa chęć wytoczenia powództwa czy przedstawiciel wiedział o urodzeniu się dziecka? nie nie tak tak nie

Krok: dowiedzenie się o urodzeniu dziecka przez żonę

Dopuszczalność wytoczenia powództwa o zaprzeczenie ojcostwa przez męża matki jest ograniczona terminem zawitym prawa materialnego. Jest to więc termin, który nie podlega przywróceniu ani przedłużeniu.

Termin do wytoczenia powództwa o zaprzeczenie ojcostwa przez męża matki rozpoczyna bieg z momentem dowiedzenia się przez męża matki o urodzeniu dziecka przez żonę.

Krok: możliwy przebieg postępowania

Celem procesu o zaprzeczenie ojcostwa nie jest ustalenie ojcostwa biologicznego męża matki, lecz obalenie ustawowego domniemania, że dziecko od niego pochodzi (por. wyrok SN z dnia 13 grudnia 2000 r., III CKN 1422/00, OSNC 2001, nr 7-8, poz. 106).

Powództwo o zaprzeczenie ojcostwa jest jedynym sposobem na obalenie domniemania pochodzenia dziecka od męża matki (art. 62 § 3 k.r.o.).

Należy zatem stwierdzić, że potrzeba wytoczenia powództwa przez męża matki ma miejsce wówczas, gdy okoliczności wskazują, że nie może być on biologicznym ojcem urodzonego dziecka (np. od dwóch lat stale przebywa za granicą i nie ma z matką dziecka żadnego kontaktu, pozostaje z żoną w faktycznej separacji itd.).

To, czy mąż matki wytoczy powództwo o zaprzeczenie ojcostwa, zależy tylko od jego decyzji.