BHP przy umowach cywilnoprawnych - OpenLEX

Ambroziewicz Maciej, BHP przy umowach cywilnoprawnych

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 8 października 2020 r.
Autorzy:

BHP przy umowach cywilnoprawnych

BHP przy umowach cywilnoprawnych

BHP przy umowach cywilnoprawnych

Przepisy prawa pracy, w tym bhp, co do zasady mają zastosowanie wobec pracowników, a więc zgodnie z art. 2 k.p., osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę. Nie oznacza to jednak, że wobec innych pracujących można całkowicie je ignorować, bowiem zgodnie z art. 304 § 1 k.p., pracodawca jest obowiązany zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy, o których mowa w art. 207 § 2, osobom fizycznym wykonującym pracę na innej podstawie niż stosunek pracy w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę, a także osobom prowadzącym w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę działalność gospodarczą na własny rachunek. Należy wskazać, iż przepisy nie rozstrzygają, w jaki sposób ten obowiązek ma być zrealizowany. Jeżeli rodzaj wykonywanej pracy, stopień zagrożeń związanych z warunkami pracy lub przebiegiem procesów jest tak znaczny, że wskazane jest, aby nawet do doraźnego wykonywania tych prac lub przebywania w tych warunkach były dopuszczane wyłącznie osoby fizyczne mające odpowiedni stan zdrowia i przeszkolone w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy - to pracodawca lub inny podmiot organizujący pracę może wymagać od osoby, z którą zawiera umowę cywilnoprawną, poddania się badaniu lekarskiemu lub szkoleniu w zakresie bhp. Wówczas osoba ta ma na podstawie art. 211 k.p. obowiązek odbyć szkolenie i poddać się badaniom lekarskim.

BHP przy umowach cywilnoprawnych zleceniobiorca zleceniobiorca realizacja zadań wynikających z umowy podjęcie pracy zleceniodawca zleceniodawca czy zleceniobiorca będzie wykonywał pracę w siedzibie zleceniodawcy? dopuszczenie zleceniobiorcy do pracy zapewnienie pomieszczeń pracy spełniających wymogi w zakresie bhp zapewnienie badań profilaktycznych czy podczas realizacji zadań zleceniodawca będzie narażony na działanie czynników niebezpiecznych i/lub szkodliwych dla zdrowia? zapewnienie środków ochrony indywidualnej zapewnienie maszyn, urządzeń i narzędzi pracy spełniających wymogi bhp zatrudnienie zleceniobiorcy czy w umowie zawarto postanowienia dotyczące obowiązków z zakresu bhp? wypełnienie obowiązków wynikających z umowy zapewnienie szkolenia z dziedziny bhp czy praca będzie zakwalifikowana jako szczególnie niebezpieczna? tak nie tak nie tak nie tak nie

Krok: zatrudnienie zleceniobiorcy

Zatrudnienie na podstawie umów cywilnoprawnych jest formą zatrudnienia osób fizycznych na podstawie umów innych niż umowa o pracę. Wśród najczęściej spotykanych należy wskazać na umowę zlecenia, umowę o dzieło czy też kontrakt menedżerski. Takie rozwiązanie jest o tyle korzystniejsze dla przedsiębiorców, że generuje mniejsze koszty dla zakładu pracy, niż zatrudnianie w ramach tradycyjnego etatu.

Krok: czy w umowie zawarto postanowienia dotyczące obowiązków z zakresu bhp?

Umowa zlecenia, uregulowana w Księdze Trzeciej (art. 734–751) k.c., to jedna z najatrakcyjniejszych dla pracodawców form zatrudnienia, bowiem zgodnie z art. 3531 k.c., umożliwia stronom tej umowy ułożenie stosunku prawnego według swego uznania, jedynie pod warunkiem, że jego treść lub cel nie sprzeciwiają się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego. Z uwagi na fakt, że do tej umowy nie mają zastosowania przepisy k.p., osobie wykonującej zlecenie przysługują tylko takie prawa, jakie bezpośrednio wynikają z treści umowy. Umowa łącząca strony umowy może określać wszystkie kwestie dotyczące bhp. Jeśli obowiązek zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy nie będzie zrealizowany właściwie, to podmiotem odpowiedzialnym będzie zleceniodawca.