Ambroziewicz Maciej, BHP podczas odbywania praktyk studenckich

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 1 grudnia 2014 r.
Autor:

BHP podczas odbywania praktyk studenckich

BHP podczas odbywania praktyk studenckich

Organizując praktyczną naukę zawodu jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy jest zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków zajęć odbywanych na terenie zakładu pracy przez studentów i uczniów niebędących jego pracownikami. Szczegółowe obowiązki i uprawnienia organizatora praktyk powinny wynikać z umowy zawartej pomiędzy pracodawcą a uczelnią kierującą studentów na praktyki, jednakże niezależnie od ich postanowień pewne unormowania zawarte zostały w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. Należą do nich m.in. obowiązki z zakresu zapewnienia szkoleń w dziedzinie BHP, badań lekarskich, pomieszczeń pracy czy też środków ochrony indywidualnej.

BHP podczas odbywania praktyk studenckich pracodawca pracodawca zapewnienie środków ochrony indywidualnej czy praktykant będzie narażony na czynniki szkodliwe lub niebezpieczne? zapewnienie studentowi szkolenia bhp przyjęcie studenta na praktykę potwierdzenie odbycia praktyk realizacja programu praktycznej nauki zawodu wyznaczenie opiekuna praktycznej nauki zawodu zapewnienie stanowiska pracy student student przekazanie rektorowi uczelni zaświadczenia lekarskiego odebranie skierowania wykonanie badań rektor uczelni rektor uczelni skierowanie studenta na praktykę odebranie zaświadczenia lekarskiego czy student został dopuszczony do praktyk? zakaz skierowania studenta na praktyki zawodowe zapewnienie praktyk studenckich zawarcie porozumienia z pracodawcą organizującym praktyki skierowanie studenta na badania profilaktyczne tak nie nie tak

Krok: zapewnienie praktyk studenckich

Przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym, obligują uczelnie wyższe do uwzględniania w programie kształcenia praktycznej nauki zawodu. Taka forma kształcenia może być organizowana przemiennie w formie zajęć dydaktycznych realizowanych w uczelnie i w formie praktyk odbywanych u pracodawcy, uwzględniając realizację wszystkich efektów kształcenia przewidzianych w programie kształcenia dla tego kierunku, poziomu i profilu kształcenia.

Krok: zawarcie porozumienia z pracodawcą organizującym praktyki

Zarówno organizacja praktyk studenckich, jak i kierowanie na nie studentów, powinno odbywać się na podstawie umowy zawartej pomiędzy uczelnią a podmiotem organizującym takie praktyki. Poza określeniem w takiej umowie kwestii związanych z programem praktyk, liczbą studentów, finansowaniem, powinny się w niej również znaleźć obowiązki i uprawnienia związane z BHP.