Bezwzględny obowiązek poboru PIT u źródła według stawki krajowej - OpenLEX

Krywan Tomasz, Bezwzględny obowiązek poboru PIT u źródła według stawki krajowej

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2022 r.
Autorzy:

Bezwzględny obowiązek poboru PIT u źródła według stawki krajowej

Bezwzględny obowiązek poboru PIT u źródła według stawki krajowej

Bezwzględny obowiązek poboru PIT u źródła według stawki krajowej

Procedura pozwala ustalić, czy istnieje bezwzględny pobór zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych (tzw. podatku u źródła) według stawki krajowej.

Bezwzględny obowiązek poboru PIT u źródła według stawki krajowej płatnik płatnik płatnik ma bezwzględny obowiązek pobrać zryczałtowany podatek według stawki krajowej czy należność ma zostać wypłacona z tytułu określonego w art. 29 ust. 1 pkt 1 lub art. 30a ust. 1 pkt 1-5a u.p.d.o.f.? płatnik może uwzględnić stawkę podatku, zwolnienie lub warunki niepobrania podatku wynikające z przepisów szczególnych lub umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania czy należność objęta jest opinią o stosowaniu preferencji? podmiot wypłaca należność czy wypłacana należność jest należnością wypłacaną podatnikowi objętemu nieograniczonym obowiązkiem podatkowym z tytułu dywidendy lub innego przychodu z tytułu udziału w zyskach osób prawnych? czy należność ma zostać wypłacona na rzecz podmiotu powiązanego? czy łączna wysokość należności wypłaconych dla tego samego podatnika z tytułów w art. 29 ust. 1 pkt 1 i art. 30a ust. 1 pkt 1-5a u.p.d.o.f. w danym roku podatkowym przekroczyła 2.000.000 zł? czy płatnik złożył organowi podatkowemu oświadczenie, że posiada dokumenty wymagane przez przepisy prawa podatkowego? tak nie tak nie tak nie tak nie tak nie nie tak

Krok: podmiot wypłaca należność

Z art. 41 ust. 12 ustawy z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1128 ze zm. – dalej u.p.d.o.f.) wynika, że niekiedy płatnicy obowiązani są pobierać zryczałtowany podatek dochodowy z pominięciem stawki podatku, zwolnienia lub warunków niepobrania podatku, wynikających z przepisów szczególnych lub umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. W przypadkach takich płatnicy są bezwzględnie pobierać od kwot dokonanych wypłat (świadczeń) lub postawionych do jego dyspozycji pieniędzy lub wartości pieniężnych (dalej łącznie nazywanych wypłacanymi należnościami) zryczałtowany podatek dochodowy (tzw. podatek u źródła) według stawki krajowej.

Krok: czy należność ma zostać wypłacona z tytułu określonego w art. 29 ust. 1 pkt 1 lub art. 30a ust. 1 pkt 1-5a u.p.d.o.f.?

Od 1.01.2022 r. bezwzględny obowiązek poboru podatku u źródła obliczonego według stawki krajowej może wystąpić w stosunku do należności wypłacanych z tytułów określonych w art. 29 ust. 1 pkt 1 i art. 30a ust. 1 pkt 1-5a u.p.d.o.f. (w tym jeżeli doszło do wypłaty należności, która bez uzasadnionych przyczyn ekonomicznych nie została zakwalifikowana do należności wymienionych tymi przepisami – zob. art. 41 ust. 12c u.p.d.o.f.). Są to kwoty przychodów (dochodów):

1) uzyskanych na terytorium Polski przez osoby fizyczne, o których mowa w art. 3 ust. 2a u.p.d.o.f. (czyli przez osoby fizyczne objęte tzw. ograniczonym obowiązkiem podatkowym) z działalności określonej w art. 13 pkt 2 i 6-9 u.p.d.o.f. oraz z odsetek innych niż wymienione w art. 30a ust. 1 u.p.d.o.f., z praw autorskich lub z praw pokrewnych, z praw do projektów wynalazczych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również ze sprzedaży tych praw, z należności za udostępnienie tajemnicy receptury lub procesu produkcyjnego, za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego, handlowego lub naukowego, w tym także środka transportu, oraz za informacje związane ze zdobytym doświadczeniem w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej (know-how) (zob. art. 29 ust. 1 pkt 1 u.p.d.o.f.);

2) z odsetek od pożyczek, z wyjątkiem gdy udzielanie pożyczek jest przedmiotem działalności gospodarczej (zob. art. 30a ust. 1 pkt 1 u.p.d.o.f.);

3) z odsetek i dyskonta od papierów wartościowych (zob. art. 30a ust. 1 pkt 2 u.p.d.o.f.);

4) z odsetek lub innych przychodów od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku podatnika lub w innych formach oszczędzania, przechowywania lub inwestowania, prowadzonych przez podmiot uprawniony na podstawie odrębnych przepisów (zob. art. 30a ust. 1 pkt 3 u.p.d.o.f.);

5) z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych (zob. art. 30a ust. 1 pkt 4 u.p.d.o.f.);

6) z tytułu udziału w funduszach kapitałowych (zob. art. 30a ust. 1 pkt 5 u.p.d.o.f.);

7) z tytułu umów ubezpieczenia, o którym mowa w art. 24 ust. 15a u.p.d.o.f.