Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2020 r.
Autorzy:

Bezwzględny obowiązek poboru PIT u źródła według stawki krajowej

Bezwzględny obowiązek poboru PIT u źródła według stawki krajowej

Bezwzględny obowiązek poboru PIT u źródła według stawki krajowej

Procedura pozwala ustalić, czy istnieje bezwzględny pobór zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych (tzw. podatku u źródła) według stawki krajowej.

Krok: podmiot jest płatnikiem podatku u źródła od przychodu z jednego z tytułów wymienionych przepisami art. 29 ust. 1 u.p.d.o.f.

W określonych przepisami przypadkach podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu przychodów uzyskiwanych na terytorium Polski przez podatników objętych ograniczonym obowiązkiem podatkowym (w uproszczeniu – nierezydentów) pobierany jest w formie ryczałtu (zob. art. 29 ust. 1 ustawy z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, Dz.U. z 2020 r. poz. 1426 ze zm. – dalej u.p.d.o.f.). W przypadkach takich do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego (tzw. podatku u źródła) obowiązani są, jako płatnicy, polskie osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz będące przedsiębiorcami osoby fizyczne (zob. art. 41 ust. 4 w zw. z art. 41 ust. 1 u.p.d.o.f.).

Co do zasady pobierając podatek u źródła płatnicy mogą uwzględniać stawki podatku, zwolnienia lub warunki niepobrania podatku wynikające z przepisów szczególnych lub umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Od 1.01.2019 r. niekiedy nie jest to jednak możliwe, tj. konieczne jest bezwzględne pobranie podatku u źródła według stawki krajowej (z pominięciem stawki podatku, zwolnienia lub warunków niepobrania podatku, wynikających z przepisów szczególnych lub umów o unikaniu podwójnego opodatkowania).

Krok: czy łączna wysokość należności wypłacanych dla tego samego podatnika z tytułów w art. 29 i art. 30a ust. 1 pkt 1-5a u.p.d.o.f. w danym roku podatkowym przekracza 2.000.000 zł?

Z art. 41 ust. 12 u.p.d.o.f. wynika, że bezwzględny obowiązek poboru podatku u źródła według stawki krajowej może wystąpić, jeżeli łączna wysokość należności wypłacanych dla tego samego podatnika z tytułów w art. 29 i art. 30a ust. 1 pkt 1–5a u.p.d.o.f. w danym roku podatkowym przekracza 2.000.000 zł.