Łyjak Grzegorz, Bezpieczeństwo i higiena pracy a call center

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 31 marca 2020 r.
Autor:

Bezpieczeństwo i higiena pracy a call center

Bezpieczeństwo i higiena pracy a call center

Bezpieczeństwo i higiena pracy a call center

Przepisy prawa nie przewidują specjalnych norm pracy dla pracowników call center, dlatego w tym zakresie mają zastosowanie przepisy kodeksu pracy oraz wydane na jego podstawie przepisy wykonawcze w zakresie bhp.

Bezpieczeństwo i higiena pracy a call center pracodawca pracodawca klawiatura temperatura i wilgotność biurko krzesło oświetlenie hałas praca w call center szkolenia bhp badania profilaktyczne organizacja stanowiska pracy monitor

Krok: praca w call center

Pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników call center przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. W szczególności pracodawca jest obowiązany:

– organizować pracę w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy,

– zapewniać przestrzeganie w zakładzie pracy przepisów oraz zasad bhp, wydawać polecenia usunięcia uchybień w tym zakresie oraz kontrolować wykonanie tych poleceń,

– reagować na potrzeby w zakresie zapewnienia bhp oraz dostosowywać środki podejmowane w celu doskonalenia istniejącego poziomu ochrony zdrowia i życia pracowników, biorąc pod uwagę zmieniające się warunki wykonywania pracy,

– zapewnić rozwój spójnej polityki, zapobiegającej wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym, uwzględniającej zagadnienia techniczne, organizację pracy, warunki pracy, stosunki społeczne oraz wpływ czynników środowiska pracy,

– uwzględniać ochronę zdrowia młodocianych, pracownic w ciąży lub karmiących dziecko piersią oraz pracowników niepełnosprawnych w zakresie podejmowanych działań profilaktycznych,

– zapewniać wykonanie nakazów, wystąpień, decyzji i zarządzeń wydawanych przez organy nadzoru nad warunkami pracy,

– zapewniać wykonanie zaleceń społecznego inspektora pracy.

Krok: szkolenia bhp

Pracodawca, dopuszczając pracownika call center do pracy, musi mieć pewność, że pracownik ma wymagane kwalifikacje, potrzebne umiejętności i niezbędną znajomość przepisów oraz zasad bhp, które pozwalają na powierzenie pracy na określonym stanowisku. Przejawem tego obowiązku, jest zapewnienie przeszkolenia pracownika w zakresie bhp przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie.