Bełczącki Robert Marek, Badanie zapisu na sąd polubowny

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 7 listopada 2019 r.
Autorzy:

Badanie zapisu na sąd polubowny

Badanie zapisu na sąd polubowny

Badanie zapisu na sąd polubowny

Badanie zapisu na sąd polubowny sąd przewodniczący skład orzekający sąd przewodniczący skład orzekający badanie formalne zarzutu istnienia zapisu na sąd polubowny usuwanie braków formalnych pisma procesowego zwrot pisma w części obejmującej zarzut istnienia zapisu na sąd polubowny odmowa odrzucenia pozwu badanie zasadności zarzutu odrzucenie pozwu pozwany pozwany doręczenie odpisu pozwu w sprawie objętej zapisem na sąd polubowny możliwy przebieg postępowania zgłoszenie zarzutu istnienia zapisu na sąd polubowny brak zarzutu i wdanie się w spór co do istoty sprawy nie spełnia wymagań spełnia wymagania nieusunięte usunięte niezasadny zasadny

Krok: doręczenie odpisu pozwu w sprawie objętej zapisem na sąd polubowny

1. W drodze zapisu na sąd polubowny strony mogą wyłączyć kompetencję sądu powszechnego i poddać pod rozstrzygnięcie sądowi polubownemu spór istniejący między nimi (tzw. kompromis) lub mogący wyniknąć z określonego stosunku prawnego (tzw. klauzula arbitrażowa).

2. Zgodnie z art. 1165 § 1 k.p.c., istnienie zapisu na sąd polubowny stanowi przyczynę odrzucenia pozwu, ale sąd może ją uwzględnić tylko na zarzut pozwanego zgłoszony przed wdaniem się w spór co do istoty sprawy.

3. Z tego względu przewodniczący, pomimo wątpliwości związanych z objęciem sprawy zapisem na sąd polubowny, powziętych po wszczęciu postępowania, powinien wydać zarządzenie o doręczeniu odpisu pozwu pozwanemu.

Krok: zgłoszenie zarzutu istnienia zapisu na sąd polubowny

1. Zarzut istnienia zapisu na sąd polubowny powinien być podniesiony w odpowiedzi na pozew.

2. Jeśli pozwany nie podniesie takiego zarzutu w odpowiedzi na pozew, a uczyni to na dalszym etapie postępowania, naraża się na możliwość pominięcia takiego zarzutu przez sąd na podstawie art. 2053 § 2 lub art. 20512 § 1 albo § 2 k.p.c. jako opartego na twierdzeniach i dowodach spóźnionych.

3. Pismo procesowe obejmujące zarzut nie podlega opłacie.