Szuwalski Przemysław, Badanie wymogów formalnych wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 16 października 2023 r.
Autor:

Badanie wymogów formalnych wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Badanie wymogów formalnych wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Badanie wymogów formalnych wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Właściwy do rozpatrzenia sprawy organ administracji po otrzymaniu wniosku jest zobowiązany ustalić, czy spełnia wymogi formalne. Przebieg tej oceny wynika z podstaw o charakterze procesowym (art. 63 k.p.a.).

Jedynie wniosek kompletny, zgodny z przepisami ogólnymi (art. 63 k.p.a.) oraz spełniający dodatkowe wymogi szczególne wszczyna postępowanie administracyjne (art. 61 § 1 k.p.a. i art. 64 § 2 k.p.a.).

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (tekst jedn. Dz.U. z 2023r. poz. 1478) - dalej pr.wod. - określa dodatkowe szczególne wymogi formalne wniosku, zależnie od przedmiotu sprawy. Wniosek powinien spełniać wymogi określone w art. 407 pr.wod. Badanie wymogów formalnych wymaga odróżnienia od kontroli wniosku, gdy chodzi o ocenę merytoryczną wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego.

Podstawowym załącznikiem do wniosku jest operat wodnoprawny złożony z części opisowej oraz graficznej wraz z opisem prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym. Operat należy przedłożyć w formie elektronicznej. W zależności od rodzaju wnioskowanego pozwolenia przepisy art. 407–408 i art. 409a pr.wod. określają dodatkowe wymogi formalne, takie jak załączenie do wniosku: decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o warunkach zabudowy, instrukcji gospodarowania wodą, dokumentacji hydrogeologicznej, zgody właściciela urządzenia kanalizacji na wprowadzanie ścieków przemysłowych do tych urządzeń i inne. Wniosek powinien spełniać wymogi ustalone przepisem art. 397a ust. 1 pr.wod., który zawiera też delegację ustawową do określenia dodatkowych wymogów formalnych przez właściwego ministra. Do 26 stycznia 2023 r. treść wniosku, na podobnych zasadach, normowana była przepisem art. 407 ust. 6 pr.wod.

Na etapie badania wymogów formalnych wniosku organ nie rozstrzyga o podstawie merytorycznej podania. Ocenie podlega jedynie zupełność przedłożonej dokumentacji w zakresie wynikającym z przepisów prawa określających wymogi formalne wniosku. Obowiązkiem wnioskodawcy jest przedłożenie kompletnego wniosku (II SAB/Kr 207/21). Treść wniosku ma istotne znaczenie dla określenia przedmiotu sprawy i wymogów formalnych w danej sprawie (II SA/Wr 519/16, II OSK 1588/19). Zastosowanie przez organ art. 64 § 2 k.p.a. ma na celu wyłącznie usunięciu braków formalnych pisma wynikających ze ściśle określonych przepisów i nie może zmierzać do merytorycznej oceny przedstawionego wniosku oraz jego załączników. Wezwanie o uzupełnieni braków formalnych nie dotyczy żądania dodatkowych informacji, czy wyjaśnień.

W celu uzupełnienia braków formalnych, zależnie do przedmiotu wniosku, organ wzywa podmiot inicjujący postępowanie do jego uzupełnienia wyznaczając w tym celu termin nie krótszy niż 7 dni z pouczeniem, że brak wykonania wezwania będzie skutkować pozostawieniem podania bez rozpatrzenia.

Ustawodawca w przypadku ubiegania się o pozwolenia wodnoprawne nie przewiduje szczególnej formy pozostawienia wniosku bez rozpoznania. Wystarczającym sposobem zakończenia sprawy jest, na mocy art. 64 § 2 k.p.a., pismo mające walor informacyjny.

Wniosek zawierający braki formalne nie wszczyna postępowania w sprawie. Dopiero wniosek kompletny inicjuje postępowanie, które - zgodnie z art. 35 k.p.a. - powinno zostać zakończone w terminie 30 dni, z możliwością przedłużenia o kolejne 30 dni.

Badanie wymogów formalnych wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego zakład zakład odebranie wezwania odpowiedź na wezwanie organ organ przyjęcie odpowiedzi wniosek kompletny pozostawienie bez rozpatrzenia ustalenie czy braki zostały uzupełnione ocena spełnienia wymogów formalnych wniosku wezwanie do uzupełnienia braków podania podjęcie oceny zupełności podania weryfikacja wymogów ogólnych podania sprawdzenie czy do podania dołączono wymagane załączniki weryfikacja wymogów formalnych podania zależnie od rodzaju pozwolenia kompleksowa analiza warunków formalnych podania nie tak nie tak

Krok: podjęcie oceny zupełności podania

Przed merytoryczną oceną wniosku, mającą na celu ustalenie materialnych przesłanek rozpatrzenia sprawy, organ dokonuje oceny jego zupełności.

Przepis art. 63 k.p.a. określa ogólne wymagania formalne podania.

Wymogi szczególne wniosku, w tym jego formę normuje art. 397a pr.wod. (poprzednio art. 407 ust. 6 pr.wod.). Podaniu temu nadano cechy kwalifikowane, gdy chodzi o treść załączników, które dodatkowo określone zostały w art. 407–408 i art. 409a pr.wod. Ich spełnianie podlega weryfikacji przez organ mający rozpatrzyć wniosek w związku z ocena wniosku (II SAB/Kr 207/21).

Krok: weryfikacja wymogów ogólnych podania

Organ weryfikuje, czy podanie złożono we właściwej formie oraz czy zawiera wymagane załączniki. Badaniu, na tym etapie procedowania wniosku, podlega wyłącznie kompletność wniosku.