Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2018 r.
Autor:

Badanie wymogów formalnych wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Badanie wymogów formalnych wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Badanie wymogów formalnych wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Właściwy do rozpatrzenia sprawy organ administracji po otrzymaniu wniosku jest zobowiązany ustalić, czy spełnia wymogi formalne. Przebieg tej oceny wynika z podstaw o charakterze procesowym (art. 63 k.p.a.).

Jedynie wniosek kompletny, zgodny z przepisami ogólnymi (art. 63 k.p.a.) oraz spełniający dodatkowe wymogi szczególne wszczyna postępowanie administracyjne (art. 61 § 1 k.p.a. i art. 64 § 2 k.p.a.).

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566) - dalej pr.wod. - określa dodatkowe szczególne wymogi formalne wniosku, zależnie od przedmiotu sprawy.

Wniosek powinien spełniać wymogi określone w art. 407 pr.wod.

Podstawowym załącznikiem do wniosku jest operat wodnoprawny złożony z części opisowej oraz graficznej wraz z opisem prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym. Operat należy przedłożyć w formie elektronicznej. W zależności od rodzaju wnioskowanego pozwolenia przepisy art. 407–409 pr.wod. określają dodatkowe wymogi formalne, takie jak załączenie do wniosku: decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o warunkach zabudowy, instrukcji gospodarowania wodą, dokumentacji hydrogeologicznej, zgody właściciela urządzenia kanalizacji na wprowadzanie ścieków przemysłowych do tych urządzeń i inne.

Na etapie badania wymogów formalnych wniosku organ nie rozstrzyga o podstawie merytorycznej podania. Ocenie podlega jedynie zupełność przedłożonej dokumentacji w zakresie wynikającym z przepisów prawa określających wymogi formalne wniosku.

Treść wniosku ma istotne znaczenie dla określenia przedmiotu sprawy (II SA/Wr 519/16).

W celu uzupełnienia braków formalnych, zależnie do przedmiotu wniosku, organ wzywa podmiot inicjujący postępowanie do jego uzupełnienia wyznaczając w tym celu termin nie krótszy niż 7 dni z pouczeniem, że brak wykonania wezwania będzie skutkować pozostawieniem podania bez rozpatrzenia.

Ustawodawca nie przewiduje szczególnej formy pozostawienia wniosku bez rozpoznania. Wystarczającym sposobem zakończenia sprawy jest, na mocy art. 64 § 2 k.p.a., pismo mające walor informacyjny.

Wniosek zawierający braki formalne nie wszczyna postępowania w sprawie. Dopiero wniosek kompletny inicjuje postępowanie, które - zgodnie z art. 35 k.p.a. - powinno zostać zakończone w terminie 30 dni, z możliwością przedłużenia o kolejne 30 dni.

Krok: podjęcie oceny zupełności podania

Przed merytoryczną oceną wniosku, mającą na celu ustalenie materialnych przesłanek rozpatrzenia sprawy, organ dokonuje oceny jego zupełności.

Przepis art. 63 k.p.a. określa ogólne wymagania formalne podania.

Przy czym na gruncie pr.wod. podaniu nadano cechy kwalifikowane. W przepisie art. 407 ust. 6 pr.wod. udzielono upoważnienia ministrowi właściwemu do spraw gospodarki wodnej do ustalenia wzoru wniosku. Do czasu ustalenia treści takiego wniosku będą obowiązywać zasady ogólne dotyczące podań.

Krok: weryfikacja wymogów ogólnych podania

Organ weryfikuje, czy podanie złożono we właściwej formie oraz czy zawiera wymagane załączniki.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację