Bochentyn Adam, Badanie wymogów formalnych podania

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 11 września 2018 r.
Autorzy:

Badanie wymogów formalnych podania

Badanie wymogów formalnych podania

Badanie wymogów formalnych podania

Wymagania dotyczące wymogów formalnych podania określone zostały w art. 63 k.p.a. Niezależnie od sposobu, za pomocą którego podanie zostanie do organu wniesione, a więc np. pisemnie, przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu, telegraficznie, faksem, organ zawsze musi zbadać, czy podanie spełnia przewidziane prawem wymogi. Obowiązkiem organu jest ustalenie, czy czynność procesowa została dokonana przez uprawniony podmiot (stronę). Choć w ogólnym postępowaniu administracyjnym przyjęto zasadę ograniczonego formalizmu, czyli minimalnych wymagań formalnych, które musi spełniać podanie, by było złożone skutecznie, nie oznacza to jednak całkowitego odstąpienia od wymagań co do formy wnoszonego podania. Uchybienia oraz braki podania ustawodawca podzielił na usuwalne, czyli takie, które można usunąć w toku postępowania administracyjnego, oraz nieusuwalne, których usunąć się nie da. Organ nie może przystąpić do merytorycznej oceny podania bez wcześniejszego sprawdzenia, a w razie potrzeby wezwania do uzupełnienia braków formalnych złożonego podania (II SA/Ol 686/11).

Badanie wymogów formalnych podania wnoszący podanie wnoszący podanie uzupełnienie braków odebranie wezwania organ organ czy braki zostały prawidłowo uzupełnione? przyjęcie uzupełnionego podania podanie spełnia wymogi formalne pozostawienie podania bez rozpoznania próba ustalenia adresu wezwanie do usunięcia braków przyjęcie podania sprawdzenie oznaczenia wnoszącego podanie sprawdzenie adresu wnoszącego podanie sprawdzenie podpisu wnoszącego podanie sprawdzenie treści podania nie tak nieustalony ustalony prawidłowe nieprawidłowe jest brak jest brak jasna niejasna

Krok: przyjęcie podania

Podanie może zostać wniesione do organu administracji w jeden ze sposobów określonych w art. 63 § 1 k.p.a.

Krok: sprawdzenie oznaczenia wnoszącego podanie

Badając oznaczenie wnoszącego podanie, ważne jest, by zawierało ono w przypadku osoby fizycznej przynajmniej jej imię i nazwisko. W przypadku badania oznaczenia innych podmiotów, posiadających osobowość prawną, koniecznie musi być wskazana firma, nazwa. Jeśli zaś chodzi o spółki cywilne, obok nazwy spółki powinni być wymienieni jej wspólnicy. Czy użycie skrótu zamiast pełnego brzmienia firmy czy też skrótu niezgodnego z wpisem w Krajowym Rejestrze Sądowym jest prawidłowym oznaczeniem wnoszącego podanie? Jeżeli ponad wszelką wątpliwość wiemy bądź możemy ustalić, kto podanie wniósł, to tak. Co za tym idzie, w przypadku stwierdzenia literówek, oczywistych omyłek w oznaczeniu wnoszącego podanie należy przyjąć, że został on wskazany prawidłowo.

Nieprawidłowe oznaczenie wnoszącego podanie polega na tym, że mimo podjętych przez organ czynności nie da się zindywidualizować wnoszącego podanie.