Badanie właściwości przez sąd w toku rozprawy - OpenLEX

Jasiński Wojciech, Badanie właściwości przez sąd w toku rozprawy

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2013 r.
Autorzy:

Badanie właściwości przez sąd w toku rozprawy

Badanie właściwości przez sąd w toku rozprawy

Badanie właściwości przez sąd w toku rozprawy

Badanie właściwości przez sąd w toku rozprawy sąd właściwy sąd właściwy przyjęcie przekazanej sprawy i rozpoznanie jej przez sąd właściwy strona strona wniosek o stwierdzenie niewłaściwości sądu sąd rozpoznający sprawę sąd rozpoznający sprawę postanowienie o stwierdzeniu niewłaściwości sądu i przekazaniu sprawy sądowi właściwemu przekazanie sprawy sądowi właściwemu możliwy dalszy przebieg postępowania czy sąd właściwy jest sądem wyższego rzędu / sądem szczególnym czy niższego rzędu / równorzędnym? stwierdzenie w toku rozprawy okoliczności uzasadniającej badanie właściwości sądu czy istnieje konieczność odroczenia sprawy? wpływ wniosku o stwierdzenie niewłaściwości sądu badanie właściwości sądu w toku rozprawy dalszy bieg sprawy wyższego rzędu albo szczególny niższego rzędu albo równorzędny nie tak sąd właściwy sąd niewłaściwy

Krok: stwierdzenie w toku rozprawy okoliczności uzasadniającej badanie właściwości sądu

W postępowaniu karnym nie przyjęto zasady perpetuatio fori, która zakłada, że sąd właściwy w chwili wszczęcia postępowania sądowego pozostaje właściwy aż do jego zakończenia, niezależnie od zmiany okoliczności determinujących właściwość. Sąd jest zatem zobligowany badać swoją właściwość nie tylko w momencie wpływu sprawy, ale także w jej toku. W praktyce bowiem nie można wykluczyć sytuacji, w których ustalone dopiero na rozprawie okoliczności faktyczne lub prawne spowodują, że sąd rozpoznający sprawę okaże się niewłaściwy do jej rozstrzygnięcia. Okoliczności takie mogą wiązać się np. z poczynieniem dodatkowych ustaleń faktycznych wskazujących, że czyn oskarżonego należy zakwalifikować odmiennie niż dotychczas (zmiana właściwości rzeczowej) lub wskazujących na popełnienie przestępstwa w innym miejscu niż zostało to wcześniej ustalone (zmiana właściwości miejscowej). Sąd bada swoją właściwość z urzędu.

Krok: wniosek o stwierdzenie niewłaściwości sądu

Możliwe jest jednak, aby z wnioskiem o stwierdzenie niewłaściwości wystąpiła także strona lub inna osoba bezpośrednio zainteresowana. Przepis art. 9 § 2 k.p.k. daje bowiem tym podmiotom uprawnienie do złożenia wniosku o dokonanie również tych czynności, które organ może lub ma obowiązek podejmować z urzędu.