Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 7 października 2016 r.
Autor:

Badanie w celu ustalenia, czy odwołanie podlega odrzuceniu

Badanie w celu ustalenia, czy odwołanie podlega odrzuceniu

Badanie w celu ustalenia, czy odwołanie podlega odrzuceniu

Po przekazaniu odwołania do rozpoznania, w pierwszej kolejności Krajowa Izba Odwoławcza bada czy odwołanie nie podlega odrzuceniu z powodu zaistnienia okoliczności wskazanych w art. 189 ust. 2 p.z.p. oraz - jeżeli został złożony wniosek o wyłączenie jawności - czy zachodzą przesłanki przeprowadzenia rozprawy wyłącznie z udziałem stron lub ich pełnomocników. Części czynności związanych z przygotowaniem posiedzenia nie normuje tylko sama ustawa p.z.p. Część została określona w rozporządzeniu w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (Dz. U. z 2010 r. Nr 48, poz. 280).

Krok: wniesienie odwołania

Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy p.z.p. czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

Ustawa p.z.p. nakłada na wykonawcę obowiązek przesłania kopii odwołania zamawiającemu pod rygorem odrzucenia odwołania. Odwołanie złożone w placówce pocztowej operatora publicznego nie jest uznawane za wniesione w terminie.

Krok: otrzymanie odwołania

Po otrzymaniu odwołania Prezes KIO bada czy odwołanie podlega rozpoznaniu na podstawie art. 187 ust. 1 p.z.p. Jeżeli tak, przekazuje je do rozpoznania przez konkretny skład Izby.

Krok: badanie czy zachodzą przesłanki odrzucenia odwołania

KIO bada czy zachodzą przesłanki określone w ust. 2 art. 189 p.z.p. Badanie to poprzedza rozprawę i jest przeprowadzane na posiedzeniu niejawnym, aczkolwiek KIO może dopuścić do udziału w posiedzeniu strony, świadków lub biegłych, jeżeli uzna to za konieczne.

Krok: przekazanie odwołania do rozpoznania

Do rozpoznania odwołania Prezes KIO wyznacza skład orzekający.

Krok: jaką przesłankę ustalono?

KIO musi zbadać, czy zachodzą przesłanki skutkujące odrzuceniem odwołania. Odwołanie podlega odrzuceniu, jeżeli Izba stwierdzi, że:

1) w sprawie nie mają zastosowania przepisy ustawy p.z.p.;

2) odwołanie zostało wniesione przez podmiot nieuprawniony;

3) odwołanie zostało wniesione po upływie terminu określonego w ustawie;

4) odwołujący powołuje się wyłącznie na te same okoliczności, które były przedmiotem rozstrzygnięcia przez Izbę w sprawie innego odwołania dotyczącego tego samego postępowania wniesionego przez tego samego odwołującego się;

5) odwołanie dotyczy czynności, którą zamawiający wykonał zgodnie z treścią wyroku Izby lub sądu lub, w przypadku uwzględnienia zarzutów w odwołaniu, którą wykonał zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu;

6) w postępowaniu o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 p.z.p., odwołanie dotyczy innych czynności niż określone w art. 180 ust. 2 p.z.p.;

7) odwołujący nie przesłał zamawiającemu kopii odwołania, zgodnie z art. 180 ust. 5 p.z.p.

Krok: w sprawie nie mają zastosowania przepisy p.z.p.

KIO odrzuca odwołanie, jeżeli w sprawie nie mają zastosowania przepisy ustawy p.z.p. i postępowanie nie podlega pod nie. Przykładowo: postanowienie KIO z dnia 15 lutego 2013 r., KIO 280/13, postanowienie KIO z dnia 30 stycznia 2013 r., KIO 94/13.

Krok: odwołanie zostało wniesione przez podmiot nieuprawniony

KIO odrzuca odwołanie, jeżeli odwołanie zostało wniesione przez podmiot nieuprawniony np. odwołanie podpisane przez osobę niemającą pełnomocnictwa w zakresie wnoszenia środków ochrony prawnej. Przykładowo: postanowienie KIO z dnia 13 stycznia 2012 r., KIO 47/12.

Krok: odwołanie zostało wniesione po upływie terminu

KIO odrzuca odwołanie, jeżeli odwołanie zostało wniesione po upływie terminu określonego w ustawie p.z.p. w art. 182 ust. 1-3 p.z.p. Celem tego przepisu jest unormowanie czasu na wnoszenie środków ochrony prawnej i zapobieganie przedłużaniu się postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Przykładowo: postanowienie KIO z dnia 4 marca 2013 r., KIO 402/13, wyrok KIO z dnia 26 lutego 2013 r., KIO 311/13, postanowienie KIO z dnia 15 lutego 2013 r., KIO 280/13, postanowienie KIO z dnia 13 lutego 2013 r., KIO 236/13, postanowienie KIO z dnia 11 lutego 2013 r., KIO 223/13, postanowienie KIO z dnia 11 lutego 2013 r., KIO 184/13, wyrok KIO z dnia 6 lutego 2013 r., KIO 150/13.

Krok: odwołanie dotyczy okoliczności, co do których już orzekano

KIO odrzuca odwołanie, jeżeli odwołujący powołuje się wyłącznie na te same okoliczności, które były przedmiotem rozstrzygnięcia przez KIO w sprawie innego odwołania dotyczącego tego samego postępowania wniesionego przez tego samego odwołującego się. Celem tego przepisu jest uniemożliwienie orzekania kilkukrotnie w tej samej sprawie. Przykładowo: postanowienie KIO z dnia 27 lutego 2013 r., KIO 336/13, postanowienie KIO z dnia 13 lutego 2013 r., KIO 250/13.

Krok: odwołanie dotyczy czynności, którą zamawiający wykonał zgodnie wyrokiem

KIO odrzuca odwołanie, jeżeli odwołanie dotyczy czynności, którą zamawiający wykonał zgodnie z treścią wyroku KIO lub sądu lub, w przypadku uwzględnienia zarzutów w odwołaniu, którą wykonał zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu. Celem tego przepisu jest zapobieżenie sytuacjom, gdy wykonawca, który nie przystąpił w określonym czasie do postępowania odwoławczego, ponownie wszczynał ten sam spór i podnosił te same zarzuty, które już były rozpatrywane przez KIO. Przykładowo: postanowienie KIO z dnia 6 marca 2013 r., KIO 400/13, postanowienie KIO z dnia 4 marca 2013 r., KIO 429/13, postanowienie KIO z dnia 27 lutego 2013 r., KIO 336/13, postanowienie KIO z dnia 22 lutego 2013 r., KIO 277/13, KIO 315/13.

Krok: odwołanie dotyczy innych czynności niż określone w art. 180 ust. 2 p.z.p.

KIO odrzuca odwołanie, jeżeli w postępowaniu o wartości zamówienia mniejszej niż progi unijne odwołanie dotyczy innych czynności niż określone w art. 180 ust. 2 p.z.p. Przykładowo: postanowienie KIO z dnia 27 lutego 2013 r., KIO 383/13, postanowienie KIO z dnia 20 stycznia 2013 r., KIO 130/13, postanowienie KIO z dnia 23 stycznia 2013 r., KIO 97/13.

Krok: odwołujący nie przesłał zamawiającemu kopii odwołania

KIO odrzuca odwołanie, jeżeli odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania w sposób określony w art. 185 ust. 1 p.z.p. Przykładowo: postanowienie KIO z dnia 19 lutego 2013 r., KIO 252/13.

Krok: odrzucenie odwołania

KIO odrzuca odwołanie w drodze postanowienia.