Borys Adrian, Badanie przesłanek odpowiedzialności odszkodowawczej za nieterminowe złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 1 lipca 2023 r.
Autorzy:

Badanie przesłanek odpowiedzialności odszkodowawczej za nieterminowe złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości

Badanie przesłanek odpowiedzialności odszkodowawczej za nieterminowe złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości

Badanie przesłanek odpowiedzialności odszkodowawczej za nieterminowe złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości

Procedura przedstawia obowiązek dłużnika (reprezentanta dłużnika – osoby, która na podstawie ustawy, umowy spółki lub statutu ma prawo do prowadzenia spraw dłużnika i do jego reprezentowania, samodzielnie lub łącznie z innymi osobami) do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości w przypadku wystąpienia podstaw do jej ogłoszenia (niewypłacalności), z uwzględnieniem czasowego zawieszenia tego obowiązku z uwagi na stan epidemii COVID-19. Procedura zawiera również wskazanie przesłanek odpowiedzialności odszkodowawczej za nieterminowe złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości oraz okoliczności wyłączających odpowiedzialność dłużnika (reprezentantów dłużnika – osób, które na podstawie ustawy, umowy spółki lub statutu mają prawo do prowadzenia spraw dłużnika i do jego reprezentowania, samodzielnie lub łącznie z innymi osobami), z uwzględnieniem ograniczenia wynikającego z ustawy z 19.06.2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U. poz. 1086) – dalej: Tarcza 4.0.

Badanie przesłanek odpowiedzialności odszkodowawczej za nieterminowe złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości sąd sąd wpływ pozwu wierzyciel (podmiot, który doznał szkody nieterminowym złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości) wierzyciel (podmiot, który doznał szkody nieterminowym złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości) sporządzenie pozwu przez wierzyciela sąd upadłościowy sąd upadłościowy przyjęcie wniosku do rozpoznania rozpoznanie wniosku dłużnik (reprezentant dłużnika) dłużnik (reprezentant dłużnika) dłużnik (reprezentant dłużnika) nie ponosi odpowiedzialności odszkodowawczej w terminie 30 dni od dnia, w którym wystąpiła podstawa do ogłoszenia upadłości ustanie czasowego zwieszenia obowiązku złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości zniesienie staniu zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 dłużnik (reprezentant dłużnika) nie ponosi odpowiedzialności odszkodowawczej czasowe zawieszenie obowiązku złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości czy w związku z nieterminowym złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości powstała szkoda? czy podstawa do ogłoszenia upadłości dłużnika powstała w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, a stan niewypłacalności powstał z powodu COVID-19? dłużnik (reprezentant dłużnika) nie ponosi odpowiedzialności odszkodowawczej czy dłużnik (reprezentant) dłużnika ponosi winę w nieterminowym złożeniu wniosku w przedmiocie ogłoszenia upadłości? czy otwarto postępowanie restrukturyzacyjne albo zatwierdzono układ w postępowaniu o zatwierdzenie układu w terminie? dłużnik (reprezentant dłużnika) nie ponosi odpowiedzialności odszkodowawczej czy dokonano obwieszczenia o otwarciu przyspieszonego postępowania restrukturyzacyjnego w terminie? czy spełnione zostały przesłanki wyłączenia odpowiedzialności przewidziane w art. 25 ust. 1 Tarczy 4.0.? wystąpienie podstaw do ogłoszenia upadłości dłużnik (reprezentant dłużnika) ponosi odpowiedzialności odszkodowawczej za nieterminowe złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości obowiązek dłużnika do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości czy wniosek o ogłoszenie upadłości został złożony w terminie? nie tak tak nie nie tak tak nie tak nie tak nie tak nie

Krok: wystąpienie podstaw do ogłoszenia upadłości

Zgodnie z art. 10 p.u. upadłość ogłasza się w stosunku do dłużnika, który stał się niewypłacalny. Pojęcie niewypłacalności zostało zdefiniowane w art. 11 p.u. Obydwa wskazane przepisy stosowane łącznie określają zatem podstawy ogłoszenia upadłości. Sposób zdefiniowania pojęcia niewypłacalności w prawie upadłościowym uwzględnia przesłanki ekonomiczne określenia stanu finansów przedsiębiorcy, związane zarówno z płynności finansową (art. 11 ust. 1 p.u. – płynnościowe ujęcie niewypłacalności), jak również z nadmiernym zadłużeniem (art. 11 ust. 2 p.u. – zadłużeniowe ujęcie niewypłacalności).

W zakresie podstaw ogłoszenia upadłości zob.:

Badanie podstaw ogłoszenia upadłości przez dłużnika – osobę fizyczną będącą przedsiębiorcą

Badanie podstaw ogłoszenia upadłości przez dłużnika będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej

Krok: czy podstawa do ogłoszenia upadłości dłużnika powstała w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, a stan niewypłacalności powstał z powodu COVID-19?

Stan zagrożenia epidemicznego wprowadzony w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 już nie obowiązuje. Został odwołany z dniem 1 lipca 2023 r. na mocy rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2023 r. w sprawie odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U. z 2023 r. poz. 1118).

Ustawodawca w art. 15zzra ust. 1 ustawy z 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2095, ze zm.) – dalej: ustawa COVID-19 – wprowadził domniemanie prawne, zgodnie z którym, jeśli niewypłacalność powstała w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo epidemii, domniemywa się, że zaistniała z jej powodu. Jest to jednak domniemanie wzruszalne, wnioski, które z niego wynikają mogą być obalone, w szczególności w ramach dochodzenia roszczeń z tytułu odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną wskutek niezłożenia wniosku w terminie określonym w art. 21 ust. 1 lub 2a p.u.