Badanie na zarzut zdolności sądowej, zdolności procesowej i składu organu reprezentującego w sprawach z zakresu prawa pracy - OpenLEX

Korus Paweł, Badanie na zarzut zdolności sądowej, zdolności procesowej i składu organu reprezentującego w sprawach z zakresu prawa pracy

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 7 listopada 2019 r.
Autorzy:

Badanie na zarzut zdolności sądowej, zdolności procesowej i składu organu reprezentującego w sprawach z zakresu prawa pracy

Badanie na zarzut zdolności sądowej, zdolności procesowej i składu organu reprezentującego w sprawach z zakresu prawa pracy

Badanie na zarzut zdolności sądowej, zdolności procesowej i składu organu reprezentującego w sprawach z zakresu prawa pracy

Badanie na zarzut zdolności sądowej, zdolności procesowej i składu organu reprezentującego w sprawach z zakresu prawa pracy sąd przewodniczący skład orzekający sąd przewodniczący skład orzekający otrzymanie zarzutu badanie formalne zarzutu usuwanie braków formalnych pisma procesowego zwrot pisma czy stwierdzono następczy brak zdolności sądowej powoda? zawieszenie postępowania czy stwierdzono następczy brak zdolności sądowej pozwanego? czy stwierdzono pierwotny brak zdolności procesowej albo brak w składzie organu pozwanego? czy stwierdzono pierwotny brak zdolności sądowej pozwanego? czy stwierdzono następczy brak zdolności procesowej albo brak w składzie organu powoda? odrzucenie pozwu badanie zasadności zarzutu czy stwierdzono pierwotny brak zdolności sądowej powoda? czy stwierdzono pierwotny brak zdolności procesowej albo pierwotny brak w składzie organu powoda? odmowa zawieszenia postępowania czy stwierdzono następczy brak zdolności procesowej albo następczy brak w składzie organu pozwanego? odmowa odrzucenia pozwu strona strona zgłoszenie zarzutu braku w składzie organu reprezentującego jednostkę organizacyjną uniemożliwiającego jej działanie zgłoszenie zarzutu braku zdolności procesowej zgłoszenie zarzutu braku zdolności sądowej nie tak nie tak nie tak nie tak nie tak nie tak nie tak nie tak nie spełnia wymagań spełnia wymagania nieusunięte usunięte

Krok: zgłoszenie zarzutu braku zdolności sądowej

1. Zatamowaniu biegu procesu służy zarzut braku zdolności sądowej strony, zarzut braku zdolności procesowej, przy jednoczesnym braku przedstawiciela ustawowego strony, albo zarzut takiego braku w składzie organu reprezentującego jednostkę organizacyjną będącą stroną, który uniemożliwia jej działanie.

2. Powyższe zarzuty mogą zostać skutecznie zgłoszone na każdym etapie postępowania w piśmie procesowym lub ustnie do protokołu rozprawy lub posiedzenia. Zgodnie z  art. 379 pkt 2 k.p.c. jeżeli strona nie miała zdolności sądowej lub procesowej, organu powołanego do jej reprezentowania lub przedstawiciela ustawowego, albo gdy pełnomocnik strony nie był należycie umocowany zachodzi nieważność postępowania.

Krok: badanie formalne zarzutu

1. W piśmie obejmującym zarzut, zawrzeć można także zarzuty dotyczące istoty sprawy (można zatem wdać się jednocześnie w spór merytoryczny). Wówczas kwestia zdolności sądowej, zdolności procesowej albo braków w składzie organu podlegać będzie rozpoznaniu w pierwszej kolejności.

2. Pożądane jest uzasadnienie stawianego zarzutu, ale nie stanowi to wymagania formalnego pisma obejmującego zarzut. Usunięciu, na podstawie art. 130 § 1 k.p.c., podlega jedynie taki brak formalny, który uniemożliwia nadanie prawidłowego biegu pismu. Podniesienie zarzutu bez uzasadnienia może prowadzić do odmowy odrzucenia pozwu. Sąd powinien jednak z urzędu rozważyć okoliczności wskazujące zasadność zarzutu (art. 202 k.p.c.).

3. Pismo procesowe, obejmujące zarzut, nie podlega opłacie sądowej.

4. Zgłoszenie zarzutu, mogącego prowadzić do odrzucenia pozwu, umożliwia przewodniczącemu skierowanie sprawy na posiedzenie niejawne.