Bełczącki Robert Marek, Badanie dopuszczalności zażalenia przed sądem pierwszej instancji - zażalenie na postanowienie odrzucające zażalenie albo skargę na orzeczenie referendarza sądowego

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2012 r.
Autorzy:

Badanie dopuszczalności zażalenia przed sądem pierwszej instancji - zażalenie na postanowienie odrzucające zażalenie albo skargę na orzeczenie referendarza sądowego

Badanie dopuszczalności zażalenia przed sądem pierwszej instancji - zażalenie na postanowienie odrzucające zażalenie albo skargę na orzeczenie referendarza sądowego

Badanie dopuszczalności zażalenia przed sądem pierwszej instancji - zażalenie na postanowienie odrzucające zażalenie albo skargę na orzeczenie referendarza sądowego

W postępowaniu zażaleniowym sąd pierwszej instancji w ramach postępowania międzyinstancyjnego powinien sprawdzić m.in. czy zaskarżenie danego orzeczenia jest w ogóle dopuszczalne oraz czy podmiot wnoszący zażalenie jest do tego uprawniony, a jeśli tak, to czy może on zaskarżyć postanowienie sądu albo zarządzenie przewodniczącego w takiej konfiguracji procesowej, jaka zaistniała w rozpoznawanej sprawie (kontrola dopuszczalności „z innych przyczyn” - art. 370 w zw. z art. 397 § 2 zd. pierwsze k.p.c.).

sąd pierwszej instancji przewodniczący skład orzekający sąd pierwszej instancji przewodniczący skład orzekający skierowanie sprawy na posiedzenie niejawne badanie podstaw uchylenia przez sąd pierwszej instancji postanowienia zaskarżonego zażaleniem wpłynięcie zażalenia do sądu pierwszej instancji przedmiot zaskarżenia czy zażalenie wniósł podmiot, którego uprzednio wniesione zażalenie zostało odrzucone? postanowienie odrzucające zażalenie czy zażalenie wniósł podmiot, którego skarga na orzeczenie referendarza została odrzucona? postanowienie odrzucające skargę na orzeczenie referendarza sądowego odrzucenie zażalenia czy ocena przewodniczącego jest trafna? nie tak tak nie tak nie

Krok: wpłynięcie zażalenia do sądu pierwszej instancji

Czynności związane z kontrolą dopuszczalności zażalenia przed sądem pierwszej instancji wykonywane są przez przewodniczącego, za wyjątkiem odrzucenia zażalenia, co wymaga wydania postanowienia przez sąd.

Krok: postanowienie odrzucające zażalenie

W myśl art. 394 § 1 pkt 11 k.p.c., zażalenie przysługuje na postanowienie o odrzuceniu zażalenia.