Badanie dopuszczalności zażalenia na postanowienie sądu pierwszej instancji do innego składu tego sądu – wymagania formalne,... - OpenLEX

Bełczącki Robert Marek, Badanie dopuszczalności zażalenia na postanowienie sądu pierwszej instancji do innego składu tego sądu – wymagania formalne, wymagania fiskalne, zachowanie terminu

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 7 listopada 2019 r.
Autorzy:

Badanie dopuszczalności zażalenia na postanowienie sądu pierwszej instancji do innego składu tego sądu – wymagania formalne, wymagania fiskalne, zachowanie terminu

Badanie dopuszczalności zażalenia na postanowienie sądu pierwszej instancji do innego składu tego sądu – wymagania formalne, wymagania fiskalne, zachowanie terminu

Badanie dopuszczalności zażalenia na postanowienie sądu pierwszej instancji do innego składu tego sądu – wymagania formalne, wymagania fiskalne, zachowanie terminu

Na podstawie art. 3941a § 2 w zw. z art. 397 § 3 k.p.c. w postępowaniu wszczętym zażaleniem na postanowienie sądu pierwszej instancji do innego składu tego sądu znajduje odpowiednie zastosowanie art. 373 § 1 k.p.c., który nakazuje sprawdzenie m.in., czy wniesione zażalenie nie jest dotknięte brakami formalnymi, które uniemożliwiają nadanie mu prawidłowego biegu, czy należna od zażalenia opłata została uiszczona oraz czy skarżący zachował terminu do wniesienia zażalenia. Czynności z tym związane przed sądem pierwszej instancji w innym składzie przebiegają tak samo, jak przy badaniu dopuszczalności klasycznego zażalenia przed sądem drugiej instancji. Stąd wystarczające jest odesłanie do odpowiednich schematów w tym zakresie.

Należy jednak uwzględnić, że od 3.07.2021 r. na podstawie art. 15zzs1 pkt 4 ustawy z 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 1842 ze zm.) w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 oraz w ciągu roku od odwołania ostatniego z nich, sąd rozpoznaje sprawy w pierwszej i drugiej instancji, także na skutek zażalenia, w składzie jednego sędziego.

Badanie dopuszczalności zażalenia na postanowienie sądu pierwszej instancji do innego składu tego sądu – wymagania formalne, wymagania fiskalne, zachowanie terminu inny skład sądu pierwszej instancji przewodniczący skład orzekający inny skład sądu pierwszej instancji przewodniczący skład orzekający skierowanie zażalenia do rozpoznania przedstawienie akt sprawy wraz z zażaleniem badanie dopuszczalności zażalenia ze względu na wymagania formalne badanie dopuszczalności zażalenia ze względu na wymagania fiskalne badanie dopuszczalności zażalenia ze względu na zachowanie terminu do jego wniesienia skierowanie zażalenia na posiedzenie niejawne w celu odrzucenia czy ocena przewodniczącego jest trafna? odrzucenie zażalenia tak nie dopuszczalne niedopuszczalne dopuszczalne niedopuszczalne dopuszczalne niedopuszczalne

Krok: przedstawienie akt sprawy wraz z zażaleniem

Czynności związane z kontrolą dopuszczalności zażalenia przed sądem pierwszej instancji w innym składzie wykonywane są przez przewodniczącego, z wyjątkiem odrzucenia zażalenia, wymagającego wydania postanowienia przez skład orzekający. W myśl art. 373 § 2 w zw. z art. 397 § 3 i art. 3941a § 2 k.p.c. czynności przewodniczącego związane z nadaniem biegu zażaleniu może wykonywać referendarz sądowy.

Krok: badanie dopuszczalności zażalenia ze względu na wymagania formalne

Por. Badanie dopuszczalności zażalenia przed sądem drugiej instancji ze względu na wymagania formalne.