Badanie dopuszczalności zażalenia do Sądu Najwyższego przed sądem drugiej instancji ze względu na zachowanie terminu do jego... - OpenLEX

Bełczącki Robert Marek, Badanie dopuszczalności zażalenia do Sądu Najwyższego przed sądem drugiej instancji ze względu na zachowanie terminu do jego wniesienia

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2012 r.
Autorzy:

Badanie dopuszczalności zażalenia do Sądu Najwyższego przed sądem drugiej instancji ze względu na zachowanie terminu do jego wniesienia

Badanie dopuszczalności zażalenia do Sądu Najwyższego przed sądem drugiej instancji ze względu na zachowanie terminu do jego wniesienia

Badanie dopuszczalności zażalenia do Sądu Najwyższego przed sądem drugiej instancji ze względu na zachowanie terminu do jego wniesienia

W myśl art. 370 k.p.c., który na podstawie art. 3941 § 3 w zw. z art. 39821 k.p.c. znajduje odpowiednie zastosowanie w postępowaniu na skutek zażalenia do Sądu Najwyższego, sąd drugiej instancji w ramach postępowania międzyinstancyjnego obowiązany jest sprawdzić m.in. zachowanie przez skarżącego terminu do wniesienia zażalenia. Zgodnie z art. 394 § 2 w zw. z art. 3941 § 3 k.p.c. jest to termin tygodniowy, liczony od dnia doręczenia skarżącemu orzeczenia wraz z uzasadnieniem, co w przypadku orzeczenia wydanego na posiedzeniu niejawnym odbywa się z urzędu, a w przypadku orzeczenia ogłoszonego na posiedzeniu jawnym - jedynie na wniosek zgłoszony w terminie tygodniowym od dnia ogłoszenia orzeczenia, za wyjątkiem sytuacji, gdy strona działa bez adwokata, radcy prawnego lub rzecznika patentowego i na skutek pozbawienia wolności nie jest obecna przy ogłoszeniu orzeczenia, kiedy to doręczenie odpisu orzeczenia wraz z uzasadnieniem następuje na wniosek zgłoszony w terminie tygodniowym od dnia doręczenia odpisu sentencji orzeczenia (art. 387 § 3 w zw. z art. 39821 i art. 3941 § 3 k.p.c.).

Jeśli chodzi o orzeczenia ogłaszane na posiedzeniu jawnym, to doręczenie skarżącemu odpisu orzeczenia wraz z uzasadnieniem nie jest warunkiem koniecznym wniesienia zażalenia. W art. 394 § 2 k.p.c. początek biegu tygodniowego terminu do wniesienia zażalenia powiązano bowiem także z dniem ogłoszenia orzeczenia. Odpowiednie stosowanie tego przepisu w myśl art. 394 § 2 k.p.c. w postępowaniu na skutek zażalenia do Sądu Najwyższego oznacza dopuszczalność wniesienia zażalenia zanim jeszcze uzasadnienie zaskarżonego orzeczenia zostanie sporządzone. W celu zaskarżenia zażaleniem do Sądu Najwyższego orzeczenia ogłoszonego na posiedzeniu jawnym (wchodzi tutaj w rachubę przede wszystkim wyrok sądu drugiej instancji uchylający wyrok sądu pierwszej instancji i przekazujący sprawę do ponownego rozpoznania oraz postanowienie sądu drugiej instancji kończące postępowanie w sprawie, o którym mowa w art. 3941 § 2 k.p.c.) można zatem w terminie tygodniowym albo wnieść zażalenie, albo wniosek o doręczenie odpisu orzeczenia wraz z uzasadnieniem. Wybór tej pierwszej drogi będzie z reguły niepożądany, bowiem wnosząc zażalenie, skarżący nie będzie miał możliwości zapoznania się z całością argumentacji zawartej w uzasadnieniu zaskarżonego orzeczenia, a następnie może być zmuszony do uzupełnienia zażalenia.

Uchybiony przez stronę termin do wniesienia zażalenia może zostać przywrócony, jeśli spełnione zostaną warunki przewidziane w art. 168 i nast. k.p.c. Jeśli zgodnie z art. 169 § 3 k.p.c. zgłoszenie wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia połączone zostanie z wniesieniem zażalenia, a wniosek o przywrócenie do wniesienia terminu zostanie zwrócony z innej przyczyny, odrzucony albo oddalony, wówczas zajdzie konieczność odrzucenia wniesionego zażalenia (pierwszego lub kolejnego), gdyż jego procesowy byt jest niezależny od wniosku o przywrócenie terminu.

Brak wymaganego pouczenia albo błędne pouczenie strony działającej bez adwokata, radcy prawnego lub rzecznika patentowego o terminie wniesienia zażalenia nie ma wpływu na rozpoczęcie biegu tego terminu, a jedynie stanowić może podstawę jego przywrócenia (por. uchwała SN z dnia 22 listopada 2011 r., III CZP 38/11, OSNC 2012, nr 5, poz. 56, LEX nr 1027055).

Badanie dopuszczalności zażalenia do Sądu Najwyższego przed sądem drugiej instancji ze względu na zachowanie terminu do jego wniesienia sąd drugiej instancji przewodniczący skład orzekający sąd drugiej instancji przewodniczący skład orzekający postępowanie w przedmiocie wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia odrzucenie wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia oddalenie wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia możliwe rozstrzygnięcia badanie podstaw uchylenia przez sąd drugiej instancji orzeczenia zaskarżonego zażaleniem czy skarżący w terminie tygodniowym od ogłoszenia orzeczenia wniósł o doręczenie odpisu orzeczenia wraz z uzasadnieniem? czy skarżący wniósł zażalenie w terminie tygodniowym od dnia ogłoszenia orzeczenia? czy skarżący wniósł zażalenie w terminie tygodniowym od doręczenia odpisu orzeczenia wraz z uzasadnieniem? czy skarżący wniósł o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia? orzeczenie zaskarżone zażaleniem do Sądu Najwyższego wydane zostało na posiedzeniu niejawnym orzeczenie zaskarżone zażaleniem do Sądu Najwyższego ogłoszone zostało na posiedzeniu jawnym możliwe scenariusze skierowanie zażalenia na posiedzenie niejawne celem odrzucenia wpłynięcie zażalenia do sądu drugiej instancji zwrot wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia czy skarżący był nieobecny przy ogłoszeniu orzeczenia wskutek pozbawienia wolności? czy skarżący w terminie tygodniowym od doręczenia sentencji orzeczenia wniósł o doręczenie odpisu orzeczenia wraz z uzasadnieniem? czy skarżący wniósł zażalenie w terminie tygodniowym od doręczenia odpisu sentencji orzeczenia? odrzucenie zażalenia czy ocena przewodniczącego jest trafna? nie tak nie tak nie tak tak nie tak nie tak nie nie tak nie tak

Krok: wpłynięcie zażalenia do sądu drugiej instancji

Czynności związane z kontrolą dopuszczalności zażalenia przed sądem drugiej instancji wykonywane są przez przewodniczącego, za wyjątkiem odrzucenia zażalenia, co wymaga wydania postanowienia przez sąd.

Krok: orzeczenie zaskarżone zażaleniem do Sądu Najwyższego ogłoszone zostało na posiedzeniu jawnym