Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2012 r.
Autorzy:

Badanie dopuszczalności skargi o wznowienie ze względu na oparcie skargi na ustawowej podstawie

Badanie dopuszczalności skargi o wznowienie ze względu na oparcie skargi na ustawowej podstawie

Badanie dopuszczalności skargi o wznowienie ze względu na oparcie skargi na ustawowej podstawie

Według art. 410 § 1 k.p.c. sąd odrzuca skargę wniesioną po upływie przepisanego terminu, skargę niedopuszczalną lub nieopartą na ustawowej podstawie. Na podstawie art. 410 § 2 k.p.c. sąd może zażądać od skarżącego uprawdopodobnienia okoliczności stwierdzających zachowanie terminu lub dopuszczalności wznowienia.

Krok: wpłynięcie skargi o wznowienie

Czynności sprawdzające dopuszczalność wniesionej skargi o wznowienie przed sądem pierwszej albo drugiej instancji, właściwym do wznowienia, wykonuje przewodniczący, za wyjątkiem odrzucenia skargi, co wymaga wydania postanowienia przez sąd.

Krok: czy podana w skardze podstawa wznowienia kwalifikuje się jako podstawa wznowienia przewidziana w ustawie?

W myśl art. 410 § 1 k.p.c. nieoparcie skargi na ustawowej podstawie wznowienia usprawiedliwia odrzucenie skargi. Przez ustawową podstawę należy rozumieć jedną z podstaw przewidzianych w art. 401–403 k.p.c. Niewątpliwie brak oparcia skargi na ustawowej podstawie wznowienia oznacza sytuację, w której podany w skardze zespół twierdzeń nie kwalifikuje się nawet jako jedna z podstaw wznowienia przewidzianych w art. 401–403 k.p.c.