Bełczącki Robert Marek, Badanie dopuszczalności skargi o wznowienie ze względu na oparcie skargi na ustawowej podstawie

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2012 r.
Autorzy:

Badanie dopuszczalności skargi o wznowienie ze względu na oparcie skargi na ustawowej podstawie

Badanie dopuszczalności skargi o wznowienie ze względu na oparcie skargi na ustawowej podstawie

Badanie dopuszczalności skargi o wznowienie ze względu na oparcie skargi na ustawowej podstawie

Według art. 410 § 1 k.p.c. sąd odrzuca skargę wniesioną po upływie przepisanego terminu, skargę niedopuszczalną lub nieopartą na ustawowej podstawie. Na podstawie art. 410 § 2 k.p.c. sąd może zażądać od skarżącego uprawdopodobnienia okoliczności stwierdzających zachowanie terminu lub dopuszczalności wznowienia.

Badanie dopuszczalności skargi o wznowienie ze względu na oparcie skargi na ustawowej podstawie skarżący skarżący doręczenie wezwania - początek biegu wyznaczonego terminu możliwe kroki przedstawienie uprawdopodobnienia w wyznaczonym terminie zaniechanie uprawdopodobnienia w wyznaczonym terminie sąd właściwy do wznowienia przewodniczący skład orzekający sąd właściwy do wznowienia przewodniczący skład orzekający skierowanie skargi na posiedzenie niejawne celem jej odrzucenia bezskuteczny upływ wyznaczonego terminu skierowanie skargi do rozpoznania wpłynięcie skargi o wznowienie czy podana w skardze podstawa wznowienia kwalifikuje się jako podstawa wznowienia przewidziana w ustawie? czy już z treści skargi wynika, że podana w niej podstawa wznowienia w rzeczywistości nie wystąpiła? czy powołane przez skarżącego okoliczności wymagają uprawdopodobnienia? wezwanie skarżącego do uprawdopodobnienia w wyznaczonym terminie okoliczności wskazujących na istnienie powołanej w skardze podstawy wznowienia czy ocena przewodniczącego jest trafna? odrzucenie skargi tak nie tak nie tak nie tak nie

Krok: wpłynięcie skargi o wznowienie

Czynności sprawdzające dopuszczalność wniesionej skargi o wznowienie przed sądem pierwszej albo drugiej instancji, właściwym do wznowienia, wykonuje przewodniczący, za wyjątkiem odrzucenia skargi, co wymaga wydania postanowienia przez sąd.

Krok: czy podana w skardze podstawa wznowienia kwalifikuje się jako podstawa wznowienia przewidziana w ustawie?

W myśl art. 410 § 1 k.p.c. nieoparcie skargi na ustawowej podstawie wznowienia usprawiedliwia odrzucenie skargi. Przez ustawową podstawę należy rozumieć jedną z podstaw przewidzianych w art. 401–403 k.p.c. Niewątpliwie brak oparcia skargi na ustawowej podstawie wznowienia oznacza sytuację, w której podany w skardze zespół twierdzeń nie kwalifikuje się nawet jako jedna z podstaw wznowienia przewidzianych w art. 401–403 k.p.c.