Badanie dopuszczalności skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego wyroku przed sądem drugiej instancji ze... - OpenLEX

Bełczącki Robert Marek, Badanie dopuszczalności skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego wyroku przed sądem drugiej instancji ze względów przedmiotowych

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2012 r.
Autorzy:

Badanie dopuszczalności skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego wyroku przed sądem drugiej instancji ze względów przedmiotowych

Badanie dopuszczalności skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego wyroku przed sądem drugiej instancji ze względów przedmiotowych

Badanie dopuszczalności skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego wyroku przed sądem drugiej instancji ze względów przedmiotowych

W myśl art. 4248 § 1 k.p.c. w ramach kontroli dopuszczalności skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego wyroku Sąd Najwyższy ustala m.in., czy zaskarżone orzeczenie w ogóle podlega zaskarżeniu skargą oraz czy jest prawomocne (kontrola dopuszczalności „z innych przyczyn”).

Na podstawie art. 4248 § 2 k.p.c. skarga podlega odrzuceniu, jeżeli zmiana zaskarżonego wyroku w drodze innych środków prawnych była lub jest możliwa albo jeżeli nie zachodzi wyjątek, o którym mowa w art. 4241 § 2 k.p.c. Jeśli natomiast skarżący nie podjął nawet próby wykazania tych przesłanek dopuszczalności skargi, podlega ona odrzuceniu na podstawie art. 4248 § 1 k.p.c. ze względu na brak elementu konstrukcyjnego przewidzianego w art. 4245 § 1 pkt 5 k.p.c.

W art. 4248 k.p.c. nie przewidziano odrzucenia skargi ze względu na nieuprawdopodobnienie szkody spowodowanej wydaniem zaskarżonego wyroku. Natomiast na podstawie art. 4248 § 1 w zw. z art. 4245 § 1 pkt 4 k.p.c. odrzucenie skargi następuje, jeśli skarga nie zawiera uprawdopodobnienia wyrządzenia takiej szkody. Pojawia się więc wątpliwość, czy podanie w skardze wyodrębnionego wywodu zmierzającego do uprawdopodobnienia takiej szkody, tyle że nietrafnego, usprawiedliwia odrzucenie skargi, czy odmowę przyjęcia jej do rozpoznania ze względu na oczywistą bezzasadność (art. 4249 k.p.c.), względnie oddalenie, jeśli bezzasadność skargi nie jest oczywista. Za pierwszym stanowiskiem opowiedział się Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 11 stycznia 2006 r., II CNP 13/05, OSNC 2006, nr 6, poz. 110, za drugim, które jest bardziej przekonywające - w wyroku z dnia 25 maja 2007 r., I CNP 17/07, LEX nr 286765 (por. T. Wiśniewski (w:) Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, H. Dolecki, T. Wiśniewski (red.), komentarz do art. 4248).

W judykaturze Sądu Najwyższego przeważa pogląd, w myśl którego odrzucenie skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia jako niedopuszczalnej nie stoi na przeszkodzie ponownemu wniesieniu skargi od tego samego orzeczenia przez tę samą stronę, o ile termin do wniesienia skargi zostanie zachowany (por. postanowienie SN z dnia 18 stycznia 2006 r., III CNP 22/05, OSNC 2006, nr 6, poz. 111; postanowienie SN z dnia 30 października 2006 r., IV CNP 94/06, LEX nr 1096154; postanowienie SN z dnia 10 sierpnia 2007 r., IV CNP 95/07, LEX nr 897813; postanowienie SN z dnia 18 stycznia 2006 r., III CNP 26/05, LEX nr 568001). Pogląd przeciwny jest odosobniony (por. postanowienie SN z dnia 24 czerwca 2008 r., II CNP 55/08, LEX nr 786583).

Badanie dopuszczalności skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego wyroku przed sądem drugiej instancji ze względów przedmiotowych Sąd Najwyższy Prezes (przewodniczący wydziału) skład orzekający Sąd Najwyższy Prezes (przewodniczący wydziału) skład orzekający czy wzruszenie zaskarżonego wyroku w drodze innych środków prawnych nie jest możliwe? skierowanie skargi na posiedzenie niejawne w przedmiocie przyjęcia jej do rozpoznania przez Sąd Najwyższy skarga wniesiona od wyroku sądu pierwszej instancji czy wyrok zaskarżony został skargą kasacyjną? czy wzruszenie zaskarżonego wyroku w drodze innych środków prawnych nie było i nie jest możliwe? czy zachodzi wyjątkowy wypadek, przewidziany w art. 4241 § 2 k.p.c., uzasadniający wniesienie skargi? przystąpienie do badania dopuszczalności skargi ze względu na wymagania przedmiotowe skierowanie skargi na posiedzenie niejawne celem jej odrzucenia czy skarga wniesiona została od wyroku kończącego postępowanie w sprawie? czy zaskarżony wyrok jest prawomocny? skarga wniesiona od wyroku sądu drugiej instancji odrzucenie skargi czy ocena przewodniczącego jest trafna? nie tak tak nie nie tak nie tak tak nie tak nie tak nie

Krok: przystąpienie do badania dopuszczalności skargi ze względu na wymagania przedmiotowe

Krok: czy skarga wniesiona została od wyroku kończącego postępowanie w sprawie?

W obecnym stanie prawnym skarga przysługuje wyłącznie od wyroków (postanowień co do istoty sprawy w postępowaniu nieprocesowym) kończących postępowanie w sprawie.

Nie przysługuje natomiast od kończących postępowanie w sprawie postanowień o odrzuceniu pozwu albo o umorzeniu postępowania kończących postępowania wpadkowe (np. w przedmiocie kosztów postępowania, zabezpieczenia powództwa, rygoru natychmiastowej wykonalności), postanowień wydanych w postępowaniu egzekucyjnym (art. 7674 § 3 k.p.c.) oraz w postępowaniu upadłościowym i naprawczym (art. 33 ust. 3 i art. 223 ust. 2 pr.u.i.n.).

Zaskarżyć skargą nie można orzeczeń Sądu Najwyższego (art. 4241a § 1 k.p.c.), nawet gdy wyrok Sądu Najwyższego wydany został po przejęciu sprawy do rozpoznania na podstawie art. 390 § 1 k.p.c.

W myśl art. 4241b k.p.c. jeśli przez wydanie prawomocnego orzeczenia niezgodnego z prawem, od którego skarga nie przysługuje, wyrządzona została szkoda, jej naprawienia można żądać bez uprzedniego stwierdzenia niezgodności orzeczenia z prawem w postępowaniu ze skargi, chyba że strona nie skorzystała z przysługujących jej środków prawnych - wówczas traci możliwość uzyskania odszkodowania.