Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 16 czerwca 2018 r.
Autorzy:

Badanie dopuszczalności skargi nadzwyczajnej przed Sądem Najwyższym ze względów podmiotowych oraz przedmiotowych w sprawie cywilnej

Badanie dopuszczalności skargi nadzwyczajnej przed Sądem Najwyższym ze względów podmiotowych oraz przedmiotowych w sprawie cywilnej

Badanie dopuszczalności skargi nadzwyczajnej przed Sądem Najwyższym ze względów podmiotowych oraz przedmiotowych w sprawie cywilnej

W art. 90 § 2 i 3 u.SN przewidziano ograniczenia dopuszczalności skargi nadzwyczajnej w sprawach cywilnych ze względu na przedmiot sprawy oraz ze względu na uprzednio dokonywaną kontrolę zaskarżonego orzeczenia przez Sąd Najwyższy w toku postępowania kasacyjnego. W art. 89 § 2 i art. 90 § 1 u.SN przewidziano ograniczenia dopuszczalności skargi nadzwyczajnej ze względów podmiotowych. Kontrola w tym zakresie sprowadza się do ustalenia, czy podmiot wnoszący skargę jest do tego uprawniony, a jeśli tak, to czy może on zaskarżyć orzeczenie w interesie danej strony postępowania zakończonego zaskarżonym orzeczeniem. Z kolei art. 89 § 1 in principio u.SN wskazuje na dopuszczalność skargi nadzwyczajnej ze względu na substrat zaskarżenia, a art. 89 § 1 in fine u.SN - ze względu na to, czy zaskarżone orzeczenie może zostać uchylone lub zmienione w drodze innych nadzwyczajnych środków zaskarżenia. Ustalenie niedopuszczalności skargi z powyższych względów skutkuje jej odrzuceniem bez wezwania skarżącego do usunięcia braków (kontrola dopuszczalności „z innych przyczyn” przewidziana w art. 3986 § 2 k.p.c. w zw. z art. 95 pkt 1 u.SN).

Krok: wpłynięcie skargi nadzwyczajnej do Sądu Najwyższego

Czynności związane z badaniem dopuszczalności skargi nadzwyczajnej wykonuje Prezes Sądu Najwyższego (Przewodniczący Wydziału), z wyjątkiem odrzucenia skargi, co wymaga wydania postanowienia przez Sąd Najwyższy.

Krok: czy skargę nadzwyczajną wniósł Prokurator Generalny, Rzecznik Praw Obywatelskich, Prezes Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, Rzecznik Praw Dziecka, Rzecznik Praw Pacjenta, Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego, Rzecznik Finansowy, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców lub Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów?

Na podstawie art. 89 § 2 u.SN legitymacja do wniesienia skargi nadzwyczajnej w każdej sprawie przysługuje wyłącznie Prokuratorowi Generalnemu i Rzecznikowi Praw Obywatelskich, a w sprawach wchodzących w zakres ich ustawowej właściwości także Prezesowi Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, Rzecznikowi Praw Dziecka, Rzecznikowi Praw Pacjenta, Przewodniczącemu Komisji Nadzoru Finansowego, Rzecznikowi Finansowemu, Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców oraz Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Strona postępowania zakończonego prawomocnym orzeczeniem jest pozbawiona zaś uprawnienia do wniesienia skargi nadzwyczajnej.