Badanie dopuszczalności skargi nadzwyczajnej przed Sądem Najwyższym ze względów podmiotowych oraz przedmiotowych w sprawie... - OpenLEX

Bełczącki Robert Marek, Badanie dopuszczalności skargi nadzwyczajnej przed Sądem Najwyższym ze względów podmiotowych oraz przedmiotowych w sprawie cywilnej

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 16 czerwca 2018 r.
Autorzy:

Badanie dopuszczalności skargi nadzwyczajnej przed Sądem Najwyższym ze względów podmiotowych oraz przedmiotowych w sprawie cywilnej

Badanie dopuszczalności skargi nadzwyczajnej przed Sądem Najwyższym ze względów podmiotowych oraz przedmiotowych w sprawie cywilnej

Badanie dopuszczalności skargi nadzwyczajnej przed Sądem Najwyższym ze względów podmiotowych oraz przedmiotowych w sprawie cywilnej

W art. 90 § 2 i 3 u.SN przewidziano ograniczenia dopuszczalności skargi nadzwyczajnej w sprawach cywilnych ze względu na przedmiot sprawy oraz ze względu na uprzednio dokonywaną kontrolę zaskarżonego orzeczenia przez Sąd Najwyższy w toku postępowania kasacyjnego. W art. 89 § 2 i art. 90 § 1 u.SN przewidziano ograniczenia dopuszczalności skargi nadzwyczajnej ze względów podmiotowych. Kontrola w tym zakresie sprowadza się do ustalenia, czy podmiot wnoszący skargę jest do tego uprawniony, a jeśli tak, to czy może on zaskarżyć orzeczenie w interesie danej strony postępowania zakończonego zaskarżonym orzeczeniem. Z kolei art. 89 § 1 in principio u.SN wskazuje na dopuszczalność skargi nadzwyczajnej ze względu na substrat zaskarżenia, a art. 89 § 1 in fine u.SN - ze względu na to, czy zaskarżone orzeczenie może zostać uchylone lub zmienione w drodze innych nadzwyczajnych środków zaskarżenia. Ustalenie niedopuszczalności skargi z powyższych względów skutkuje jej odrzuceniem bez wezwania skarżącego do usunięcia braków (kontrola dopuszczalności „z innych przyczyn” przewidziana w art. 3986 § 2 k.p.c. w zw. z art. 95 pkt 1 u.SN).

Badanie dopuszczalności skargi nadzwyczajnej przed Sądem Najwyższym ze względów podmiotowych oraz przedmiotowych w sprawie cywilnej Sąd Najwyższy Prezes (przewodniczący wydziału) skład orzekający Sąd Najwyższy Prezes (przewodniczący wydziału) skład orzekający skierowanie skargi nadzwyczajnej na posiedzenie niejawne skierowanie skargi nadzwyczajnej do rozpoznania na rozprawie albo na posiedzeniu niejawnym czy po uprawomocnieniu się wyroku choćby jedna ze stron zawarła związek małżeński? czy skarga nadzwyczajna została wniesiona od postanowienia o przysposobieniu? czy zaskarżone orzeczenie może zostać uchylone lub zmienione w drodze innych nadzwyczajnych środków zaskarżenia? czy skarga nadzwyczajna opiera się na zarzutach, które stanowiły przedmiot rozpoznania skargi kasacyjnej przyjętej przez Sąd Najwyższy do rozpoznania? wpłynięcie skargi nadzwyczajnej do Sądu Najwyższego czy skargę nadzwyczajną wniósł Prokurator Generalny, Rzecznik Praw Obywatelskich, Prezes Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, Rzecznik Praw Dziecka, Rzecznik Praw Pacjenta, Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego, Rzecznik Finansowy, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców lub Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów? czy skarga nadzwyczajna od tego samego orzeczenia w interesie tej samej strony została już wniesiona przez legitymowany podmiot? czy przedmiotem zaskarżenia jest prawomocne orzeczenie sądu powszechnego kończące postępowanie w sprawie? czy skarga nadzwyczajna została wniesiona od wyroku ustalającego nieistnienie małżeństwa, orzekającego unieważnienie małżeństwa albo rozwód? odrzucenie skargi nadzwyczajnej czy ocena Prezesa (przewodniczącego wydziału) jest trafna? tak nie tak nie tak nie tak nie tak nie nie tak tak nie nie tak tak nie

Krok: wpłynięcie skargi nadzwyczajnej do Sądu Najwyższego

Czynności związane z badaniem dopuszczalności skargi nadzwyczajnej wykonuje Prezes Sądu Najwyższego (Przewodniczący Wydziału), z wyjątkiem odrzucenia skargi, co wymaga wydania postanowienia przez Sąd Najwyższy.

Krok: czy skargę nadzwyczajną wniósł Prokurator Generalny, Rzecznik Praw Obywatelskich, Prezes Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, Rzecznik Praw Dziecka, Rzecznik Praw Pacjenta, Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego, Rzecznik Finansowy, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców lub Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów?

Na podstawie art. 89 § 2 u.SN legitymacja do wniesienia skargi nadzwyczajnej w każdej sprawie przysługuje wyłącznie Prokuratorowi Generalnemu i Rzecznikowi Praw Obywatelskich, a w sprawach wchodzących w zakres ich ustawowej właściwości także Prezesowi Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, Rzecznikowi Praw Dziecka, Rzecznikowi Praw Pacjenta, Przewodniczącemu Komisji Nadzoru Finansowego, Rzecznikowi Finansowemu, Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców oraz Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Strona postępowania zakończonego prawomocnym orzeczeniem jest pozbawiona zaś uprawnienia do wniesienia skargi nadzwyczajnej.